Protokół Nr 1 /2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, które odbyło się
w dniu 23.01.2024 r.

W dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000082134, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” (dalej również: „Rada Nadzorcza SM „Czuby”, „RN SM „Czuby” lub „RN”), w której uczestniczyli następujący członkowie:

 

Przewodnicząca Rady: Anna Nieśpiał
Zastępcy przewodniczącej: Konrad Gładosz, Danuta Przybyś – Ziemba
Sekretarz: Katarzyna Podlecka

Członkowie: Mateusz Byra, Ewa Czępińska, Krystian Farion, Maria Gajewska- Mikołajewicz, Konrad Klimek, Paweł Ligęza, Marcin Mielniczuk, Anna Sieradzka, Jolanta Sławińska, Andrzej Turski, Marian Warych, Emilia Zamiejska, Małgorzata Zmysłowska, Jerzy Kaczmarski. Piotr Zaręba.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Zastępca prezesa ds. finansowych SM „Czuby” – Jarosław Jagitka
– Radca prawny – Krzysztof Żuraw
– St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– 2 pracowników działu członkowsko – prawnego – Monika Kosiarska – Kowalik, Zuzanna Staszczuk

 

Obradom przysłuchiwało się 6 członków spółdzielni.

Wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad.

Przewodnicząca RN poinformowała, że Prezydium w dniu 8 stycznia 2024 r., po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ustaliło datę posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej na 23 stycznia 2024 r. o godz. 17.30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się 19.12.2023 r.
 3. Rozpatrzenie odwołania członka spółdzielni od uchwały nr 57/2023 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 20 listopada 2023 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statusu Komisji Statutowo – Regulaminowej.
 5. Rozpatrzenie wniosków przewodniczacej Komisji Kulturalno – Oświatowej w sprawie:
  a) działalności Domu Kultura „Ruta”,
  b) informacji dot. uczestnictwa w „imprezach” kulturalnych członków z osiedla „Widok”.
 6. Zatwierdzenie planu pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2024 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
 8. Zapoznanie się planem pracy i planowanymi działaniami Zarządu na najbliższy kwartał br.
 9. Sprawy wniesione.

 

Ad. 1.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca RN zarządziła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Został przyjęty do realizacji w wyniku głosowania jednomyślnie – 19 za.

 

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się 19.12.2023 r.

Przystąpiono do dyskusji na temat protokołu z posiedzenia RN w dniu 19.12.2023 r.
Przewodnicząca RN zaproponowała zmianę w zapisie w pkt 3 nt. głosowania nad wnioskiem w sprawie premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2023 r. umieszczonym na stronie 11 protokołu.
W drugim zdaniu zamiast „Wniosek nie poddano pod głosowanie” winno być:
„Za przyjeciem wniosku do realizacji głosowało 2 członków RN”.
Za przyjęciem zaproponowanej zmiany głosowało 15 członków rady, 3 wstrzymało się od głosu.

Marian Warych zgłosił uwagę do treści projektu uchwały w sprawie struktury organizacyjnej SM „Czuby” w Lublinie na 2024 r. umieszczonej na stronie 4 protokołu i treści uchwały nr 34/32/2023 w sprawie struktury organizacyjnej SM „Czuby”
w Lublinie na 2024 r. umieszczonej na stronie 6. Zarówno projekt jak i treść uchwały są niezrozumiale, gdyż zawierają zapisy dot. i Rady Nadzorczej i Zarządu.

Za przyjęciem zmiany wskazanej w projekcie i uchwale w sprawie struktury organizacyjnej SM „Czuby” w Lublinie na 2024 r. głosowało 14 członków rady, 4 wstrzymało się od głosu.
Za przyjeciem protokołu z posiedzenia RN w dn. 19.12.2023 r., z przyjętymi zmianami głosowało 13 członków, 6 wstrzymało się od głosu.

 

Ad. 3.
Rozpatrzenie odwołania członka spółdzielni od uchwały nr 57/2023 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 20 listopada 2023 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji po zapoznaniu się z:

 1. Zaskarżeniem z 19 grudnia 2023 r. członka spółdzielni od uchwały nr 57/2023 RPNO „Błonie” w zakresie § 1 pkt 1 Stawki opłat eksploatacyjnych nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Uzupełnieniem wniesionym 18 stycznia 2024 r. do zaskarżenia z 19.12.2023 r. uchwały nr 57/2023 RPNO „Błonie”
  w zakresie § 1 pkt 1 Stawki opłat eksploatacyjnych nieruchomości.
 3. Stanowiskiem prawnym w sprawie odwołania od uchwały nr 57/2023 RPNO „Błonie” z dnia 20 listopada 2023 r.
  w zakresie §1 pkt 1 – stawki opłat eksploatacyjnych nieruchomości.
 4. Projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka SM „Czuby” w Lublinie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym

zarekomendowali Radzie Nadzorczej oddalenie zaskarżenia i utrzymanie w mocy uchwały RPNO.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Skarżąca uchwałę wyjaśniła m.in., że uchwała w tej części jest niezgodna z przepisami art. 4 –  6 ustawy
z 15 grudnia 2000 r. RPNO „Błonie”. RPNO „Błonie” dane stanowiące podstawę do jej uchwalenia podjęła na wniosek Zarządu i jednego członka rady – wniosku o utrzymaniu opłat eksploatacyjnych na poziomie roku 2023.

Takie stanowisko nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Zdaniem skarżącej naruszono przepisy
art.4 ust.1 i 11 i ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwalone stawki opłat eksploatacyjnych uznaje za działanie na szkodę członków spółdzielni i innych nieruchomości osiedla „Błonie”: w jednych nieruchomościach są zawyżone w innych niedoszacowane.
Opłaty eksploatacyjne nie mogą przewyższa ogólnych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych, to znaczy, że spółdzielnia nie powinna uzyskiwa korzyści majątkowych z tytułu zbyt wysokich opłat eksploatacyjnych.

W dołączonym do zaskarżenia uzupełnieniu z dnia 18 stycznia 2024 r. przedstawiła przykłady, w których nieruchomościach nie ustalono stawek opłat w zakresie eksplantacji zależnych od spółdzielni prawidłowo, aby różnica pomiędzy przychodami z opłat a kosztami była zbliżona do zera. Spółdzielnia ma się rozlicza bezwynikowo. Wniosła więc o uchylenie zaskarżonej uchwały i przekazanie opracowania stawek opłat eksploatacyjnych do RPNO „Błonie” zgodnie z faktycznymi potrzebami nieruchomości.

Radca prawny odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia do zaskarżonej uchwały poinformował,  że wbrew stanowisku skarżącej uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” nr 57/2023 z dnia 20 listopada 2023r. nie narusza art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 438 z późn. zm.), zgodnie z którym różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Zasada kosztowej, bezwynikowej gospodarki zasobem mieszkaniowym spółdzielni i członków (także właścicieli lokali – niebędących członkami), odnoszona do danych nieruchomości w znaczeniu prawnym (art. 6 ust. 1 u.s.m.), oznacza,
że w cyklu rocznym spółdzielnia rozlicza koszty i przychody z opłat, przenosząc nadwyżkę lub niedobór na następny rok rozliczeniowy (Roman Dziczek, „Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych”, Wyd. VIII).

Powołany wyżej przepis nie zobowiązuje więc spółdzielni, jak twierdzi skarżąca, do uwzględnienia wyniku za trzy kwartały
2023 r. w kalkulacji opłat na 2024 r. Dopiero zamknięcie całego roku rozliczeniowego 2023 r. i ewentualne powstanie różnicy między kosztami i przychodami pozwoli na jej uwzględnienie przy ustalaniu w 2024 r. opłat eksploatacyjnych na rok następny, tj. 2025.

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy prezesa ds. finansowych dot. zarzutów, że to Zarząd przygotował projekty planów osiedla na 2024 r. postanowiła:

1. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej „Zobowiązać Zarząd, by w terminie do 30.06.2024 r. po uzyskaniu wszystkich danych finansowych spółdzielni, wszystkich nieruchomości, przedstawił korektę planu finansowo – gospodarczego za rok br.- uwzględniając nadwyżki z 2023 r”.

2. Podjęła uchwałę (za uchyleniem uchwały nr 57/2023 RPNO „Błonie” z dnia 20 listopada 2023 r. głosowało 7 członków RN, przeciw uchyleniu 10 członków) następującej treści:

UCHWAŁA NR 1/41/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie: rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 57/2023 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 20 listopada 2023 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 36, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala,
co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 57/2023 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 20 listopada 2023 r w zakresie § 1 pkt 1 stawki opłat eksploatacyjnych Nieruchomości, Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględni zarzutów odwołania i utrzyma zaskarżoną uchwałę w mocy.

§2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statusu Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Zastępca przewodniczącego Komisji GZMiI poinformował, że członkowie komisji po zapoznaniu się z projektami uchwał autorstwa Jerzego Kaczmarskiego dot. zmiany statusu Komisji Statutowo – Regulaminowej z doraźnej na komisję stałą, powołanej uchwałą nr 31/18/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.11.2023 r. w komisję stałą tj.

1. Projektem uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr / /2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie: powołania stałej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 15 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Statutowo-Regulaminową Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w składzie:
1. Przewodniczący komisji …………………………..
2. Członek Komisji …………………………..
3. Członek Komisji …………………………..
4. Członek Komisji …………………………..
5. Członek Komisji ………………………….

§ 2

1. Przedmiotem działania Komisji Statutowo-Regulaminowej jest opracowanie projektów zmian Statutu SM „Czuby”
w Lublinie i regulaminów obowiązujących w Spółdzielni i udzielenie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do ewentualnych zmian.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 31/18 /2023 z dnia 14.11.2023r w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

2. Projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Uchwała Nr / /2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 8 pkt 31 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W związku z powołaniem na podstawie uchwały nr …./…../2024 z dnia 23.01.2024 r. stałej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się Regulamin Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 32/19/2023 z dnia 14.11.2023r w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr / ./2024
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.01.2024 r.

REGULAMIN
KOMISJI STATUTOWO-REGULAMINOWEJ
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Statutowo-Regulaminowa, zwana dalej „Komisją”, działa na podstawie przepisówobowiązującego prawa,
  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Czuby” w Lublinie oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.

§ 2

Do zakresu działań Komisji należy:

 1. opracowanie projektu zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Przygotowanie treści stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie proponowanych zmian dla Walnego Zgromadzenia SM „Czuby”
 2. opracowanie projektów zmian regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Sukcesywne przedkładanie projektów uchwał w sprawie zmian regulaminów
  do uchwalenia przez Radę nadzorczą.

§ 3

1. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może zmieni skład Komisji.

§ 4

1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
3. Członkowie komisji powinni by zawiadomieni o posiedzeniu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 4 dni przed jego terminem.

§ 5

W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.

§ 6

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne. Na wniosek członka Komisji można postanowi o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 7

 1. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu.
 2. Uwagi do protokołu należy zgłasza przy jego przyjęciu ustnie lub pisemnie na posiedzeniu na ręce przewodniczącego.
 3. O przyjęciu lub nieprzyjęciu proponowanego uzupełnienia decydują członkowie obecni na posiedzeniu poprzez głosowanie.

§ 8

Na wniosek przewodniczącego Zarząd jest zobowiązany przedstawi niezbędne materiały.

§ 9

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie.

 

oraz po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę o powodach, dla których zasadna jest zmiana statusu z komisji doraźnej na stale działająca w Radzie Nadzorczej, bez względu na zmianę składu osobowego RN po zakończeniu kadencji,  przede wszystkim jednak na konieczność bieżącego analizowania nowych przepisów
i dostosowywania obowiązujących w SM „Czuby” regulaminów i statutu do tych zmian, postanowili zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwały w brzmieniu przedstawionym do zaopiniowania przez komisję.

Przewodnicząca zarządziła dyskusję nt. przedłożonych projektów uchwał.
Andrzej Turski zgłosił wniosek formalny – nie prowadzić dyskusji nad przedstawionymi projektami, przegłosować je, komisja będzie mogła zacząć pracować i będzie umocowana jak każda inna komisja.
Przewodnicząca odczytała przedstawione pod obrady projekty uchwał.

Radca prawny wyjaśnił, że nie ma potrzeby poddawać pod głosowanie przedłożonych projektów, w tym przypadku wystarczy zmienić treść poprzedniej uchwały.

Wnioskodawca wycofał przedstawione pod obrady projekty uchwał zmieniające postanowienia uchwały nr 31/18/2023
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 14.11.2023 r. sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek dot. zakończenia dyskusji i kontynuowania realizacji pkt 4 porządku obrad po przygotowaniu projektu uchwały dot. zmiany czasu trwania komisji.

Wniosek został przyjęty większością głosów – 16 za przy 2 wstrzymujących się od głosu.

Po przerwie, po odczytaniu przez przewodniczącą projektu uchwały przedstawionej przez radcę prawnego.

 

 

Uchwała Nr / /2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.01.2024 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 31/18/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie
z dnia 14.11.2023 r., w sprawie: powołania Komisji Statutowo- Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 15 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 2 pkt 2 uchwały nr 31/18/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie z dnia 14.11.2023 r., w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
,,Komisja Statutowo- Regulaminowa zostaje powołana jako komisja stała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

i po dyskusji Rada Nadzorcza jednomyślnie, 19 za, podjęła uchwałę nr 2/20/2024 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 31/18/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie z dnia 14.11.2023 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowo- Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

 

Ad. 5
Rozpatrzenie wniosków przewodniczacej Komisji Kulturalno – Oświatowej w sprawie:


a) działalności Domu Kultury „Ruta”

Przewodnicząca Komisji Kulturalno – Oświatowej poinformowała, że członkowie komisji po zapoznaniu się z:

1. Wnioskiem przewodniczacej komisji skierowanym do rady dot. przedstawienie opinii zespołu radców prawnych czy nie doszło do konfliktu interesów, a w konsekwencji działania na niekorzyść spółdzielni w przypadku, gdy kierownik Domu Kultury „Ruta” pełniąca funkcje sekretarza RPNO „Ruta” uczestniczyła w procesie uchwalenia planów gospodarczo-finansowych i programów kulturalno- oświatowej osiedla” Ruta”, w którym to planie nie ma odniesienia do zadłużenia placówki którą kieruje.

2. Opinią prawną z dn. 08.01.2024 r. dotycząca kwestii członkostwa pracownika w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,

 

i po dyskusji zarekomendowali Radzie Nadzorczej skierowanie do RPNO „Ruta” pisma z prośbą o wyjaśnienie:

 1. Czy członkowie RPNO „Ruta” zostali poinformowani o zadłużeniu Domu „Ruta”
  wynoszącego na 31.12.2022 rok – 112 726,34 zł, i pogłębiającego się od roku 2019 – 14 745,94 zł,
  2020 r. –  34 284, 64 zł., 2021 r. – 35 359, 61 zł, 2022 r.– 28 336,15 zł.
 2. Jakie decyzje zostały podjęte przez organ RPNO w celu zniwelowania długu?
 3. Jakie kroki RPNO zamierza podjąć w celu likwidacji długu? Proszę o przedstawienie wszystkich możliwych rozwiązań problemu.

 

Komisja wnioskuje do Komisji Regulaminowo- Statutowej o zmianę w punkcie dotyczącym wyboru członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i wprowadzenie zapisu, iż w organie tym nie mogą zasiada
pracownicy spółdzielni.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji po zapoznaniu się z:

 1.  Wnioskiem przewodniczacej Komisji Kulturalno – Oświatowej, zawierającym prośbę o przedstawienie rekomendacji Komisji Rewizyjnej w sprawia zaistniałego zadłużenia Domu Kultury
  „Ruta” wynoszącego na 31.12.2022 rok – 112 726,34 zł.
 2.  Opinią prawną dotyczącą kwestii członkostwa pracownika spółdzielni w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

I po dyskusji postanowili zgłosido Rady Nadzorczej wnioski:

 1. Skierować do Komisji Statutowo – Regulaminowej wniosek o wprowadzenie do Statutu SM „Czuby” zapisów zakazujących pracownikom spółdzielni zasiadania w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Zobowiązać Zarząd do przedstawienia, na piśmie informacji na temat przychodów i kosztów Domu Kultury „Ruta” od roku 2019 do 2022 lub 2023 (jeżeli takie dane będą dostępne).
 3. Zobowiązać Zarząd, by w terminie do 30.06.2024 r. po uzyskaniu wszystkich danych finansowych spółdzielni, wszystkich nieruchomości, przedstawił korektę planu finansowo – gospodarczego za rok br.- uwzględniając nadwyżki z 2023 r.

 

Przewodnicząca RN, po zakończeniu dyskusji, zarządziła głosowanie dot.

 1. Skierowania do RPNO „Ruta” pisma o przedstawienie Radzie Nadzorczej informacji nt.
  – czy członkowie RPNO „Ruta” zostali poinformowani o zadłużeniu Dom Kultury Ruta wynoszącego na
  31.12.2022 rok 112 726,34 zł, i pogłębiającego się od roku 2019- 14 745,94 zł,
  2020 r.- 34 284, 64 zł., 2021 r. – 35 359, 61 zł, 2022 r.– 28 336,15 zł ?
  – jeśli nie to z jakiego powodu nie zostali poinformowani o istniejącym długu?
  – jakie decyzje zostały podjęte przez RPNO „Ruta” w celu zniwelowania długu?
  – jakie kroki zamierza podjąć RPNO w celu likwidacji długu i przedstawienie opracowania zawierającego plan
  i harmonogram poprawy sytuacji ekonomicznej Domu Kultury „Ruta” prowadzących do likwidacji zadłużenia.
 2. Skierowania do Komisji Statutowo – Regulaminowej wniosku o wprowadzenie do Statutu SM „Czuby” zapisów zakazujących pracownikom spółdzielni zasiadania w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 3. Zobowiązania Zarządu do przedstawienia, na piśmie informacji na temat przychodów i kosztów Domu Kultury „Ruta”
  od 2019 r. do 2022 r. lub 2023 r. (jeżeli takie dane będą dostępne).
  Po uzyskaniu zgody od członków RN na przeprowadzenie jednego głosowania nad 3 przedstawionymi wnioskami – przeprowadziła głosowanie .

Za przyjeciem do realizacji powyżej przedstawionych wniosków głosowało 19 członków rady (jednomyślnie).


b) informacji dot. uczestnictwa w „imprezach” kulturalnych członków z osiedla „Widok”.

Przewodnicząca Komisji Kulturalno – Oświatowej poinformowała, że członkowie komisji po zapoznaniu się z zestawieniami kosztów funduszu kulturalno – oświatowego osiedla „Widok”:

 1. Zestawieniem kosztów za 2021 r., listą uczestników na grzybobranie w dn.10.09.2021 r.
 2. Zestawieniem kosztów za 2022 r., listą uczestników na grzybobranie w dn. 8.10.2022 r. oraz wycieczki rodzinnej
  do Leżajska i Przeworska w dn. 4.09.2022 r.
 3. Zestawieniem kosztów za 2023 r., listą uczestników wycieczki rodzinnej do Nieborowa w dn.18.06.2023 r. i Bochni
  w dn.24.09.2023 r., listą dzieci na zabawie karnawałowej w dn. 4.02.2023 r.

 

po wnikliwej analizie wydatków z funduszu kulturalno-oświatowego osiedla „Widok” w latach 2021-2023, zgłaszają pod ocenę RN przyjęte przez RPNO zasady wydatkowania środków zgromadzonych na funduszu kulturalno – oświatowym osiedla.

W opinii członków komisji niedopuszczalne jest dofinansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych przez administrację osiedla „Widok” osobom niezamieszkałym w zasobach spółdzielni. Tacy uczestnicy zobowiązani są do pokrywania kosztów transportu, biletów wstępu, ubezpieczenia lub innych wydatków w 100%.

Należy określić warunki dofinansowania kosztów wyjazdów członkom spółdzielni zamieszkałych w zasobach spółdzielni, ale poza osiedlem „Widok” oraz stworzy przez RPNO w terminie 2 miesięcy przejrzystego regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych z funduszu kulturalno-oświatowego.

Komisja uwagi sformułowała na podstawie analizy danych z 2022- 2023 r. z której wynika, że we wskazanych wydarzeniach brała udział z 1419 lokali niewielka część mieszkańców tj. Leżajsk – 1,4%, Nieborów- 1,69% , Bochnia- 1,76% ,
Grzybobranie – 0,98% z zastrzeżeniem, iż większość tych uczestników  powtarza się w każdym organizowanym wyjeździe, paczki mikołajkowe dla dzieci- 2,39%.

Wartości te wg komisji są rażąco niskie, stąd wniosek do RPNO o przedłożenie na piśmie innych propozycji wydarzeń kulturalno-oświatowych, które mogą mie większą popularność wśród mieszkańców os „Widok.”

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła jednomyślnie -19 za, zobowiązać :

 1. Zarząd spółdzielni do umieszczania na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych, tablicach osiedlowych, na stronie internetowej spółdzielni, Facebook informacji o organizowanych przez spółdzielnię wydarzeniach kulturalnych (wycieczkach, imprezach okolicznościowych itp.)
 2. Zobowiązać RPNO do stworzenia w terminie 2 miesięcy przejrzystego regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych z funduszu kulturalno-oświatowego oraz do przedstawienia innych propozycji wydarzeń kulturalnych.

 

Ad. 6
Zatwierdzenie planu pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2024 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu na posiedzenia komisji i dyskusji zatwierdziła większością głosów – 17 za , 1 głosie przeciwnym poniżej przedstawione plany pracy:

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie rok 2024.

Lp. Temat Uwagi
1.

Uchwalanie:

 1. Planów gospodarczych i programów działalności:
  a) struktury organizacyjnej SM Czuby,
  b) kosztów zarządzania
  c) planu inwestycyjnego,
  d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby,
  e) korekty planu gospodarczo – finansowego.
 2. Zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
 3. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
 4. Planów pracy plenum Rady i komisji,
 5. Stawek opłat eksploatacyjnych
 6. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni
  w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały WZ.
 7. Upoważnienie do nabycia nieruchomości oraz nabycia Zakładu,nieodpłatne przekazanie na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów
 8. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.
2.

Opiniowanie:

 1. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  b) oceny sprawozdania finansowego,
  c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty,
  d) absolutorium dla członków Zarządu,
  e) zmian statutu,
  f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej,
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  i) przystąpienia do innych organizacji,
  j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku,
  k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 2. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.
3.

Rozpatrywanie:

 1. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 2. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
  i członków Spółdzielni
 3. Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady.
 4. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy
4.

Kontrola:

 1. Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 2. Dokonywanie okresowej oceny wykonania zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków.
 3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 4. Ocena pracy członków zarządu.
5.

Składanie Walnemu Zgromadzeniu

 • a) sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • b) składanie sprawozdań ze swej działalności.
6.

Analiza:

 1. Windykacji należności czynszowych.
 2. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
 3. Procesu wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, wodomierzy.
 4. Wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
 5. Kosztów zużycia ciepła.
 6. Stawek opłat eksploatacyjnych

2.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej na rok 2024

Lp. Temat Uwagi
1.

Opiniowanie:

 1. Struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
 2. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
 3. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
 4. Podziału nadwyżki bilansowej.
 5. Absolutorium dla członków Zarządu.
 6. Projektów regulaminów.
 7. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 8. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Zarząd Spółdzielni, prezydium Rady.
 3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 4. Skarg na działalność Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
  i członków spółdzielni
 5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3.

Ocena realizacji:

 1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
 2. Windykacji należności czynszowych.
 3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni
  i poszczególnych jej członków.
 4. Uchwał podejmowanych przez organa spółdzielni.
4.

Dokonywanie okresowej oceny:

 1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
 2. Zatrudnienia i funduszu płac.
 3. Sytuacji finansowej spółdzielni.
 4. Pracy członków Zarządu.
5. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Rady Nadzorczej

3.

PLAN PRACY
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji na rok 2024

 

Lp. Temat Uwagi
1.

Opiniowanie:

 1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
 2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
 3. Planów gospodarczych – finansowych, inwestycyjnych.
 4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się
  w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
 6. Innych inicjatyw podejmowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
 2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
 4. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji
  i członków Spółdzielni.
 5. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
 6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3.

Analiza:

 1. Gospodarki mieniem Spółdzielni,
 2. Gospodarki mieszkaniowej, garażami, lokalami użytkowymi.
 3. Kosztów inwestycyjnych.
 4. Procedur wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej I wodomierzy.
 5. Kosztów zużycia ciepła.
4.

Ocena:

 1. Realizacji planu remontów i inwestycji.
 2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.
 3. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM Czuby.

 

4.

PLAN PRACY
Komisji Kulturalno – Oświatowej na rok 2024

Lp. Temat Uwagi
1.

Opiniowanie:

 1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
 2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych
  i gospodarczych oraz występowanie z nich.
 3. Projektów innych przepisów wewnętrznych spółdzielni.
2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
 2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
 3. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania Komisji
  i członków Spółdzielni.
 4. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
 5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3.

Analiza:

 1. Działalności pracy Domów Kultury.
 2. Działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.
 3. Możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.
4.  Współpraca:
Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej i sportowej z :
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina,
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”,
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy,
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami,
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie.

5

PLAN PRACY
Komisji Statutowo – Regulaminowej na rok 2024

Lp. Temat Uwagi
1. Analiza wewnętrznych aktów prawnych SM Czuby pod kątem zgodności z aktami wyższej rangi oraz wzajemnej spójności.
2. Występowanie do zespołu prawnego o opinie prawne dotyczące zgłaszanych wniosków o zmianę treści wewnętrznych aktów prawnych SM Czuby.
3. Opracowanie projektu zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Przygotowanie treści stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie proponowanych zmian dla Walnego Zgromadzenia SM „Czuby”.
4. Opracowanie projektów zmian regulaminów, uchwalanych przez Radę Nadzorczą, obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Sukcesywne przedkładanie projektów uchwał w sprawie zmian regulaminów do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

 

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.Przewodnicząca zarządziła dyskusję nad projektem Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.Marian Warych zgłosił uwagi do zapisów zawartych w projekcie sprawozdania:
– Na stronie 6 w ostatnim zdaniu pkt 1 i 2 dot. uchylenia uchwał RN – poprawny zapis:
„W obu przypadkach, z uwagi na warunki techniczne i brak możliwości uzyskania dofinansowania”.
– Na stronie 7 pkt 1 w pierwszym wierszu słowo „Spółdzielni” zastąpisłowem „Zarząd”
– Na stronie 8 pkt 3 „Zasady podziału zysku netto za 2022 r”, a nie jak zapisano za 2023 r.

Za przyjęciem przedstawionego poniżej sprawozdania głosowało 18 członków rady, 1 wstrzymał się od głosu.Rada Nadzorcza działając na podstawie § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni przedłoży sprawozdanie z działalności w 2023 r. do przyjęcia i zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

 

Ad. 8
Zapoznanie się planem pracy i planowanymi działaniami Zarządu na najbliższy kwartał br.Rada Nadzorcza, na wniosek Piotra Zaręba większością głosów – 13 za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu postanowiła, realizację tego pkt przełożyna kolejne posiedzenie.

 

Ad. 9
Sprawy wniesione. Rada Nadzorcza postanowiła:

 • Prezydium RN odbędzie się 08.02.2024 r. o godz. 17.00.
 • Plenum RN 22.02.2024 r. o godz. 18.00.
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane będą na 7 dni przed posiedzeniem plenarnym.
 • Na wniosek Jerzego Kaczmarskiego przyjąć do stosowania zasadę: wnioski członków spółdzielni w sprawie dokonania zmian w regulaminach np. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody czy Regulaminie porządku domowego obowiązującego
  w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie, w pierwszej kolejności kierowane były do zaopiniowania przez komisję GZM i I, która je przeanalizuje, oceni i z opinią przekaże do Komisji Statutowo – Regulaminowej.
 • Na wniosek Piotra Zaręba zastępca prezesa ds. finansowych zobowiązał się wyjaśnić dlaczego uchwały RPNO „Błonie” z 2023 r. nie zostały opublikowane na stronie internetowej i oraz jaki przepis stanowi o obowiązku umieszczania.

 

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Katarzyna Podlecka
Zastępca przewodniczącej
Rady Nadzorczej
Konrad Gładosz

Data opublikowania: 10:02, 22 marca 2024

Kategorie: 2024