ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 11/2014 z dnia 25.11.2014 r.

Protokół Nr 11/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 25.11.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie na podstawie § 67 Statutu.
  b) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego na 2014 r SM „Czuby w Lublinie ,
  b) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2014 r.
  c) rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie SM Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie”.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za III kwartały 2014 r.
 5. Informacja na temat głosowania nad projektami zgłoszonymi przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 r
 6. Wyniki przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 28.10.2014 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione wnioski Zarządu dot:

A)
W sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni wobec których skierowano wnioski do Rady Nadzorczej o wykreślenie ze spółdzielni pomimo prawidłowo wysłanych zawiadomień nie zgłosili się na posiedzenie.
W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1.   Wnioski Zarządu o podjęcie na podstawie § 67 Statutu Spółdzielni – uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.
 2.   Podjęte w dniu 25.11.2014 r. przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie jej ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

UCHWAŁA Nr 80/ 53 / 2014, Nr 81 / 54 / 2014, Nr 82/ 55 / 2014, Nr 83 / 56 / 2014, Nr 84 / 57 / 2014, Nr 85 / 58 / 2014, Nr 86/ 59 / 2014, Nr 87 / 60 / 2014, Nr 88 / 61 / 2014, Nr 89/ 62 / 2014 , Nr 90/ 63 / 2014, Nr 91 / 64 / 2014, Nr 92 / 65 / 2014, Nr 93 / 66 / 2014, Nr 94 / 67 / 2014, Nr 95/ 68 / 2014, Nr 96 / 69/ 2014, Nr 97/ 70 / 2014, Nr 98 / 71 / 2014, Nr 99/ 72 / 2014, Nr 100/ 73 / 2014, Nr 101 / 74 / 2014, Nr 102 / 75 / 2014, Nr 103 / 76 / 2014, Nr 104/ 77 / 2014, Nr 105/ 78 / 2014 Nr 106 / 79 / 2014

B)
W sprawie wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez członków wobec których Spółdzielnia przedłożyła wnioski o wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Wnioski Zarządu wnioski o wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 2. Podjęte w dniu 25.11.2014 r. przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  Uchwała Nr 107/80/2014, Nr 108/81/2014, Uchwała Nr 109/82/2014, Nr 110/83/2014, Nr 111/84/2014,Nr 112/85/2014, Nr 113/86/2014, Nr 114/87/2014
 3. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w członków oraz po dyskusji postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku 5 członkom w terminie do 31.05.2015 roku oraz 4 członkom w terminie do 30.06.2014 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania co do spłaty zadłużenia.

Ad. 3
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.11.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2014 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2014 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono INFORMACJA do korekty planu gospodarczo – finansowego SM „CZUBY” na 2014 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia :
– Tabela Nr 1 Plan działalności eksploatacyjnej na 2014 r. – KOREKTA
– Zał. Do tabeli nr 1 Eksploatacja i konserwacja na 2014 r. – KOREKTA (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
– Tabela Nr 2 Plan funduszu remontowego na 2014 r. – KOREKTA (zestawienie zbiorcze ) SM CZUBY
– Tabela Nr 3 Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2014 r. – KOREKTA SM CZUBY
– Tabela Nr 4 Plan kosztów zarządzania na 2014 r. – KOREKTA
– Tabela Nr 5 Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2014 r. – KOREKTA
– Tabela Nr 6 Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2014 – KOREKTA
– Rzeczowy plan remontów mienia spółdzielni na 2014 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionej przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 115/69/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2014 r, SM Czuby w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji , której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.11.2014 r. z ofertami i poniżej przedstawionym protokołem.

W tym miejscu umieszczono P R O T O K Ó Ł sporządzony w dniu 04.11.2014 r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2014 r. wybrała ofertę nr 5 Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowiła:

– podjęła uchwałę następującej treści:
( większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania )

UCHWAŁA Nr 116 /24 /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.11.2014 r. r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .

– skład komisji dokonującej otwarcia ofert na wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 r w SM „CZUBY” w Lublinie uzupełnić o przedstawiciela prezydium Rady Nadzorczej – ( jednomyślnie – 20 za)

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji , której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.11.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– odwołaniem członka spółdzielni zam. w osiedlu Błonie z dnia 14.11.20914 r. ( w tym miejscu umieszczono dane osobowe).
Niniejszym zaskarżam Uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” nr 21/22/2014 z dnia 10.11.2014r dot. finansowania podzielników kosztów c.o. w budynkach Ułanów 14 i 16 w osiedlu „Błonie”.

Uzasadnieniem w/w zaskarżenia jest pokrycie kosztów za w/w podzielniki c.o. w formie jednorazowej zapłaty a nie rozłożenia na raty na 10 lat w ramach abonamentu jak to jest w pozostałych budynkach osiedla zgodnie z podjętą Uchwałą nr 20/21/2014 z dnia 10.11.2014r Rady Przedstawicieli Nieruchomości.

Zaskarżana Uchwała została podjęta przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” na wniosek przedstawicielki nieruchomości EB02. Przedstawicielka nieruchomości nie konsultowała swojej decyzji z pozostałymi mieszkańcami nieruchomości i nie uzyskała pisemnej zgody większości mieszkańców. Podjęcie w/w Uchwały jest niekorzystne dla mieszkańców ponieważ koszty za podzielniki c.o. trzeba pokryć jednorazowo co w przypadku większej liczby podzielników w mieszkaniu jest znacząca kwotą dla przykładu 4 podzielniki * ok. 50zł za podzielnik ~ 200 zł. Świadczy to o nierównym traktowaniu wszystkich mieszkańców i zmuszaniu ich do nadszarpnięcia domowego budżetu.

W związku z powyższym wnoszę o uchylenie w/w Uchwały i podjęcie decyzji w sprawie finansowania podzielników kosztów c.o. jak w pozostałych budynkach osiedla „Błonie” tj rozłożenie spłaty na raty na 10 lat w abonamencie.

– uchwałami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie

Uchwała nr 21/ 22 /2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 10.11.2014r

w sprawie: finansowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach Ułanów 14 i 16 w osiedlu „Błonie”.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, wstrzymujących się – 2, przeciw – O postanowiła:

§1

Na wniosek przedstawiciela nieruchomości EB-02 w budynkach Ułanów 14 i 16 za wymienione podzielniki kosztów centralnego ogrzewania będzie zapłacone jednorazowo (w całości) przy rozliczeniu ciepła za 2014 r.

§2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 20/ 21/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 10.11.2014 r.

w sprawie: finansowania podzielników kosztów osiedla „Błonie na rok 2015.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za- 8 osób, wstrzymujących się – 2 , przeciw – O postanowiła:

§1

W budynkach osiedla „Błonie” : Husarska 2, 8, Ułanów 22, Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, Rycerska 2, 4, 6, 8, 5, Dragonów 3, 14, Hetmańska 6, 8 w których będą wymieniane podzielniki kosztów c.o w 2015 r finansowanie będzie w ramach abonamentu przy rocznych rozliczeniach przez okres 10 lat.

§2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

– projektem uchwały

Uchwała nr / /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.11.2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie SM Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 i 37 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie SM Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały nr / / 2014
Rady Nadzorczej SM Czuby
w Lublinie z dnia 25.11.2014 r

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie SM Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie.

Członek Spółdzielni zaskarżył uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. nr 21/22/2014 w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie.

Skarżąca w odwołaniu od uchwały podniosła zarzut nierównego traktowania mieszkańców spółdzielni i obciążanie ich kosztami, które – w przypadku innych nieruchomości – zostały rozłożone do spłaty w okresie 10 lat. Ponadto skarżąca wskazała, że nikt nie konsultował z mieszkańcami odmiennego sposobu rozliczenia kosztów w zakresie wymiany podzielników c.o., a jednorazowa zapłata w sposób istotny obciąża budżet domowy mieszkańców.

Sposób kształtowania się kosztów w przypadku rozłożenia spłaty w okresie 10 lat, został przedstawiony przez kierownika osiedla i takie rozliczenie jest korzystniejsze dla mieszkańców. Ponadto, jest to rozliczenie zastosowane w skali całego osiedla.

W tych okolicznościach uznano, że odmienne rozliczenie dwóch budynków mieszkalnych jest niezgodne z zasadami prawa, obowiązującymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. We wszystkich nieruchomościach, w których wprowadzono składnik opłat centralnego ogrzewania: wymiana podzielników kosztów, zastosowano rozliczenie w rocznych abonamentach w okresie 10 lat.

Z tych względów uchylenie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” jest zasadne.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 117/32/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie SM Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole. .

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.11.2014 r, z poniżej przedstawioną analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2014 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Tabela A Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2014 r.
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2014 r SM „Czuby
– Tabela Nr 1a Eksploatacja za III kwartały 2014(bez kosztów Zarządzania )SM CZUBY
– Tabela Nr 1a Konserwacja bieżąca za III kwartały 2014 rok SM CZUBY
– Tabela Nr 2 Fundusz remontowy za III kwartały 2014 r(zestawienie zbiorcze) SM CZUBY
– Tabela Nr 3 Działalność kulturalno – oświatowa za III kwartały 2014 r SM CZUBY
– Tabela Nr 4 Koszty zarządzania za III kwartały 2014 r.
– Tabela Nr 5 Zatrudnienie i fundusz płac za III kwartały 2014 r.
– Tabela Nr 5 Mienie Spółdzielni za III kwartały 2014 roku
– Remonty, przeglądy i konserwacja mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 30.09.2014 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i specjalisty ds. analiz ekonomicznych po dyskusji przedstawioną powyżej analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu przedstawioną powyżej analizę przyjęła.

Ad. 5
Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawioną informacją.

SOLIDARNE GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW ODNIOSŁO SUKCES

 
Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” dziękują mieszkańcom za oddanie głosu na projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 r

W 2015 r – uzyskując największą liczbę głosów zrealizowane będą ze środków miejskich niżej wymienione projekty:

Projekty małe (o wartości do 500 000 zł)

wartość

Ilość głosów

M-175 Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie

340 000,00 zł

5645

M-38 Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II

100 000,00 zł

5420

M-14 Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową, a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok.

490 000,00 zł

5133

M-72 Remont istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta „S.M. Czuby” na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów

226 800,00 zł

4803

M-74 Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu „Poręba” 250 000,00 zł 4116
M-116 Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski 499 999,00 zł 3857
M-149 Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta 260 000,00 zł 2899
M-144 Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów 457 100,00 zł 2705
M-246 1000 drzew dla Lublina 160 000,00 zł 2115
M-24 300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina 300 000,00 zł 1839
M-251 Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza 149 000,00 zł 1778
M-57 Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby) 50 000,00 zł 1761
M-250 Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta 195 800,00 zł 1666
M-28 Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż Zana) 131 625,00 zł 1572
M-159 Wymiana chodnika przy ul. Staffa 292 500,00 zł 1514
M-237 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie 150 000,00 zł 1428
M-1 Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara 130 000,00 zł 1366
M-68 Park Czechów Północ 57 500,00 zł 1355
M-67 Place do ćwiczenia street workout’u (tzw workout parki) 37 000,00 zł 1281
M-69 Bronowice – żyjący plac zabaw 79 558,00 zł 1370
M-102 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny 200 000,00 zł 1330
M-39 Sprzątam po moim psie – kampania w mediach 50 000,00 zł 1290
M-157 Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych 85 000,00 zł 1276
M-190 Wieża dla jerzyków 75 000,00 zł 1279
M-95 Trakt pieszo-rowerowy łączący os. Lipniak z Węglinem Północnym 500 000,00 zł 1236
M-233 Biegiem po Lublinie 498 200,00 zł 1227
M-197 Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta 347 300,00 zł 1180

Projekty duże (o wartości od 500 000 do 1 500 000 zł)

D-23 Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku

1 500 000,00 zł

6715

D-19 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną

1 500 000,00 zł

4802

D – 9 Remont (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń.

1 100 000,00 zł

3954

Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” dziękują mieszkańcom za oddanie głosu na projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 r

W 2015 r – uzyskując największą liczbę głosów zrealizowane będą ze środków miejskich niżej wymienione projekty:

Niestety, pomimo uzyskania poparcia 3904 głosów, ze względu na przekroczenie limitu finansowego nie zmieści się w budżecie przyszłego roku projekt nr D-20 (budowa miejsc parkingowych i remont ul. Wiklinowej w os. Łęgi).

Sukces na Czubach osiągnięto dzięki solidarnej postawie i dużemu zaangażowaniu mieszkańców, działaczy społecznych i samorządowych. Znaczny udział w osiągniętym sukcesie mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Głosowanie nad budżetem obywatelskim poprzedzone było w Spółdzielni szeroką akcją informacyjną poprzez dostarczenie do każdego mieszkania ulotek informacyjnych, apelowanie o udział na festynach z okazji 35 – lecia Spółdzielni, spotkaniach z mieszkańcami. Spółdzielnia udostępniła mieszkańcom łącza internetowe w każdej administracji osiedli oraz domach kultury. Ponadto członkowie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz pracownicy administracji bezpośrednio docierali do mieszkańców Spółdzielni zachęcając do głosowania.
Uzyskane wyniki świadczą, że dla większości mieszkańców nie są obojętne sprawy ich dzielnicy.

Na realizację projektów małych Rada Miasta przeznaczyła 5,5mln zł, zaś dużych 4,5mln zł. Dzięki Państwa głosom z puli 10 mln aż 3,7 mln zł miasto zainwestuje na terenie naszej dzielnicy, co znacznie poprawi jakość zamieszkiwania, bezpieczeństwo i wizerunek osiedli Spółdzielni.

Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy i liczymy, że w przyszłym roku znowu odniesiemy sukces.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 6
Zastępca prezesa ds. finansowych zapoznał zebranych z poniżej przedstawioną informacją.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

RAPORT z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, przeprowadzonej w dniu 24.10.2014r. przez Annę Janiak, Bożenę Król, Elżbietę Smalec i Renatę Żądło na podstawie upoważnień wydanych przez Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych PKO BP SA w Warszawie z dnia 01.11.2013r.

Zwrócił uwagę członków Rady ,że w wyniku kontroli stwierdzono, że:
– ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku, zawiera elementy określone w art.4 ust. 5 Ustawy z 30.11.1995 roku z późniejszymi zmianami,

– raty normatywne liczone są prawidłowo, tj. stanowią iloczyn powierzchni kredytowanego lokalu i obowiązującego w danym roku normatywu ustalonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo,

– spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta. Po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od lokatora Spółdzielnia występuje w jego imieniu do Banku z wnioskiem o dokonanie umorzenia. Po dokonanym przez Bank umorzeniu, Spółdzielnia informuje zainteresowanych lokatorów o dacie i kwocie umorzenia,

– odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym w danym okresie oprocentowaniem. Naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupu przez budżet państwa. Odsetki wykupione przejściowo przez budżet księgowane są prawidłowo pod datą otrzymania środków,

– odsetki – waloryzacja od zadłużenia budżetowego liczona jest prawidłowo. W związku z tym, że Spółdzielnia wymagane raty wnosi terminowo i systematycznie, waloryzacja od zadłużenia budżetowego jest anulowana,

– dane wykazane w oświadczeniach Spółdzielni dotyczące kwot wpłat wniesionych przez lokatorów zgodne są ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji przedstawioną powyżej informację przyjęła bez uwag.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.10.2014 r. przyjęto bez uwag, większością głosów 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 8
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem:

1. Członków zamieszkałych w osiedlu Błonie z 17 października 2014 r.dot. Skarga na działania Zarządu za bezprawnie obciążani kosztami ryczałtowego zużycia wody,

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

„W odpowiedzi na skargę na bezprawne działania Zarządu w sprawie bezzasadnego obciążenia skarżących kosztami ryczałtowego zużycia wody, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po przeanalizowaniu sprawy, wyjaśnia:
Istotnie, stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 – tekst jednolity) – Rada Nadzorcza Spółdzielni dokonywała i dokonuje okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków. Realizuje również pozostały zakres działań wskazanych w w/w przepisie.

W niniejszej sprawie Zarząd Spółdzielni (po licznych konsultacjach z mieszkańcami osiedla), na posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”, omówił i zaprezentował warianty związane z wymianą wodomierzy.
Na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” w dniu 09 marca 2012 r. Pani Prezes Bożena Zielińska poinformowała zebranych, że członkowie, którzy nie wyrażają zgody na montaż wodomierzy z nakładką radiową mogą z nakładki radiowej zrezygnować po złożeniu stosownego oświadczenia.

W przypadku oświadczenia o rezygnacji z nakładki radiowej Spółdzielnia wykonałaby montaż wodomierza (bez nakładki), ale zakupionego przez wykonawcę zadania inwestycyjnego. W takim przypadku osoby te miały obowiązek uzgodnić dzień odczytu w lokalu przez pracownika Administracji Osiedla – na koniec kwartału. Oznacza to, że Spółdzielnia nie mogła i nie może sanować samowolnych decyzji mieszkańców w sprawie montażu wodomierzu.

Takie działania „kłócą się” z porządkiem obowiązującym w Spółdzielni i naruszają decyzje organów działających w jej imieniu (w tym Zarządu i Rady Nadzorczej).

Działania osób korzystających z lokali, naruszające porządek organizacyjny w Spółdzielni (w tym porządek finansowy i gospodarczy) nie mogą być respektowane i uwzględniane.

Oczywiście mieszkańcy Spółdzielni niezadowoleni z decyzji podjętych przez organy mają prawo zaskarżyć decyzje organów w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym.

Z informacji, jakie posiada Rada Nadzorcza, w sprawie opłat za zużycie wody z powództwa skarżących toczy się przed Sądem Okręgowym w Lublinie I Wydział Cywilny postępowanie w sprawie sygn. akt: I C 558/12.

Nadto wniosek skarżących o zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie obciążenia skarżących ryczałtem za zużycie wody – został oddalony postanowieniem Sądu w w/w sprawie.

Z tych względów stanowisko Rady Nadzorczej w niniejszej sprawie pozostaje jak wyżej.

2. Pisma członków zamieszkałych w Osiedlu Błonie – skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej a dot. informujące ,że w/w osoby podtrzymują swoje stanowisko zawarte w poprzedniej korespondencji, że do czasu zakończenia postępowania sądowego będę wnosić opłaty zgodnie z art. 4 ust. 8 usm.

Spółdzielnia w dniu 18.11.2014 r. postanowiła wobec w/w osób skierować pozwy do sądu, który ostatecznie rozstrzygnie istniejący spór wydając orzeczenie w sprawie.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi pismami.
Uznała, że Zarząd Spółdzielni w ramach kompetencji określonych w § 93 Statutu prowadząc gospodarkę Spółdzielni może podejmować działania organizacyjne i finansowe.

Ad. 9
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 20 za, zaakceptowali przedstawiony przez prezydium sposób realizacji poniżej przedstawionych wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r.

Wniosek 9

Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 20.05.2014 r. członków zamieszkałych w osiedlu Ruta, w dniu 23 i 26.05.2014 r. w osiedlu Widok 6.06.2014 r. w osiedlu Skarpa – o przyjęcie go w pkt. 15 porządku obrad:

„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do wyłożenia w Administracjach Osiedli w ciągu tygodnia od zakończenia Walnych Zgromadzeń szczegółowych kosztów utrzymania organów samorządowych Rady Nadzorczej, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla oraz wypłaconych im diet za lata 2011 -2013.”

Realizacja:
Wysokość diet dla członków Rady Nadzorczej i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla określona jest w § 88a i 103d Statutu Spółdzielni uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Plan kosztów Rady Nadzorczej ustalany jest w Planie kosztów Zarządzania stanowiącym załącznik do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni uchwalanego przez Radę Nadzorczą na każdy rok kalendarzowy. Natomiast plan kosztów Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli ustalany jest na podstawie planów gospodarczo – finansowych osiedli.

Koszty utrzymania organów samorządowych przedstawiane są Radzie Nadzorczej jako załącznik do analizy działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni w okresach kwartalnych i przekazywane do wiadomości Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Członkowie Spółdzielni z tymi dokumentami mogą się zapoznać w administracjach osiedli oraz Zarządzie Spółdzielni w godzinach urzędowania.

Ponadto informacje na temat kosztów utrzymania organów samorządowych umieszczane są w informatorach wydawanych przez Spółdzielnię oraz materiałach na Walne Zgromadzenie.

Wniosek 10

Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 20.05.2014 r. członków zamieszkałych w osiedlu Ruta, w dniu 23 i 26.05.2014 r. w osiedlu Widok, w dniu 27.05.2014 r. w osiedlu Błonie 3 4 i 6.06.2014 r. w osiedlu Skarpa – o przyjęcie go w pkt. 15 porządku obrad:
„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego wyłożenia w Administracjach Osiedli informacji na temat funduszu płac, w całej Spółdzielni i Administracjach poszczególnych osiedli oraz wysokością zarobków na poszczególnych stanowiskach pracy z podaniem jedynie nazwy stanowiska, – bez imion i nazwisk pracowników, aby członkowie mogli się z nimi zapoznać wg stanu na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Realizacja:
Wysokość funduszu płac na dany rok kalendarzowy uchwala zgodnie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Rada Nadzorcza w planach gospodarczo-finansowych Spółdzielni (dla pracowników Zarządu Spółdzielni) oraz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w planach gospodarczo-finansowych dla osiedla (dla pracowników poszczególnych administracji osiedli).

Wysokości wykorzystanego funduszu płac pracowników Zarządu i administracji ogólnej jak i pracowników administracji osiedli przedstawiane są Radzie Nadzorczej jako załącznik do analizy działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni w okresach kwartalnych i przekazywane do wiadomości Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Członkowie Spółdzielni z tymi dokumentami mogą się zapoznać w administracjach osiedli oraz Zarządzie Spółdzielni w godzinach urzędowania.
Ponadto informacje na temat uchwalonego i wykorzystanego funduszu płac pracowników SM „Czuby” umieszczane są w informatorach wydawanych przez Spółdzielnię oraz materiałach na Walne Zgromadzenie.

Ponadto należy zauważyć ,że udostępnienie informacji na temat wysokości wynagrodzenia pracowników na stanowiskach jednoosobowych, nawet bez podania imienia i nazwiska, stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Prezes Zarządu odpowiadając na pytanie:

– zgłoszone przez Waldemar Żak dotyczące zawartych przez Spółdzielnię umów na umieszczenie plakatów i bilbordów wyborczych kandydatów do Rady Miasta Lublin poinformował ,że SM. „Czuby” zawarła 18 umów na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na umieszczenie tablic reklamowych związanych z wyborami samorządowymi tj.
9 umów zawarto z Komitetami Wyborczymi i 9 umów z podmiotami gospodarczymi.
Termin płatności faktur – 14 dni od daty wystawienia faktury.
Łączna wartość faktur wynosi :

netto (zł)

VAT 23% (zł)

brutto (zł)

5 193,90

1 194,60

6 388,50

– zgłoszone przez Grażynę Henkiel poinformował, że zadłużenie mieszkańców Osiedla Skarpa ( nie narastająco ) w 2014 r. wynosi:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

Poinformował ponadto, że komisja ds. windykacji rozpoczęła kontrolę zadłużonych lokali użytkowych:

– od dnia 18.11.2014 w os. Skarpa.
Przeprowadzano rozmowy informacyjno- ostrzegawcze z najemcami lokali zadłużonych. W dniu rozpoczęcia kontroli wynajmowanych było 65 lokali użytkowych i 12 dzierżaw terenu. Na dzień 18.11.2014r było 7 lokali zadłużonych kwotą równą lub przekraczającą wartość l czynszu, oraz dodatkowo l dzierżawa terenu. Łączna kwota zadłużenia na dzień rozpoczęcia kontroli wynosiła 18 500 zł.. W terminie 2 dni od rozpoczęcia kontroli od najemców lokali zadłużonych wpłynęła do Spółdzielni kwoty w wysokości około 9 000 zł., Rozwiązano umowę najmu z 1 najemcą i skierowano sprawę do sądu. Pozostali dłużnicy po rozmowach z komisją zobowiązali się jednorazowo spłacić całe swoje zadłużenie do końca br.

– od dnia 19.11.2014 w os. Ruta.
W dniu rozpoczęcia kontroli wynajmowanych było 69 lokali użytkowych i 14 dzierżaw.
Na dzień 5.11.2014r stwierdzono 14 lokali zadłużonych kwotą równą lub przekraczającą wartość l czynszu. W terminie 2 dni od rozpoczęcia kontroli od najemców lokali zadłużonych wpłynęły kwoty w wysokości ponad 12 500 zł. W dwóch przypadkach komisja zawnioskowała o rozwiązanie umowy dzierżawy terenu i skierowanie sprawy do sądu. Dwóch największych dłużników wpłaciło od razu część zadłużenia, jeden z nich poprosił o czas na resztę wpłaty do końca miesiąca, a drugi ma wystąpić z prośbą o raty na 3 miesiące. Kolejnych dwóch jednorazowo spłaciło całe zadłużenie.
Jeden z dłużników zdał lokal i zadłużenie pokryjemy z kaucji.

Prezes Zarządu poinformował, że zaległości z tytułu opłat czynszowych na 30.09.2014 r. w SM Czuby w Lublinie wynoszą:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Turski
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie