Uchwała NR 6/56/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: wprowadzenie zmiany w planie remontów nieruchomości Szaserów 1, 9, 11 na rok 2022 poz. przełożenie pionów kanalizacyjnych

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 1,12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

W planie remontów nieruchomości Szaserów 1, 9, 11 w 2022 roku wprowadza się poz. przełożenie pionów kanalizacyjnych szt 3 w każdym budynku po jednym kwota 9 000,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 12:51, 20 maja 2022

Kategorie: 2022