ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 14/2013 z dnia 02.04.2013 r.

Protokół Nr 14/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 02
.04.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 15.05.2013 r .
– 2 osobom w terminie do 31.05.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 3 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować w dwóch przypadkach wnioski do komornika, w trzecim przypadku nie wyraził zgody na wstrzymanie procedury eksmisyjnej.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 8 dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania (wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

utworzenie rezerwy i skierowanie do sądu pozwu o zapłatę należności czynszowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na utworzenie rezerwy na kwotę 34 276,41 zł z tytułu zadłużenia czynszowego na lokalu mieszkalnym przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa. Mieszkanie zostało sprzedane w drodze licytacji. Na podstawie postanowienia sądowego spółdzielnia otrzymała tylko 1 445,76 zł gdyż w pierwszej kolejności zostały zaspokojone należności banku zabezpieczone hipoteką- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 3 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
Oraz
– 2 osobom w wysokości 50% z tytułu normatywu

zmiana wysokości opłat

Zarząd Spółdzielni od dnia 01.07.2013 r. w osiedlu Ruta wyprowadza z opłat eksploatacyjnych następujące pozycje:
– „odpis na docielenie” – dotyczy budynków
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
Różana 3, 6, 7, 17, 21, 27,
Sasankowa 1, 3, 4, 5,
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8,
Jana Pawła II 9,
– „wywóz nieczystości” – dotyczy wszystkich garaży w osiedlu Ruta.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty w kwocie 596,10 zł z tytułu rozliczenia energii cieplnej za 2012 r. za lokal przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przedłużenie terminu zakończenia prac

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia prac związanych z wymianą sterowania dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Stokrotki 3, przez INWESTPROJEKT – Dźwig z 28.02.2013 r. na 03.04.2013 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac zleconych przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

częściowe fakturowanie prac

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na częściowe fakturowanie prac związanych z remontem balkonów przy ulicy Sympatycznej 2, Radości 1, 3, 5, Romantycznej 10,12 po wykonaniu minimum 50% zakresu robót na poszczególnych budynkach.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu na podstawie § 46 pkt 6 regulaminu:
a) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie TRADE PROJEKT (wyłonionej w drodze przetargu na wykonanie konserwacji zieleni na terenie osiedla), przecinki drzew polegającej na likwidacji posuszu i połamanych gałęzi z koron drzew na terenie osiedla Łęgi.
b) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie Politechnice Lubelskiej analizy i oceny jakości fragmentów instalacji gazowej z dwóch budynków w osiedlu Skarpa.

cofnięcie wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni w związku z dostarczeniem aneksu do umowy wyraził zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane najemcy.

uzupełnienie brakujących dokumentów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów którzy złożyli oferty na wykonanie remontu podestów wejściowych do klatek schodowych w osiedlu Błonie.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków .

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przyjmuje do pracy nowego pracownika z dniem 8.04.2013 r. w wymiarze 1 etatu na czas nieobecności usprawiedliwionej w pracy – gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. pracownika.

– z dniem 15.04.2013 r. zatrudnia pracownika na czas nieokreślony w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Łęgi” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni w materiałach na Walne Zgromadzenie umieści między innymi poniższe materiały:

Projekt1


UCHWAŁA Nr… /2013

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT1

Załącznik
do uchwały Nr ../2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

UZASADNIENIE

Działki oznaczone nr 24/13 i nr 24/15, będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zostały zagospodarowane zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Na powołanych działkach znajdują się pawilony usługowo-handlowe i parkingi, zarówno dla potrzeb usług jak i mieszkańców sąsiednich nieruchomości, całkowicie pozbawionych miejsc do parkowania. Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sankcjonuje faktyczne przeznaczenie i wykorzystanie wyżej wymienionego terenu.

Przedmiotowe nieruchomości nie spełniają wymagań technicznych i sanitarnych określonych przepisami dotyczącymi prowadzenia handlu obwoźnego, w tym między innymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi.

Nadmienić również należy, że ewentualne urządzenie targowiska na przedmiotowym terenie spowoduje likwidację parkingu, zaś kosztami budowy i utrzymania targowiska będą obciążeni wszyscy członkowie Spółdzielni.

Dodatkowo należy podkreślić fakt funkcjonowania targowiska miejskiego w bliskim sąsiedztwie osiedla Skarpa, położonego przy ulicy Jutrzenki przy kładce pieszej łączącej osiedla Skarpa i Ruta. Jest to teren, na którym zainteresowane osoby mogą sprzedawać swoje produkty na stołach przenośnych lub w kioskach handlowych. Miejsce targowiska jest dość atrakcyjne, położone przy ruchliwym ciągu pieszym, w sąsiedztwie przychodni zdrowia i apteki, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej, z dojazdem od ulicy Jutrzenki.

Projekt 1


UCHWAŁA Nr… /2013

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT1

Załącznik
do uchwały Nr ../2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

UZASADNIENIE

Zatwierdzony uchwałą nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. wzrost kosztów zarządzania z 0,3499 zł/m2 w 2012 r. na 0,43 zł/m2 w 2013 r. tj. o 0,08 zł/m2, wynika ze struktury rozliczania kosztów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przykładowy lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Gościnnej 15 o powierzchni użytkowej 50,0 m2 będzie obciążony z tego tytułu kwotą 4,00 zł w skali miesiąca, a w skali roku – kwotą 48 zł, co stanowi łączne obciążenie budynku Gościnna 15 w kwocie 2.115,84 zł w skali roku. Natomiast sam wzrost kosztów zarządzania na 2013 r. w części dotyczącej podniesienia wynagrodzeń pracowników Zarządu Spółdzielni wynosić będzie 0,01 zł/ m2/ miesięcznie.

Na koszty zarządzania składają się nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale również koszty utrzymania organów samorządowych, podatki i opłaty, badanie bilansu i lustracja, zakup środków trwałych oraz koszty administracyjne.

Zaznaczyć należy również, że przewidziana Statutem Spółdzielni możliwość kwestionowania uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji ma charakter względnej nieważności, co oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w tym przedmiocie, powołana uchwała ma moc prawną i podlega wykonaniu.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie