Protokół Nr 10/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 05
.03.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 3 osobom w terminie do 28.02.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.3015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 4 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia,

wypłatę nadwyżki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wypłatę kwoty 6 280,54 zł stanowiącej nadwyżkę środków wpłaconych przy realizacji zamiany mieszkania położonego przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe właściciela lokalu.

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni odroczył termin rozpatrzenia wniosku do kolejnego posiedzenia – (przeprowadzenia rozmowy- ustalenia warunków spłaty zadłużenia) o zawieszenie postępowania komorniczego wobec osoby zajmującego lokal mieszkalny przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osoby zajmującej w/w lokal.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa w 2013 r. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac przez firmę wskazaną w protokole tj. MATREN – BUD Bis.

uzupełnienie dokumentów przetargowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców którzy złożyli oferty na roboty związane z dociepleniem ścian i stropodachów w budynkach osiedla Błonie o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 12.03.2013 r. do godz. 9.00.

– Wykonania okładzin z płytek gres w korytarzu na parterze, we wiatrołapie, ścian wiatrołapu, fragmentów ścian klatki schodowej oraz pierwszego i drugiego biegu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 30 oraz wykonania okładzin z płytek gres drugiego biegu klatek schodowych oraz fragmentów ścian klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szmaragdowej 30 i 34 w Os. „Widok”.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie w/w zakresu prac zgodnie z regulaminem Spółdzielni . Zatwierdził skład komisji przetargowej zawartej we wniosku oraz wykaz firm do których należy skierować zapytania.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął ponownie po spłacie zadłużenia w poczet członków osobę zajmującą lokal mieszkalny przy ulicy Fantastycznej- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę osobie ubiegającej się o tytuł prawny do lokalu przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi na załatwienie w terminie do 30.04.2013 r. formalności niezbędnych do uzyskania tytułu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na członkowi spółdzielni na wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ulicy Fantastyczna i z osobą posiadającą lokal mieszkalny przy ulicy Pawiej w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających mieszkania.

– wycofał wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni skierowany do Rady Nadzorcze wobec członka zam. przy ulicy Szafirowej w osiedlu Poręba w związku z dokonanymi na poczet zadłużenia wpłatami przez w/w.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni przedłoży Walnemu Zgromadzeniu do podjęcia uchwałę w brzmieniu zawartym w jednym z projektów:

Projekt I

UCHWAŁA Nr . /2013

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……2013 r.


w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2012 r. w wysokości 1.187.270,55 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 9.553,94 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami, rozliczyć zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku następnym;
 2. kwotę 270.741,31 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce mieniem Spółdzielni, przeznaczyć na fundusz mienia Spółdzielni;
 3. kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 1 do uchwały;
 4. kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

* * *

Projekt I

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia …………

Kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznacza się do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób następujący:

Osiedle

Kwota (w zł)

SKARPA

69 600,32

N. SKARPA

(-) 138,03

RUTA

40 945,58

ŁĘGI

40 010,23

BŁONIE

31 379,60

WIDOK

44 310,89

PORĘBA

28 171,41

———————————————————————————————-

RAZEM

254 280,00

* * *

Projekt I

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia …………

Kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego w następujący sposób:
652.689,30 zł : 544.263,95 m2 (powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących odrębną własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, garaży – osób będących członkami Spółdzielni ) = 1,19921464 zł/m2rocznie.

Przykład – dot. mieszkania o pow. użytkowej 50m2:
50 m2 x 1,199 zł/m2 = 59,95 zł/rocznie
59,95 zł : 12 m-cy = 4,997 zł/ miesięcznie

Osiedle

Pow. użytkowa (m2)

Kwota (zł)

SKARPA

119 911,37

143 799,47

N. SKARPA

2,194,70

2 631,92

RUTA

117 086,22

140 411,51

ŁĘGI

89 699,22

107 568,62

BŁONIE

76 980,68

92 316,36

WIDOK

76 652,07

91 922,28

PORĘBA

61 739,69

74 039,14

———————————————————————————————-

RAZEM

544 263,95

652 689,30

* * *

Projekt II

UCHWAŁA Nr . /2013

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……2013 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze / Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2012 r. w wysokości 1.187.270,55 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 9.553,94 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami, rozliczyć zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku następnym;
 2. kwotę 270.741,31 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce mieniem Spółdzielni, przeznaczyć na fundusz mienia Spółdzielni;
 3. kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 1 do uchwały;
 4. kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

* * *

Projekt II

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia …………

Kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznacza się do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób następujący:

Osiedle

Kwota (w zł)

SKARPA

69 600,32

N. SKARPA

(-) 138,03

RUTA

40 945,58

ŁĘGI

40 010,23

BŁONIE

31 379,60

WIDOK

44 310,89

PORĘBA

28 171,41

———————————————————————————————-

RAZEM

254 280,00

* * *

Projekt II

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia …………

Kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego w następujący sposób:
652.689,30 zł : 646.492,76 m2 (powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących odrębną własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, garaży – bez względu na członkostwo) = 1,00958485598 zł/m2rocznie.

Przykład – dot. mieszkania o pow. użytkowej 50m2:
50 m2 x 1,009584 zł/m2 = 50,48 zł/rocznie
50,48 zł : 12 m-cy = 4,21 zł/ miesięcznie

Osiedle

Pow. użytkowa (m2)

Kwota (zł)

SKARPA

142 526,84

143 892,94

N. SKARPA

2,650,30

2 675,70

RUTA

140 546,26

141 893,37

ŁĘGI

104 831,62

105 836,42

BŁONIE

88 539,79

89 388,43

WIDOK

91 475,93

92 352,72

PORĘBA

75 922,02

76 649,72

———————————————————————————————-

RAZEM

646 492,76

652 689,30

* * *

Projekt III

UCHWAŁA Nr . /2013

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……2013 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze / Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2012 r. w wysokości 1.187.270,55 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 9.553,94 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami, rozliczyć zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku następnym;
 2. kwotę 270.741,31 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce mieniem Spółdzielni, przeznaczyć na fundusz mienia Spółdzielni;
 3. kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 1 do uchwały;
 4. kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

* * *

Projekt III

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia …………

Kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznacza się do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób następujący:

Osiedle

Kwota (w zł)

SKARPA

69 600,32

N. SKARPA

(-) 138,03

RUTA

40 945,58

ŁĘGI

40 010,23

BŁONIE

31 379,60

WIDOK

44 310,89

PORĘBA

28 171,41

———————————————————————————————-

RAZEM

254 280,00

* * *

Projekt III

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia …………

Kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznacza się do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w następujący sposób:
652.689,30 zł : 544.263,95 m? (powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących odrębną własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, garaży – osób będących członkami Spółdzielni ) = 1,19921464 zł/m2 – rocznie.

Przykład – dot. mieszkania o pow. użytkowej 50m2:
50 m2 x 1,199 zł/m2 = 59,95 zł/rocznie
59,95 zł : 12 m-cy = 4,997 zł/ miesięcznie

Osiedle

Pow. użytkowa (m2)

Kwota (zł)

SKARPA

119 911,37

143 799,47

N. SKARPA

2,194,70

2 631,92

RUTA

117 086,22

140 411,51

ŁĘGI

89 699,22

107 568,62

BŁONIE

76 980,68

92 316,36

WIDOK

76 652,07

91 922,28

PORĘBA

61 739,69

74 039,14

———————————————————————————————-

RAZEM

544 263,95

652 689,30

oraz uchwalenie poniżej przedstawionych zmian statutu Spółdzielni.

Wykaz zmian do Statutu Spółdzielni – stan na dzień 11.03.2013 r.

Lp.

Miejsce, gdzie proponuje się zmianę

Tekst proponowanej zmiany

Wnioskodawca

Opinia radców prawnych

1.

§ 12
ust. 7

§ 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.”

Propozycja Zarządu.

Dostosowanie do treści art. 16 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze.

2.

§ 12
ust. 8

W § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w § 6 ust. 2 Statutu.

Propozycja Zarządu.

Dostosowanie do treści do art. 16a ustawy Prawo spółdzielcze.

3.

§ 79
pkt 13

§ 79 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości.”

Propozycja Zarządu

4.

§ 84b
ust. 9

§ 84b ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

Propozycja Zarządu.

Dostosowanie do treści § 78c ust. 1 Statutu Spółdzielni.

5.

§ 87
ust. 1

§ 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia Nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
19) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
29) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
30) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
31) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
32) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
33) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
34) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
36) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.”

Propozycja Zarządu.

Dostosowanie do treści art. 46 § 1 pkt 3 ustawy Prawo spółdzielcze.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna
.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna.

Zmiana redakcyjna.

Dostosowanie do treści art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiana redakcyjna.

.

6.

§ 93

§ 93 otrzymuje brzmienie:
„Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:
1) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni i programów działalności kulturalno- oświatowej,
3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
4) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
5) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
7) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
8) zawieranie z członkami umów:
a/ o budowę lokalu,
b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie
proponowanego porządku obrad,
10) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
11) udzielanie pełnomocnictw,
12) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
13) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
14) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu,
15) wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.”

Propozycja Zarządu.

Dostosowanie do treści art. 48 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze.

Dostosowanie do treści § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

Propozycja wynikająca z wniosków polustracyjncyh – str. 43 protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2012 r.

7.

§ 103a

§ 103a otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i wyboru przedstawicieli oraz kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

Propozycja Zarządu.

Zmiana redakcyjna.

8.

§ 103b

§ 103b otrzymuje brzmienie:
„1. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
1) współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
2) dysponowanie środkami funduszu remontowego i kulturalno-oświatowego w ramach uchwalonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
3) składanie wniosków do Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawie ustalania wysokości opłat eksploatacyjnych i czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i wynajem powierzchni reklamowych,
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
5) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
6) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno- oświatowych w osiedlu,
7) zgłaszanie wniosków do Zarządu Spółdzielni w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
8) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
9) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
10) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
11) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
12) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
13) opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych sprawozdań i wyjaśnień.”

Propozycja Zarządu.

Propozycja wynikająca z wniosków polustracyjncyh – str. 43 protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2012 r.

9.

§ 103c

§ 103c otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia Statutu dotyczące Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla obowiązywać będą od dnia ich wyboru.”

Propozycja Zarządu.

Zmiana redakcyjna.

10.

§ 113

§ 113 otrzymuje brzmienie:
Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu … 2013 r.

Propozycja Zarządu.

Zmiana redakcyjna.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:42, 11 maja 2016

Kategorie: 2013