Protokół nr 15/ 2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 09.04.2013 r
.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.03.2014 r. ( w tym 1 termin ostateczny)
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek do komornika
– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r. z tytułu rat normatywu

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 30 dłużników . Podejmowane przez Spółdzielnię działania ( wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty ) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
Oraz
– 2 osobom w wysokości 50% z tytułu normatywu
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgodę na zwrot nadpłaty w kwocie 305,48 zł z tytułu rozliczenia energii cieplnej za 2012 r za lokal przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Widok byłemu członkowi z uwagi na brak stosownego zapisu w akcie notarialnym – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

opłaty za najem pomieszczeń wspólnych nieruchomości

Zarząd Spółdzielni zgodnie z § 8 pkt l Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości SM Czuby postanawia, że przy ustalaniu wysokości opłat eksploatacyjnych za najem pomieszczeń wspólnych nieruchomości należy uwzględnić następujące składniki:
– ubezpieczenie,
– podatek od nieruchomości,
– eksploatacja podstawowa i zarządzanie,
– odpis na fundusz remontowy,
– utrzymanie mienia

Pozostałe warunki opłat ujęte w § 8 pkt 2 Regulaminu pozostają bez zmian.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu podestów wejściowych do klatek schodowych w osiedlu Błonie. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Remontowo Budowlanym w Lublinie.

uzupełnienia dokumentacji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów, którzy złożyli ofertę na:
a) wykonanie remontu elewacji siedziby Administracji osiedla Widok przy ulicy Bursztynowej 36. Termin dostarczenia 15.04.2013 r. godz. 13.00
b) wykonanie miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 34 w osiedlu Widok,
c) na roboty brukarskie i naprawę nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok,
d) na roboty dekarskie w osiedlu Ruta, Błonie, Widok,
e) na wykonanie remontu wiatrołapów w osiedlu Łęgi.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie na podstawie § 46 pkt 4,6 regulaminu przetargu – zlecenie w trybie z wolnej ręki” Pracowni Projektowej Dom i wnętrza wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych budynku przy ulicy Fantastycznej 11 w osiedlu Skarpa.

zawieszenie opłat za dzierżawę terenu

Zarząd Spółdzielni wyraża zgodę dzierżawcy terenu przy ulicy Dragonów w osiedlu Błonie na zawieszenie opłat za dzierżawę do chwili kiedy będzie mogła prowadzić działalność tj. wystawienia skrzynek z warzywami i owocami przed lokal – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dzierżawcy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wyraził zgodę członkowi na wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej z osobą dysponującą lokalem mieszkalnym przy ulicy Kunickiego w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na wydłużenie terminu do dnia 01.07.2013 r. na uregulowanie sytuacji prawnej lokalu przy ulicy Rycerskiej po zmarłym członku rodziny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę członkowie na przygotowanie niezbędnych dokumentów do zawarcia aktu notarialnego odrębnej własności lokalu przy ulicy Topazowej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– Zarząd SM „Czuby” w Lublinie w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Spółdzielni podjął decyzję o podpisaniu protokołu dodatkowego nr 17 do zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników Sp-ni z dnia 15.09.1999 r. o następującym brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono Protokół dodatkowy nr 17 z dnia 9.04.2013 r. do zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.09.1999 r. wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21.09.1999 r. pod nr DX VII/99.

– SM „Czuby” w Lublinie wystąpi z wnioskiem do Miejskiego Urzędu Pracy w sprawie zorganizowania stażu dla bezrobotnej na okres 6-ciu miesięcy na stanowisku pracownika ds. technicznych. Należne wynagrodzenie wypłaci stażyście Miejski Urząd Pracy w Lublinie ze środków PEFRON – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.6
Zarząd Spółdzielni w materiałach na Walne Zgromadzenie umieści między innymi poniższe materiały:

W tym miejscu w protokole umieszczono Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie za 2012 r. (Skrócone)

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 08:46, 11 maja 2016

Kategorie: 2013