ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 12/2013 z dnia 19.03.2013 r.

Protokół Nr 12/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 19
.03.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r ( lokal użytkowy )
– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 30.04.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.

wydłużenia terminu płatności faktur

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wydłużenie z 7 dni na 14 dni terminu płatności faktur za najem lokalu użytkowego (myjnia samochodowa) przy ulicy Watykańskiej 4.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%

przeksięgowania niedopłat i nadpłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeksięgowanie nadpłat oraz niedopłat z tytułu użytkowania miejsc parkingowych na parkingach przy ulicy Romantycznej 14 i Sympatycznej 1a na konta opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Końcowe rozliczenie z użytkownikami parkingów nastąpiło 31.12.2012 r. Wszystkie osoby korzystające z parkingów zostały pisemnie poinformowane o stanie konta, pomimo to większość z nich nie dokonała dyspozycji odnośnie nadpłaconych kwot.

potracenia z wkładu mieszkaniowego kosztów zużycia energii cieplnej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na potrącenie z wkładu mieszkaniowego za mieszkanie przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok kosztów zużycia energii cieplnej za 2012 r. rozliczonego po eksmisji z lokalu Waldemara Iwanowskiego – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

ustalenia zaliczek

Zarząd Spółdzielni od dnia 01.04.2013 r. ustalił nową wysokość zaliczek na podgrzanie c. w. u. w osiedlu Łęgi według załącznika nr 1, zaliczki za gaz według załącznika nr 2.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu elewacji siedziby administracji osiedla Widok przy ulicy Bursztynowej 36 (mienie spółdzielni).
Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy skierować zapytanie.

b) w trybie nieograniczonym na remont wiatrołapów w budynkach przy ulicy Kaczeńcowej 6, 8, 10, Biedronki 5, 7, 9, 11, Tymiankowa 1, Bociania 6, 8, 10 w osiedlu Łęgi.
Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu nieograniczonego na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac przez firmy wskazane w protokole tj. fabryką okien SPEKTRUM oraz Lubelską Fabryką Okien Perfekt.

remontu korytarzy siedzibie Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na pomalowanie pomieszczeń socjalnych, korytarzy oraz odmalowanie wszystkich drzwi w siedzibie Zarządu przy ulicy Watykańskiej 6. Powyższe prace wykonają pracownicy administracji osiedlowych.

podpisanie aneksu

W związku z uchwała RN nr 6/7/2013 z dnia 26.02.2013 r. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 30.06.2013 r. i podpisanie stosowanego aneksu do umowy nr H&P-WM-CZUBY 12/10/007 z dnia 23.10.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu usługowego przy ulicy Agatowej 7 na działce 19/6 w osiedlu Poręba.

skrócenie okresu wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu przy ulicy Tatarakowej z dnia 30.04.2013 r do dnia protokólarnego przekazania terenu administracji osiedla – w tym miejscu w protokole umieszczono dane najemcy.

wynajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyboru oferty na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości 9/2a dokona po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami którzy zaproponowali stawkę opłat w tej samej wysokości.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– anulował zgodę z dnia 26.02.2913 r. wydaną członkowi na rezygnację z członkostwa ze skróceniem okresu wypowiedzenie w związku z przepisaniem praw do lokalu przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi na inną osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 2.04.2013 r. przyjmie do pracy nowego pracownika na 3 – miesięczny okres próbny, na stanowisko inspektora ds. budowlanych w adm. os. „Łęgi” w wymiarze pełnego etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika .

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni w materiałach na Walne Zgromadzenie umieści między innymi poniższe materiały następująco:

1.

Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych
zawartych w protokole z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

W Protokole z lustracji został zgłoszone następujące wnioski:

 1. Dokonać zmiany § 103 b Statutu, tak by kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie ograniczały uprawnień organów Spółdzielni wymienionych w art. 35 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze.

  Realizacja:

  Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zgłosiły do Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni zawierający propozycję zmiany § 103b Statutu Spółdzielni, uwzgledniającą powyższy wniosek polustracyjny.

 2. Dokonać szczegółowej analizy osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególnych nieruchomościach, a następnie wnioski z tej analizy uwzględnić przy ustalaniu jednostkowych stawek opłat eksploatacyjnych.

  Realizacja:

  Szczegółowa analiza osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególne nieruchomośc, osiedla i zbiorcza SM „Czuby” sporządzana jest od 2007 roku. Podobnie jest z ustalaniem jednostkowych stawek opłat eksploatacyjnych w nieruchomościach.

 3. Dokonać analizy a następnie rozliczenia wkładów zaliczkowych w zestawieniu z aktualnym członkostwem w Spółdzielni osób, których wkłady te dotyczą.”

  Realizacja:

  Dokonano analizy i rozliczenia kwot znajdujących się na koncie wkładów zaliczkowych. Na dzień 31.12.2012 r. wysokość funduszu wkładów zaliczkowych wynosi 14 393,69 zł i dotyczy 39 członków oczekujących.

Zarząd Spółdzielni

2.

Projekt

UCHWAŁA Nr…/2013

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …/2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości

2) § 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

3) § 25 otrzymuje brzmienie:
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia —— r.”

3.

Projekt

UCHWAŁA Nr…/2013

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …/2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……2013 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno- oświatowej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności
wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
29) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
30) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
31) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
32) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
33) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
34) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
36) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

2) § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

3) § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
Porządek obrad powinien zawierać:
– przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
– informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
– inne sprawy merytoryczne.

4) § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Wybory i odwołanie Członków Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, na podstawie zasad określonych w Regulaminie wyboru i w Regulaminie odwoływania członków Zarządu SM Czuby” w Lublinie uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

5) § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
b/ listę obecności,
c/ porządek obrad,
d/ zgłoszone wnioski,
e/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
f/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
g/ oświadczenia złożone do protokółu,
h/ podpis przewodniczącego i sekretarza.

6) § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu …… roku.”

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie