Protokół nr 17/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 23.04.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r. za lokal użytkowy

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie Spółdzielni nadpłaty:
– za garaż przy ulicy Jutrzenki w kwocie 55,87 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe,
– z tytułu rozliczenia energii cieplnej za lokal przy ulicy Różanej w kwocie 1 199,19 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe,

spisania w koszty operacyjne Zarządu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na spisanie kwoty 79,51 zł z tytułu opłat za miejsce parkingowe przy ulicy Sympatycznej 1a użytkowane przez byłego członka . W/w zbył mieszkanie nie podając nowego adresu- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie:

a) „zapytania o cenę” na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Widok i budynku administracyjno – warsztatowym w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku, oraz wykaz firm do których należy skierować zapytanie,

b) nieograniczonego na remont mikrobiologiczny części elewacji budynku przy ulicy Tymiankowej 48,50,52. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

c)  „zapytania o cenę” na wykonanie remontu balkonów, remontu tarasów i gazonów kwiatowych , wymianę ekranów azbestowych na balkonach budynku przy ulicy Stokrotki 8. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

d) zlecenie firmie MARBUD wykonanie okładzin z płytek gres w korytarzu na parterze, we wiatrołapie, ścianie wiatrołapu fragmentów ściany klatki schodowej oraz pierwszego i drugiego biegu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Szmaragdowej 30.

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Sympatycznej 10/2a z przeznaczeniem na pracownię malarską – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o o wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży przysługującego byłym członkom spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w przy ul. Gościnnej w drodze licytacji na podstawie art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z2003 r. Nr 119, póz. 1116 z póżn. zm.).
W/w pomimo wezwań do zapłaty długu, nie wykonują prawomocnych orzeczeń Sądu, jak też nieskuteczna jest wobec nich egzekucja komornicza. Według wykazów księgowych nadal zalegają w opłatach kosztów eksploatacyjnych na kwotę – 34.196,78 zł (na dzień 30.04.2013 r.)- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 01.05.2013 r. przedłużył umowy o pracę z n/w pracownikami:
1. do dnia 02.08.2013 r. z pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 1/2 etatu w Domu Kultury Os. „Błonie” z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
2. zatrudnionym w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony na stanowisku inspektora ds. technicznych w osiedlu „Błonie” w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– z dniem 01.05.2013 r. powierzył pracownikowi stanowisko inspektora ds. ekonomicznych w adm. os. „Błonie” z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Ad.6
W terminie określonym w § 75 ust. 8 statutu , na 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wpłynęły do Spółdzielni poniżej przedstawione projekty uchwał żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad:

A) Projekty nie spełniające wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, które nie były wywieszone do wiadomości członków i nie będą poddawane pod głosowanie. Wniosek podpisany przez mniej niż 10 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

1. w sprawie niezatrudniania pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe.

§1

Mając na uwadze duże bezrobocie na terenie miasta Lublina, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do niezatrudniania w Spółdzielni osób, które nabyły prawa do renty bądź emerytury, „a obecnie pracują”

Projekt uchwały podpisany przez członków zam. w osiedlu Skarpa nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 12 osób, w tym jedynie 9 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2. w sprawie opłat za odbitki kserograficzne dokumentów

Na podstawie art. 83 ust. 10 usm żądamy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie Uchwały intencyjnej w sprawie wysokości opłat za odbitki kserograficzne dokumentów.

§1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zobowiązuje Zarząd do zmniejszenia kosztu odbitek kserograficznych za żądane Uchwały organów samorządowych i innych dokumentów do kwoty 0,15 zł. za stronę – ( zamiast pobieranej 1 zł)

Projekt uchwały podpisany przez członków zam. przy ulicy Szmaragdowej) nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 10 osób, w tym jedynie 7 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

3. w sprawie niezatrudniania pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe.

§1

Mając na uwadze duże bezrobocie na terenie miasta Lublina, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do niezatrudniania w Spółdzielni osób, które nabyły prawa do renty bądź emerytury, „a obecnie pracują”

Projekt uchwały podpisany przez członków zam. przy ulicy Szmaragdowej nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 10 osób, w tym jedynie 7 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

4. w sprawie organizowania kolejnych Walnych Zgromadzeń

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zobowiązuje Zarząd do organizowania kolejnych Walnych Zgromadzeń w Lokalach znajdujących się na terenie poszczególnych osiedli. Tyle samo kosztują nas bilety za dojazdy na Watykańską, co udział w kosztach wynajęcia Sali. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały podpisany przez członków zam. przy ulicy Szmaragdowej spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 11 osób, w tym jedynie 8 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

5. w sprawie powołanie Komisji Statutowej i szczegółowego rozliczenie kosztów utrzymania organów samorządowych:

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni domagają się na podstawie art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

 1. W pkt. 8 porządku obrad Powołanie Komisji Statutowej – po jednej osobie z każdej części WZ z wyjątkiem członków oczekujących i Niskiej Skarpy.
 2. Szczegółowe rozliczenie kosztów utrzymania organów samorządowych:
  a) Walne Zgromadzenie
  b) Rada Nadzorcza
  c) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Rozliczenie powinno zawierać informację na temat:

  1) Wypłaconych wynagrodzeń: Przewodniczących, Z-ców, Sekretarzy i innych członków Prezydiów – ilość posiedzeń x wynagrodzenie.
  2) Kosztów materiałów – odbitki ksero planów gospodarczych, analiz itp.
  3) Kosztów art. konsumpcyjnych – kawa, herbata, inne napoje, słodycze, owoce itp.

Projekt uchwały podpisany przez członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 10 osób, w tym jedynie 7 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

6. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

Na podstawie art. 38 § l pkt. 10 ustawy Prawo spółdzielcze w związku z art. 83 ust. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie SM„Czuby” postanowiło dokonać podziału Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

Osiedla „Skarpa” – 1 część
Osiedle „Ruta” – 1 część
Osiedle Łęgi – 1 część
Osiedle „Błonie” – 1 część
Osiedle „Widok” – 1 część
Osiedle „Poręba” – 1 część
Członkowie oczekujący – 1 część

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. O ilości części Walnego Zgromadzenia decyduje tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie, a nie Rada Nadzorcza. Dzieląc Walne na części Rada Nadzorcza bezprawnie wkraczała w kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikające z art. 83 ust. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmniejszenie ilości części Walnego obniży koszty jego organizacji. Na niektóre części Walnego Zgromadzenia przychodziło zbyt mało osób i nie możliwe było dokonanie wyboru Prezydium w ustalonym statutem składzie.

Projekt uchwały podpisany przez członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 10 osób, w tym jedynie 7 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

7. dokonanie następujących zmian Statutu

§ 8a pkt. l ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) „prawo brania czynnego udziału w życiu spółdzielni oraz żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności”

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Członek ma prawo przysłuchiwać się wszystkim częściom Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Koszt wykonania kserokopii dokumentu wynosi 15 gr. za stronę.

Pkt. 5 wykreślić

Uzasadnienie:
Grzywny, jakimi zostali ukarani w br. członkowie Zarządu dowodzą, że Spółdzielnia nie może odmówić wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi.

§73 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na 14 części w następujący sposób:
Osiedla „Skarpa” – 3 części
Osiedle „Ruta” – 3 części
Osiedle „Łęgi” – 2 części
Osiedle „Błonie” – 2 części
Osiedle „Widok” – 2 część
Osiedle „Poręba” – l część
Członkowie oczekujący – l część

Pkt. 3 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”

Uzasadnienie:
O ilości części Walnego Zgromadzenia decyduje tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie, a nie Rada Nadzorcza. Dzieląc Walne na części Rada Nadzorcza bezprawnie wkraczała w kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikające z art. 83 ust. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmniejszenie ilości części Walnego obniży koszty jego organizacji. Na niektóre części Walnego Zgromadzenia przychodziło zbyt mało osób i nie możliwe było dokonanie wyboru Prezydium w ustalonym statutem składzie.

§ 83 pkt. l Rada Nadzorcza składa się z 91 osób – Przedstawicieli poszczególnych Nieruchomości.

Uzasadnienie:
Uprości to strukturę Sp-ni. Pozwoli także zlikwidować Rady Przedstawicieli Nieruchomości, które zostaną przekształcone w Radę Nadzorczą. Jednocześnie zmniejszą się koszty utrzymania organów samorządowych o utrzymanie obecnej Rady Nadzorczej ( 21 osób)
W takim licznym składzie Rada Nadzorcza zacznie realizować swoje funkcje kontrolne wobec Sp-ni, czego obecnie nie wykonuje.

§ 84 pkt. l otrzymuje brzmienie:
„Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonaj ą członkowie Spółdzielniz poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład danej części WalnegoZgromadzenia.”

§ 84 a pkt. l otrzymuje brzmienie:
„Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie z poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład danej części Walnego Zgromadzenia do Przewodniczącego danej części WZ.”

Wprowadza się pkt. 5 o treści:
„Na zgłoszonego kandydata głosują członkowie Spółdzielni z poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład danej części Walnego Zgromadzenia, przy czym każda nieruchomość głosuje tylko za wyborem kandydata ze swojej nieruchomości.”

§ 87 pkt. l pkt. 36 należy wykreślić: „Uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. I zdanie następne.”

§ 88a otrzymuje brzmienie:
,,Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie:
– Przewodniczący – w wy s. 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Członkowie Prezydium- w wy s. 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– Członkowie Rady – w wy s. 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę/ Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późniejszymi zmianami, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 103a do 103d dotyczące Rad Przedstawicieli Nieruchomości należy wykreślić.

§ 108 pkt. l pkt. 6 wykreślić.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakładają obowiązek tworzenia tylko i wyłącznie funduszu remontowego nieruchomości.

Projekt uchwały podpisany przez członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 10 osób, w tym jedynie 7 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

8. W sprawie: wprowadzenia zapisu ustalającego zasady wyboru członków Ra­dy Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w statucie S.M. „CZUBY”.

W skład Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, oraz osoby będące z pracowni­kami, członkami Zarządu, lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Uzasadnienie:
Rada Przedstawicieli Nieruchomości, a tym samym jej członkowie peł­nią role społecznej kontroli działań Administracji osiedla. Pełnienie tych funkcji, a jednocześnie bycie pracownikiem Spółdzielni jest w oczywistym konflikcie interesów.
Przykłady z Statutu:
– opiniowanie w sprawie zatrudniania, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy, oraz kierownika domu kultury, a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla
– rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla
– uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla, oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym, oraz dzierżawy terenu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały podpisany przez członków zamieszkałych przy ulicy Gościnnej nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni. Wniosek został podpisany przez 11 osób, w tym jedynie 8 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Pismo z dnia 30.04.2013 r. podpisane przez 3 członków zamieszkałych przy ulicy Gościnnej nie spełnia wymogów formalnych § 75 ust. 9 statutu – nie jest poprawką do projektu uchwały.

B) Projekty spełniające wymogi formalne określone w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, które zostały na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wywieszone do wiadomości członków. Wnioski te zostały podpisane przez co najmniej 10 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

1. w sprawie powołanie Komisji Statutowej i szczegółowe rozliczenie kosztów utrzymania organów samorządowych:

Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni domagają się na podstawie art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

 1. W pkt. 8 porządku obrad Powołanie Komisji Statutowej – po jednej osobie z każdej części WZ z wyjątkiem członków oczekujących i Niskiej Skarpy.
 2. Szczegółowe rozliczenie kosztów utrzymania organów samorządowych:
  a) Walne Zgromadzenie
  b) Rada Nadzorcza
  c) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Rozliczenie powinno zawierać informację na temat:
  1) Wypłaconych wynagrodzeń: Przewodniczących, Z-ców, Sekretarzy i innych członków Prezydiów – ilość posiedzeń x wynagrodzenie.
  2) Kosztów materiałów – odbitki ksero planów gospodarczych, analiz itp.
  3) Kosztów art. konsumpcyjnych – kawa, herbata, inne napoje, słodycze, owoce itp.

2. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

Na podstawie art. 38 § l pkt. 10 ustawy Prawo spółdzielcze w związku z art. 83 ust. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie SM„Czuby” postanowiło dokonać podziału Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:
– Osiedla „Skarpa” – 1 część
– Osiedle „Ruta” – 1 część
– Osiedle Łęgi – 1 część
– Osiedle „Błonie” – 1 część
– Osiedle „Widok” – 1 część
– Osiedle „Poręba” – 1 część
– Członkowie oczekujący – 1 część

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia
1. O ilości części Walnego Zgromadzenia decyduje tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie, a nie Rada Nadzorcza. Dzieląc Walne na części Rada Nadzorcza bezprawnie wkraczała w kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikające z art. 83 ust. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmniejszenie ilości części Walnego obniży koszty jego organizacji. Na niektóre części Walnego Zgromadzenia przychodziło zbyt mało osób i nie możliwe było dokonanie wyboru Prezydium w ustalonym statutem składzie.

3. w sprawie opłat za odbitki kserograficzne dokumentów

Na podstawie art. 83 ust. 10 usm żądamy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie Uchwały intencyjnej w sprawie wysokości opłat za odbitki kserograficzne dokumentów.

§1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zobowiązuje Zarząd do zmniejszenia kosztu odbitek kserograficznych za żądane Uchwały organów samorządowych i innych dokumentów do kwoty 0,15 zł. za stronę – ( zamiast pobieranej 1 zł)

4. w sprawie wykreślenia w całości zapisu w Statucie S.M.”CZUBY” paragrafu 87 ust. 1 pkt-u 6 który brzmi:

„ podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipote­ki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spół­dzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością”

Uzasadnienie:
Większość mieszkań w nieruchomościach ma wyodrębnioną własność i założoną hipotekę, w tym na część z nich wzięto pożyczki zabezpieczone hipoteką, w związku z tym spłata ewentualnych kredytów spadnie na mieszkania nie zadłużone. Nie wspomnę o mieszkaniach obciążonych zaległościami czynszowymi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 8 ust. 10 usm prosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie poniższej uchwały

5. w sprawie pozbawienia premii zarządu i Kierowników Administracji w 2013 r. za działania łamiące prawa członków i niezgodne z przepisami ustaw spółdzielczych.

 

Uchwała nr …. /2013 (intencyjna)
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………….. 2013 r.

w sprawie: pozbawienia premii zarządu i Kierowników Administracji w 2013 r. za działania łamiące prawa członków i niezgodne z przepisami ustaw spółdzielczych.

§1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zobowiązuje Rade Nadzorczą do nieprzyznawania w 2013 r. premii członkom Zarządu Spółdzielni : Ryszardowi Burskiemu, Bożenie Zielińskie, Adamowi Ziółkowi oraz Urszuli Cwiklińskiej za:

 1. Nieudostępnianie członkom Spółdzielni dokumentów, o których mowa w art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przez co Wyrokiem nakazowym zostali skazani na karę grzywny na podstawie art. 27 usm.
 2. Lekceważenie uchwał organów samorządowych Sp-ni i woli mieszkańców poprzez zdjęcie szlabanu przy nieruchomości Bursztynowa 29 i 31. Obciążenie Zarządu kosztami przegranego procesu w tej sprawie sygn. akt. IIC 227/12.
 3. Niegospodarne zarządzanie Spółdzielnią, poprzez opracowywanie planówgospodarczych zawyżających opłaty eksploatacyjne i bezzasadne tworzenie nadwyżki bilansowej, podczas gdy Spółdzielnia winna rozliczać się bezwynikowo.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. w sprawie przedstawienia szczegółowych kosztów spraw ujętych w pkt od 1 do 5 wniosku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

Na podstawie art. 83 ust. l0 usm żądamy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

 1. Jako pkt. 7 porządku obrad: Przedstawienie szczegółowego rozliczenia kosztów zarządzania
 2. Jako pkt. 8 porządku obrad: Przedstawienie szczegółowego rozliczenia „kosztów mienia Spółdzielni” obejmującego koszt utrzymania poszczególnych budynków i terenów, wpływy z ich najmu lub dzierżaw oraz wpłacanych w czynszu odpisów.
 3. Jako pkt. 9 Rozliczenie remontów i konserwacji „mienia” Sp-ni – zakres rzeczowy i finansowy w rozbiciu na poszczególne lata.
 4. Jako pkt. 10 porządku obrad: Przedstawienie szczegółowego rozliczenia „ kosztów eksploatacji i zarządzania dla poszczególnych nieruchomości (póz. l opłat)
 5. Jako pkt. 11 porządku obrad : Przedstawienie szczegółowego rozliczenia konserwacji i przeglądów dla poszczególnych nieruchomości.

Sprawy wyszczególnione we wniosku zostaną omówione w pkt 11 a, o który został uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w związku z pismem z dnia 19 kwietnia 2013 r. członków Spółdzielni zamieszkach w osiedlu Widok i Skarpa został uzupełniony o pkt 11 a w brzmieniu :

Informacja na temat rozliczenia kosztów:
– zarządzania,
– mienia spółdzielni,
– remontów i konserwacji mienia spółdzielni,
– eksploatacji i zarządzania dla poszczególnych nieruchomości,
– konserwacji i przeglądów dla poszczególnych nieruchomości,
– utrzymania organów samorządowych ( Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ).

Informacja dot. pkt 11a porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. W sprawie: kosztów zarządzania, kosztów mienia spółdzielni, kosztów eksploatacji, konserwacji i przeglądów.

1) Koszty zarządzania stanowią kwotę 3.719.198 zł na które składają się poniższe koszty:
– amortyzacja środków trwałych – 42.151
– koszty administracyjne – materiały biurowe, piśmienne i do drukarek, naprawa, konserwacja i obsługa sprzętu komputerowego, prasa, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, ZAIKS, abonament, znaczki, itp. – 435.822 i inne koszty – 281.664 (inwestycje przejęte), monitoring, konwój kasjera, ryczałt samochodowy, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, serwis internetowy, bilety MPK, druki, dorabianie kluczy, pieczątki, itp.
– badanie bilansu i lustracja – 28.648
– podatki i opłaty, ZUS, PFRON, obowiązkowe składki na rzecz organizacji, ubezpieczenie majątku – 478.817
– koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia – 199.253
– koszty pracownicze osobowe, bezosobowe – 2.214.104
– obowiązkowe świadczenia BHP – 38.739
Wysokość planowanych kosztów na dany rok uchwala Rada Nadzorcza, która również sprawuje nadzór i kontrolę ich wydatkowania.

2) Mienie jest mieniem wspólnym spółdzielni. Wykorzystanie środków przedstawia poniższa tabela:

Analiza wpływów i kosztów mienia spółdzielni za 2012

plan

wykonanie

BO

362 299

WPŁYWY

1.

lokale mieszkalne i garaże

805 126

809 809

2.

lokale użytkowe i dzierżawa terenu na mieniu (zgodnie z zawartymi umowami)

958 580

1 057 926

3.

parkingi strzeżone (Skarpa)

397 027

364 947

WYDATKI

2 160 733

2 594 981

1.

obsługa i zarządzanie mieniem

463 007

463 007

2.

utrzymanie budynków własnych (media, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)

84 300

84 300

3.

remonty i konserwacja (w tym m.in.: nawierzchnie ulic i placów, koszenie i odżnieżanie, remont pomieszczeń itp)

60 969

210 541

4.

podatek od nieruchomości (teren)

58 650

28 492

5.

wieczyste użytkowanie gruntów (teren)

138 200

102 892

6.

lokale użytkowe i dzierżawa terenu na mieniu

958 580

1 057 887

7.

parkingi strzeżone (Skarpa)

397 027

377 115

2 160 733

2 324 234

ZAPOTRZEBOWANIE NA REMONTY MIENIA SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

osiedle

wyszczególnienie robót

koszt robót

ogółem osiedle

koszt robót przyjętych do wykonania
przy stawce „utrzymanie mienia” 0,20 zł/m2 (ostatecznie przyjęta stawka: 0,1099 zł/m2)

ogółem osiedle

SKARPA

ogrodzenie boiska przy hydroforni ul. Uśmiechu

22 100

65 700

43 600

remont schodów przy lokalach użytkowych ul. Radości 4

13 000

13 000

remont nawierzchni asfaltowych

30 600

30 600

RUTA

remont dachu ul. Różana 1

10 000

1 072 698

10 000

270 019

remont opaski przy budynku ul. Różana 1

5 600

5 600

docieplenie budynku ul. Różana 1

60 000

60 000

remont nawierzchni parkingu przy Stokrotce

899 598

194 419

docieplenie budynku ul. Watykańska 4

97 500

ŁĘGI

remont nawierzchni asfaltowych

18 500

28 500

18 500

18 500

doposażenie placu zabaw ul. Biedronki – Kaczeńcowa

10 000

BŁONIE

remont elewacji budynku ul. Dragonów 2

60 000

328 000

14 000

wymiana obróbek blacharskich budynku ul. Dragonów 2

25 000

remont pomieszczeń administracyjnych (sanitariaty)

14 000

14 000

remont naw. asfaltowej parkingu ul. Ułanów / Dragonów

180 000

wymiana krawężników parkingu ul. Ułanów / Dragonów

49 000

WIDOK

remont elewacji budynku Bursztynowa 36

26 254

126 388

26 254

26 254

remont nawierzchni asfaltowych

100 134

PORĘBA

remont tarasu nad magazynem administracyjnym

30 000

30 000

30 000

30 000

OGÓŁEM SM CZUBY

1 651 286

1 651 286

402 373

402 373

 

Złożone i zatwierdzone wnioski na Zarząd:

– malowanie pomieszczeń zarządu
– słupki wygrodzeniowe ul. Watykańska 4

830

– elewacja budynku ul. Bursztynowa 36

16 800

Wysokość planowanych kosztów na dany rok uchwala Rada Nadzorcza, która również sprawuje nadzór i kontrolę ich wydatkowania.

3) W 2012 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie spółdzielni wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądowe o wartości 435.060 zł takie jak:

 1. Remont nawierzchni asfaltowych wraz z remontem nawierzchni parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa;
 2. Remont instalacji kanalizacyjnej na parkingu strzeżonym w osiedlu Skarpa;
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych osiedla Skarpa;
 4. Zakończenie prac adaptacyjnych i wyposażenie archiwum;
 5. Kontynuacja wyposażenia pomieszczeń biurowych w zarządzie;
 6. Przeglądy elektryczne w administracji, domu kultury i lokalach użytkowych osiedla Ruta;
 7. Naprawa urządzeń łazienkowych i wymiana wyposażenia DK Ruta;
 8. Remont nawierzchni parkingu i oznakowanie przy pawilonie Stokrotka;
 9. Remont podłogi w sali DK Łęgi;
 10. Projekt i docieplenie budynku administracyjnego w osiedlu Łęgi, budowa wiaty oraz montaż sygnalizatora ochrony;
 11. Remont dachu hydroforni przy ul. Biedronki;
 12. Przegląd instalacji elektrycznej pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w osiedlu Błonie;
 13. Remont nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych w osiedlach;
 14. Konserwacja zieleni w osiedlach;
 15. Zimowe utrzymanie dróg i terenów.

Wysokość planowanych kosztów mienia na dany rok uchwala Rada Nadzorcza, która również sprawuje nadzór i kontrolę ich wydatkowania.
4) Spółdzielnia posiada 123 nieruchomości. Wyniki za rok obrotowy 2012 na poszczególne nieruchomości znajdują się w dodatkowych materiałach na Walne Zgromadzenie w postaci wydruku komputerowego z programu FK do wglądu w administracjach osiedli.
Natomiast szczegółowe rozliczenie kosztów eksploatacji i zarządzania wszystkich nieruchomości danego osiedla są do wglądu i znajdują się w administracjach osiedli i w Zarządzie spółdzielni.
Plany na poszczególne nieruchomości osiedli uchwalane są przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, które przedstawiane są Radzie Nadzorczej do uchwalenia jako Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę ich wydatkowania.

5) Rozliczenie kosztów konserwacji i przeglądów nieruchomości danego osiedla jest do wglądu i znajduje się administracjach osiedli i w Zarządzie spółdzielni.

II. W sprawie: kosztów utrzymania organów samorządowych.
Ad. 2) Koszty utrzymania organów samorządowych:
a) Walne Zgromadzenie 43.009,50 zł
b) Rada Nadzorcza 125.000 zł
– Koszty materiałów, konsumpcji, obsługi itp. 74.253 zł
c) Rady Przedstawicieli Nieruchomości – 371.567,50 zł w tym:
– diety:
* Skarpa 86.337,50 zł
* Ruta 63.375,00 zł
* Łęgi 49.792,20 zł
* Błonie 38.250,00 zł
* Widok 75.600,00 zł
* Poręba 48.375,00 zł

Zgodnie z § 88a statutu spółdzielni członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm. ), obowiązującego w miesiącu za który wynagrodzenie wypłacono.

Zgodnie § 103d statutu spółdzielni za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:48, 11 maja 2016

Kategorie: 2013