Protokół Nr 38/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 13
.09.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.03.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 30.09.2012 r.
oraz
– 1 najemcy lokalu w terminie do 31.12.2011 r.

skierowanie spraw na drogę postępowania sadowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 44 osób wymienionych w załączonym wykazie. Podejmowane przez Spółdzielnię działania okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób przeciwko którym skierowano pozwy.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji wobec 17 dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

nie kierowania wniosku o egzekucję należności

Zarząd nie wyraził zgody na odroczenie terminu do 31.10.2011 r. skierowania wniosku sądu o wydanie nakazu zapłaty i do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec członka zam. w osiedlu Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

wycofanie wniosku od komornika

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na wycofanie wniosków od komornika /na łączną kwotę 34 686,26 zł/, bez odsetek wobec osoby zam. w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 20%
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100%
Oraz
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia z tytułu nieterminowo wnoszonego normatywu.
rozksięgowania wolnych środków uzyskanych z przetargu

Zarząd Spółdzielni wolne środki w wysokości 47 070,90 zł uzyskane po przetargu na nabycie mieszkania położonego przy ulicy Agatowej 16 polecił zaksięgować na fundusz remontowy tej nieruchomości – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

podziału wyniku finansowego za 2010 r.

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. przeznaczenia na fundusz remontowy nieruchomości ENS 002 nadwyżki bilansowej w kwocie 1 556,51 zł przypadającej na osiedle Niska Skarpa na podstawie uchwały nr 5/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2011 r.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zmiana najemcy lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę najemcy lokalu użytkowych położonych przy ulicy Radości 2a i 2B. Branża, stawka najmu,okres wypowiedzenia, zabezpieczenie umowy pozostaje bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemców.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 6 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie TRADE PROJEKT wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów liściastych na terenie osiedla Skarpa zgodnie z projektem zatwierdzonym przez WOŚ w Lublinie.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– postanowił wycofać z Rady Nadzorczej wniosek o wykluczeniu z rejestru członka ,który dokonał spłaty zadłużenia wobec spółdzielni -m w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w związku z przejściem na emeryturę z dniem 13.09.2011 r. rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z pracownikiem zatrudnionym w osiedlu Skarpa- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 16.09.2011 r. zatrudnił w osiedlu Skarpa pracownika na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach pracy i płacy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:21, 11 maja 2016

Kategorie: 2011