Protokół Nr 17/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 26.04.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 30.04.2012 r.

oraz przesunięcia terminu spłaty zadłużenia za lokal użytkowy
– 1 najemcy w terminie do 30.04.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 50%

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

  1. Nieograniczonego na roboty dekarskie w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie.
    Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
  2. Nieograniczonego na roboty związane z malowaniem klatek schodowych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
    Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zlecenie zamówienia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki”:

– firmie Zakład Remontowo – Budowlany „TOPOL” uszczelnienie pęknięcia rury spustowej budynku przy ul. Różanej 3, wymiany uszkodzonego elementu rury i uzupełnienie brakujących paneli podsufitki w budynku przy ul. Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta,

– firmie Skaton zakup i montaż 25 szt. koszy ulicznych dla osiedla Skarpa.

– zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na awaryjną naprawę nawierzchni asfaltowych w osiedlu Łęgi oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w robót z firmą KPRD.

dzierżawy terenu w osiedlu Poręba

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę firmie KSJ – Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Agatowa 11 na dzierżawę terenu przy ulicy Agatowej ze stawką 3,00zł/m2 netto.

Ad. 4 Uzupełniono porządek obrad Walnego Zgromadzenia o punkt 13a – Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego o Związku Rewizyjne Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie /pismo związku z dnia 21.04.2011 r./

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:44, 11 maja 2016

Kategorie: 2011