PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………/2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2016 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Panią / Pana
1. ————————————————–
2. ————————————————–

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 12:27, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum