Protokół nr 18/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 30.04.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.04.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie osobie zam. Fantastyczna w osiedlu Skarpa nadpłaty w wysokości 500,72 zł występującej na koncie opłat eksploatacyjnych w/w – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmiany zaliczki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmniejszenie wysokości zaliczki za CO z 123,91 zł na 100,00 zł osobie zam. przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zaksięgowania w koszty operacyjne

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaksięgowanie w pozostałe koszty operacyjne Domu Kultury Skarpa kwoty 329,40 zł niezapłaconej przez firmę ADGALA z Poznania należnej za wynajem sali na prezentację pro – zdrowotną,

zaksięgowania w opłaty eksploatacyjne

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na obciążenie konta opłat eksploatacyjnych osoby zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta kwotą 225,00 zł za zasądzonej wyrokiem sądowym Sygn. AK IX w 1682/11 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zwolnienia z opłat czynszowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmniejszenie wysokości opłat eksploatacyjnych o 50% za lipiec 2013 r. za najem lokalu przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa w związku z planowanym remontem – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

opłaty za dzierżawę terenu parkingu strzeżonego w osiedlu Błonie.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przedłużenie umowy na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na parking strzeżony przy ul. Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie z dotychczasowym dzierżawcą na stępujących warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przepisanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z dotychczasowego najemcy na na jej córkę . Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmian – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy .

zastąpienia systemu zindywidualizowanego rozliczania kosztów ogrzewania systemem uproszczonym w budynku przy ul. Sasankowej 5.

Zarząd Spółdzielni w związku ze spełnione wymagania zawartych § 3, ust. pkt. 2 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody dot. zastąpienia zindywidualizowanego systemu rozliczania kosztów ogrzewania systemem uproszczonym, wyraził zgodę na zmianę od 01.01.2014 r. zindywidualizowanego systemu rozliczania kosztów ogrzewania systemem uproszczonym w budynku przy ulicy Sasankowej 5 w osiedlu Ruta.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Łęgi i zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą Zakład Usługowo – Handlowy „Eksam” w Lublinie

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w związku z umorzeniem postępowania przez komornika w sprawie egzekucji przeciwko pracownikowi długu w wysokości 1 643,24 zł , Zarząd Spółdzielni polecił w/w kwotą obciążyć poręczycieli pożyczki – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:48, 11 maja 2016

Kategorie: 2013