UCHWAŁA NR 28/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.10.2014 r.

w sprawie: zmiany w planie remontów w osiedlu „Ruta” na rok 2014 dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 8.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie remontów na 2014 r. dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 8 w Lublinie, zwiększając zakres robót o modernizację oświetlenia na klatkach schodowych w budynku przy ul. Dziewanny 8, polegającą na wymianie lamp oświetleniowych na lampy typu LED z czujkami ruchu przeznaczając na ten cel kwotę 5.000 zł. brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:40, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2014