PROJEKT

UCHWAŁA NR ………./2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …………..

w sprawie: zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz §79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 r. w części dotyczącej działek wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

Uzasadnienie

Nieruchomości przeznaczone do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zlokalizowane są w pasach drogowych.

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR ……..….
Walnego Zgromadzenia SM Czuby z dnia …………….

Wykaz nieruchomości SM Czuby przeznaczonych do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w ramach regulacji pasów drogowych i granic.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. działki m2

położenie

właściciel/użytkownik wieczysty

RUTA

40/28

30

3

85

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

40/29

30

3

49

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Ruta

134

ŁĘGI

22/4

30

11

1377

przy ulicy Bocianej

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Łęgi

1377

OGÓŁEM

1511

* * *

Lublin, dnia 22.03.2016 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy
z gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
nieruchomości spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych – wnosi o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:26, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum