ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 13/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Protokół Nr 13/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26
.03.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– ustalenia zaliczek

Zarząd Spółdzielni od dnia 01.04.2013 r. ustalił nową wysokość zaliczek na podgrzanie c. w. u. w osiedlu Ruta według załącznika nr 1

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie okładzin z płytek gresowych w korytarzu na parterze ,we wiatrołapach, fragmentów ścian klatek schodowych oraz pierwszego i drugiego biegu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 30 oraz wykonania okładzin drugiego biegu klatek schodowych oraz fragmentów ścian klatek w budynku przy ulicy Szmaragdowej 30 i 34 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na podpisanie umowy o wykonanie w/w prac z firmami: PHU MARBUD. W przypadku nieruchomości Bursztynowa 30 unieważnił przetarg z uwagi na brak wystarczającej ilości środków na realizację.

wynajem lokalu

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości 9/2a oraz po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 25.03.2013 r. z dwoma firmami , które złożyły identyczne oferty, postanowił wynająć przedmiotowy lokal z przeznaczeniem na sklep mięsno – spożywczy Marcin Młyniec – Zakład Masarski- w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał 2 wnioski skierowane do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członków, którzy spłacili znaczną część zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni w materiałach na Walne Zgromadzenie umieści między innymi poniższe materiały:

– Bilans sporządzony sporządzony za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
– Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012

Lublin, marzec 2013 r.


OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA


dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie obejmującego:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy …………………………………………274.056.715,28 zł
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości……………..1.187.270,55 zł
  • rachunek z przepływów pieniężnych za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zmianę środków- zwiększenie w kwocie………………………..5.905.013,83 zł
  • zestawienie zmian w funduszu własnym wykazującym zmniejszenie funduszu własnego w kwocie kwocie… ………… .3.264.033,36 zł
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką ) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem zgodnie z:
a/ przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
b/ normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
c/ krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Moim zdaniem załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółdzielni i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zawiera informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Wojciech Sadowski
Kluczowy biegły rewident
nr ewid. 3527

Wojciech Sadowski
Biuro Audytorskie
Lublin, ul. Chopina 24/17
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 1723

Lublin, 12 marca 2013 r.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie