ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 11/2013 z dnia 12.03.2013 r.

Protokół Nr 11/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 12
.03.2013 r.


Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r. i wstrzymanie działań egzekucyjnych.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 osobom w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 50%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia,
Oraz
– 4 osobom w wysokości 50% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu
– 1 osobie w wysokości 100% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

zatwierdzenia planu amortyzacji

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 2013 r.

ustalenia zaliczek na podgrzanie wody

Zarząd Spółdzielni od dnia 01.04.2013 r. ustalił nową wysokość:

a) zaliczek na podgrzanie c.w.u. dla osiedla „SKARPA i c.o. w os. „Niska Skarpa” w okresie rozliczeniowym 2013 r.
* z tytułu podgrzania wody w okresie rozliczeniowym 2013 dla budynków osiedla „SKARPA” przynależnych do wymiennikowni PC 1, 2 wg załączonej tabeli nr 1 – str. 1 oraz dla poszczególnych budynków przy ul. Fantastycznej, Sympatycznej, Radości 4, 10, 12, 14 – str. 2.

* z tytułu podgrzania wody i centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym 2013 dla budynków przy ul. Przytulnej w osiedlu NISKA SKARPA.

b) zaliczek na podgrzanie c.w.u. w os. Poręba według załączonego do wniosku zestawienia

c) zaliczek na podgrzanie c.w.u. w os. Błonie według załączonego do wniosku zestawienia

d) zaliczek na podgrzanie c.w.u. w osiedlu Widok według załącznika nr 1 zaliczki za gaz według załącznika nr 2 zaliczki na energię elektryczną według załącznika nr 3

zmniejszenie stawki funduszu remontowego

Zarząd Spółdzielni z dniem 1.04.2013 r. zmienia stawki opłat:

a) zmniejsza stawki funduszu remontowego z 1,30zł/m2 powierzchni użytkowej na 0,60 zł/m2 w nieruchomości ulica Bursztynowa 41 w osiedlu Widok,

b) zwiększa opłaty w pozycji konserwacja domofonów dla mieszkańców budynku przy ulicy Watykańskiej 6 klatka I od nr 1 do 24 i 23 a w osiedlu Ruta z kwoty 1,94zł na 2,39 zł brutto od jednego mieszkania.

c) wprowadzenia do opłat w osiedlu Widok pozycji sprzątanie klatek schodowych w wysokości 9,23 zł/m – c/lokal brutto w nieruchomościach:
– Szmaragdowa 36 – kl. schodowa IV – mieszkanie od nr 31 – 40
– Topazowa 4 – kl. schodowa X mieszkania od nr 1 – 12

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego:
a) na roboty brukarskie w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok oraz roboty dekarskie w osiedlu Ruta, Błonie, Widok.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

b) na wykonanie remontu podestów wejściowych do klatek schodowych budynków w osiedlu Błonie.
Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na roboty związane z dociepleniem stropodachów w budynkach osiedla Błonie, remontem komór zsypowych w budynkach osiedla Skarpa.
Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Firmą CROM i P.H.U. EDACH Sp.z o.o.

b) na wykonanie remontu wiatrołapów w osiedlu Łęgi. Unieważnił przetarg i polecił przeprowadzić kolejny przetarg nieograniczony.

c) na wykonanie dokumentacji technicznej i remontu hydroforni przy ulicy Biedronki 4 w osiedlu Łęgi.
Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą INWESTPROJEKT – DŹWIG Sp .z o.o.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie Politechnice Lubelskiej wykonanie analizy i oceny jakości wyciętych odcinków pionów instalacji gazowej w osiedlu Skarpa.

uzupełnienia dokumentów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców którzy złożyli oferty na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 18.03.2013 r. do godz. 9.00.

przepisanie umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy:
a) z dniem 1.05.2013 r. na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na nowego najemcę. Wszystkie warunki umowy pozostały bez zmian – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

b) na dzierżawę terenu w osiedlu Błonie na nowego dzierżawcę. Wszystkie warunki umowy pozostały bez zmian- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dzierżawcy.

c) nie wyraził zgody na podpisanie umowy dzierżawę terenu w osiedlu Ruta z przeznaczeniem na ustawienie przyczepy kampingowej z której prowadziłby sprzedaż warzyw i owoców – w tym miejscu w protokole umieszczono dne osobowe.

przedłużenie okresu wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przedłużenie o jeden miesiąc okresu wypowiedzenia o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Dziewanny 3/3 a tj. do dnia 30 kwietnia br.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na wydanie aneksu doi umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy Agatowej w osiedlu Poręba w związku ze zmianą nazwiska osobie dysponującej w/w lokalem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– ponownie przyjął w poczet członków – członka wykluczonego w związku ze spłatą przez w/w zadłużenia wobec Spółdzielni.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni ustalił, że porządek obrad Walnemu Zgromadzeniu przedstawiał się będzie następująco:

Lublin, dnia 03.04.2013 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części

w terminie od 06.05.2013 r. – 05.06.2013 r.

… część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:

——————-
——————-
——————-

zwołuje na dzień ………..2013 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2012 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 8. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.
 11. Informacja na temat realizacji wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – X część Walnego Zgromadzenia z osiedla „Widok”.
 14. Głosowanie w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2012 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2012 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
  – wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
 15. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od:
  a)uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości,
  b)uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.
 16. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 17. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

 1. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2012 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2012 r.,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.
 2. na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl, w Informatorze Spółdzielni, w administracjach Osiedli można zapoznać się z:
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2012 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2012 r. ,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że – zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust.1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie , którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Informacja dodatkowa

W związku z umieszczeniem w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, prosimy o zgłaszanie pisemnie kandydatur w sekretariacie Spółdzielni, ul. Watykańska 6, w terminie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 17.00.

Części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem

Harmonogram zebrań
Części Walnego Zgromadzenia
(6.05.2013 r. – 5.06.2013 r.)

Ilość części WZ

Osiedle

Liczba członków

Nieruchomości

Ilość członków w części WZ

Ilość mandatów na czl. RN

Termin
i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

PORĘBA

1194

I .
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C
Agatowa 12
Agatowa 16

609

1

06.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

2.

II.
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Turkusowa 3
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

585

1

07.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

3.

ŁĘGI

1699

I.
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

514

1

08.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

4.

II.
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

603

1

09.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

5.

III.
Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
Biedronki 2a, 2b, 2 c
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

582

1

10.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

6.

RUTA

2245

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

620

1

13.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

7.

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

535

1

14.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

8.

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

519

1

15.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

9.

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

571

1

16.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

10.

WIDOK

1398

I.
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

559

1

17.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

11.

II.
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

839

1

20.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

12.

BŁONIE

1503

I.
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

527

1

21.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

13.

II.
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9,11

496

1

22.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

14.

III.
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

480

1

23.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

15.

CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY

250

1

24.05.2013 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

16.

SKARPA

2420

I.
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Romantyczna 15
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

391

1

27.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

17.

II.
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

487

1

28.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

18.

III.
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8
Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

537

1

29.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

19.

IV.
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

455

1

03.06.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

20.

V.
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

550

1

04.06.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

21.

NISKA SKARPA

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

27

1

05.06.2013 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie