PROJEKT

UCHWAŁA Nr….. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …………..2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …………. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

PROJEKT

UCHWAŁA Nr….. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………….. 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ………. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania.………. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

PROJEKT

UCHWAŁA Nr….. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………….. 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania ……….. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

Lublin, dnia 22.03.2016 r.

STANOWISKO
Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium
dla członków Zarządu za 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2015, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r., zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2015 roku.

Data opublikowania: 12:22, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum