PROJEKT

Uchwała Nr…. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie z dnia ……….2016 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity) – Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale / funduszy/ własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta firma audytorska BASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster Lublin, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 254 901 466,24 zł
  (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złoty i dwadzieścia cztery grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 429 507,81 zł
  (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 299 252,89 zł
  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 538 706,98 zł
  (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący części Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni

* * *

Uchwała Nr 34/27/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2015r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 2. Bilans za rok obrotowy 2015 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 254 901 466,24 zł
  (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złoty i dwadzieścia cztery grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 429 507,81 zł
  (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 299 252,89 zł
  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 538 706,98 zł
  (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2015 r.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

 

Data opublikowania: 12:22, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum