Uchwała nr 14/2020 z dnia 29.07.2020 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 29.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia struktury zatrudnienia i planu działalności kulturalno-oświatowej
na rok 2021 Domu Kultury Osiedla „Błonie”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz §4 ust.2 pkt 12, 14 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanawia zatwierdzić strukturę zatrudnienia w ilości 2 etatów oraz plan działalności kulturalno-oświatowej na rok 2021 Domu Kultury osiedla „Błonie” zgodnie z załącznikiem

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 11:49, 11 grudnia 2020

Kategorie: 2020