ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 16/2013 z dnia 16.04.2013 r.

Protokół nr 16/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 16.04.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6 .Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.04.2014 r.
– 1 osobie wyraził zgody spłatę zadłużenia w ratach po 400 zł miesięcznie oraz wstrzymanie postępowania komorniczego.
– 1 osobie nie wyraził zgody na spłatę zadłużenia oraz wstrzymanie eksmisji.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 8 dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania (wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże wobec 6 osób wyszczególnionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania (wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
Oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu normatywu
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty w kwocie 723,12 zł z tytułu rozliczenia energii cieplnej za 2012 r osobie posiadającej tytuł do lokal przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zaksięgowanie w koszty mienia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaksięgowanie w koszty mienie faktury „KACPER” P.P.H.U. na kwotę 826,56 zł za 6 szt. słupków wygrodzeniowych do zamontowania jako ochrony trawników przy wjeździe na miejsca postojowe przy budynku Watykańska 6.

zakup szorowarki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup w kwocie 3 600,- szorowarki wielofunkcyjnej NPR1515 przeznaczonej do czyszczenia posadzek i prania wykładzin w siedzibie Zarządu.


Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie:
a) robót brukarskich i naprawy nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. STANDROG , ZASTA Zakład Robót Drogowych, P.B. MARKA, Fin – Bud oraz KOM- EKO S.A,

b) na roboty dekarskie w osiedlu Ruta, Błonie i Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. CROM, REMBUD,

c) na wykonanie remontu wiatrołapów w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole – OPUS,

d) na naprawę elewacji budynku mieszkalnego Bursztynowa 34 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole – Zakład Remontowo Budowlany Bekoniarstwo i Brukarstwo,

e) wykonanie remontu elewacji siedziby administracji osiedla Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole – PHU MARBUD.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu :
a) nieograniczonego na roboty związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Błonie i malowanie drzwi windowych w osiedlu Skarpa. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku przy ulicy Bursztynowej 1 i 3 w osiedlu Poręba. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie wymiany sterowań dźwigów w osiedlu Skarpa w budynkach fantastyczna 11 I i II klatka oraz Radości 14 dwie sztuki firmie INWESTPROJEKT- Dźwig Spółka z o.o. Wyraził zgodę na odstąpienie od kaucji umownej z uwagi na fakt , że firma ta prowadzi konserwację dźwigów w osiedlu Skarpa.

d) w trybie „zapytania o cenę” na sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Łęgi. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie.

e) w trybie „zapytania o cenę” na awaryjną naprawę ulic w osiedlu Łęgi. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie.

podnajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na podnajem lokalu z przeznaczeniem na stoisko ze sprzedażą pieczywa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane najemcy .

wynajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Szmaragdowej 4 oferentowi nr 1 – Zakład tapicerski – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wyraził zgodę członkowi rodziny na przedłużenie terminu do dnia 31.05.2013 r, na załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do lokalu przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe. .

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– wyraził zgodę na zorganizowanie stażu w Spółdzielni dla członka spółdzielni w ramach projektu „Strefa Pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez okres 3-ch miesięcy bez obowiązku zatrudnienia w/w na umowę o pracę po ukończeniu stażu. Po podpisaniu stosownej umowy stypendium miesięczne wypłacane będzie ze środków Lubelskiej Fundacji Rozwoju – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie