Protokół nr 2 /2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.02.2020 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

oraz członkowie spółdzielni przysłuchujący się obradom zgodnie z załączona listą.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby w Lublinie.
 3. Informacja na temat realizacji:
  a) wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.
  b) wniosku nr 1 zgłoszonego na posiedzeniu w 26.11.2019 r.
  c) segregacji odpadów komunalnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 29.01.2020 r.
 5. Sprawy wniesione
  – awaria sieci wodociągowej w rejonie budynku Bursztynowa 30 oś. Widok
 6. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Przedstawiony powyżej porządek obrad został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Zastępca prezesa ds. eksplantacji omówiła zaproponowane zmiany do regulaminu.

UCHWAŁA Nr… /… /2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Remonty w użytkowanych lokalach obejmujące: przebudowę, zmianę kolorystyki balkonów lub logii, zakładanie krat w oknach lub żaluzji zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, stawianie lub rozbieranie ścian działowych, przeróbki instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania itp. należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskując w zależności od specyfiki i rodzaju prac budowlanych odpowiednią zgodę lub pozwolenie od uprawnionych w tym zakresie organów administracji architektoniczno-budowlanych.
Zamiar przeprowadzenia w/w prac remontowych należy zgłosić Administracji Osiedla i w zależności od ich rodzaju uzyskać zgodę na ich wykonanie. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię i obciążają użytkownika lokalu”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Zabrania się bez zgody Administracji Osiedla umieszczania reklam na elewacji budynku oraz na terenie osiedla.
2. Zabrania się montowania krat, żaluzji, rolet, paneli fotowoltaicznych, zabudowy balkonów i logii, w tym ramowego systemu przeszklonych ścianek.
3. Zabrania się zmiany kolorystyki elewacji budynku, m.in. na balkonach, loggiach spodów płyt balkonowych, ścian, balustrad, stolarki okiennej i balkonowej itp.
”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono Regulamin z naniesionymi zmianami zawarty w Załącznik do uchwały Nr 36/13/2018 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 19.12.2018 r.
Członkowie rady po dyskusji, w której głos zabrali Elżbieta Szabała, Waldemar Żak, Tomasz Buda, Dariusz Jaremek, Marta Brożyna i Edward Dudek postanowili jednomyślnie realizację tego punktu porządku obrad przenieść na następne posiedzenie.
Zaproponowane w projekcie uchwały zmiany do regulaminu oraz propozycje zmian zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu np. przeniesienia ust. 2 z § 9 do § 8 jako ust. 2 przed przedstawieniem na posiedzeniu rady zostaną zaopiniowane przez Komisje Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.

Ad. 3
A) Członkowie rady zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją o realizacją wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.

Wnioski
zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.

14.05.2019 Łęgi

1. Dokonanie analizy kosztów zależnych od spółdzielni tj. koszty eksplantacji i utrzymanie mienia Sp – ni, koszty konserwacji i przeglądy. Wprowadzenie zmian zmniejszających te koszty od 1.01.2020 r.

Realizacja:
Analiza kosztów zależnych od spółdzielni dokonywana jest każdorazowo przy tworzeniu planów rzeczowo-finansowych na kolejny rok funkcjonowania spółdzielni, jak również po jego zakończeniu. Stawki opłat kalkulowane są zgodnie faktycznymi potrzebami i kosztami poszczególnych nieruchomości. Stawki te uchwalane są przez poszczególne Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Wnioskuję o wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kaczeńcowej pomiędzy placem zabaw a przedszkolem.

Realizacja:
Rada Nadzorcza SM ,,Czuby” uchwałą nr 25/ 56/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie na 2019 r. przewidziała na realizację tego zadania kwotę 500 000,00 tys.
Żeby inwestycja mogła być zrealizowana Rada Miasta na wniosek Spółdzielni musiała uchwalić zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu.
W obowiązującym Planie był to teren zielony. Spółdzielnia wystąpiła o zmianę przeznaczenia tego terenu pod zabudowę parkingową. Uchwałę taką Rada Miasta podjęta w dniu 30.06.2019 r. Uchwała uprawomocniła się w sierpniu 2019 r.
Spółdzielnia zleciła opracowanie projektu i w lutym 2020 roku otrzymała pozwolenie na budowę. Budowa parkingu zostanie rozpoczęta w kwietniu b.r. o ile warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie robót ziemnych.

15.05.2019 Ruta

1. Możliwość indywidualnego ujęcia wody ( tj. wykonanie studni głębinowej na potrzeby mieszkańców bloku nr 5 i odłączenie od sieci miejskiej.

Realizacja:
Wniosek nierealny do realizacji z powodu niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do korzyści. Przykładowe koszty to:

 1. Badania geologiczne wg Prawa geologicznego (Dz. U nr 228/2005, poz. 1947) i górniczego.
 2. Pozwolenie wodno-prawne zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dż.U 2013, poz. 165).
 3. Projekt techniczny ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.
 4. Kupno terenu wraz z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej i pośrednie ujęcia wody podziemnej.
 5. Budowa stacji uzdatniania wody.
 6. Budowa infrastruktury wodociągowej ( lokalna sieć wodociągowa z hydrofornią.
 7. Obsługa, konserwacja remonty itp.

Wniosek pozostawiony bez realizacji.

2. Rozważyć możliwość i opłacalność podgrzewania wody gazem poprzez montaż pieca gazowego z uwagi na coraz większe koszty.

Realizacja:
Wniosek nieracjonalny do realizacji z powodu jego nieopłacalności.
W zasobach SM „Czuby” znajdują się dwa porównywalne budynki. Jeden z nich posiada własną kotłownię gazową dostarczającą energię cieplną dla potrzeb c.o. i podgrzania wody. Drugi budynek ogrzewany jest ciepłem dostarczonym przez LPEC. Wieloletnia analiza potwierdziła, że koszt energii cieplnej w budynku z kotłownią gazową jest blisko dwukrotnie wyższy od kosztu ciepła dla potrzeb c.o. i cieplej wody dostarczanego przez LPEC.
Wniosek pozostawiony bez realizacji.

3. Upoważnienie osoby odpowiedzialnej w bloku do okresowego sprawdzania nastawy termostatów w pomieszczeniach wspólnych i suszarniach lub przez pracowników administracji.

Realizacja:
Wniosek realizowany jest na bieżąco.

 1. Każdy mieszkaniec korzystający z pralni ma prawo ustawiać temperaturę w pralni i w suszarniach odpowiednio do potrzeby suszenia bielizny.
  Natomiast społeczny opiekun pralni odbierając klucze od poprzedniego użytkownika ma obowiązek sprawdzić stan pralni i urządzeń i nie musi na to mieć udzielonego upoważnienia.
 2. Pracownicy Administracji okresowo kontrolują stan techniczny, porządkowo-sanitarny pralni i suszarni łącznie z urządzeniami znajdującymi się w tych pomieszczeniach.
 3. W piwnicach założyć oświetlenie z czujnikami ruchu.

Realizacja:
Wniosek realizowany na bieżąco.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta ujęła w planie gospodarczym na 2020 rok wymianę oświetlenia w piwnicach na oświetlenie ledowe z czujnikami ruchu dla poszczególnych nieruchomości osiedla – w mirę posiadanych środków.

5. Przed klatkami zamontować kamery.

Realizacja:
Wniosek został rozpatrzony przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta przy opracowywaniu planów gospodarczych dla poszczególnych nieruchomości osiedla na posiedzeniu  w dniu 11.07.2019 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta zapoznała się z wnioskami z Walnego zebrania w 2019 r. i zatwierdziła plany wydatków dla poszczególnych nieruchomości w 2020 r. W planach tych nie ujęto montażu kamer przed klatkami schodowymi, gdyż Przedstawiciele Nieruchomości w os. Ruta zgodnie argumentowali, że większość mieszkańców osiedla jest przeciwna kamerom przed klatkami schodowymi naruszającymi ich prywatność.

6. Wniosek o wotum nieufności dla kierownika administracji i Pani E. Janiak.
Uzasadnienie: Działania w/w doprowadziły do powstania antagonizmów między mieszkańcami bloków przy ulicy Dziewanny, naruszania zasad użytkowania mienia spółdzielni.

Realizacja:
Wniosek niezasadny. Przedstawiciel nieruchomości i kierownik administracji mieli obowiązek realizacji prawomocnej uchwały nr 26/2018 z dnia 19.09.2018 r. podjętej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta na wniosek większości właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 1 – o zamknięciu ogrodzonego parkingu przynależnego do tej nieruchomości i udostępnienie miejsc postojowych tylko dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych w tej nieruchomości.
21.05.2019 r. Skarpa
– Pani Grażyna Stadnik przedstawiła Informację dotyczącą wniosku złożonego na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r. przez mieszkańców nieruchomości 06 w osiedlu Skarpa w brzmieniu:

Spór mieszkańców Romantyczna 10 ze Spółdzielnią powstał wokół pomieszczenia na 11 piętrze zwanym AZART.

Realizacja:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby wyjaśnia, że w budynku przy ul. Romantycznej 10 znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze S.M. Czuby o powierzchni 16,00 m2 każde. Miejsce usytuowania tych pomieszczeń precyzuje uproszczona inwentaryzacja budowlana budynku zatwierdzona przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin. Pomieszczenie, w którym funkcjonował przed laty AZART – od samego początku oddania budynku do eksploatacji jest pomieszczeniem spółdzielni (projekt architektoniczny budynku do wglądu w Administracji Osiedla).
Pomieszczenia gospodarcze w budynku przy ul. Romantycznej 10, zostały ujęte w „Zestawieniu tabelarycznym powierzchni lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i lokali użytkowych” – biorą udziału w powierzchni użytkowej nieruchomości.
Powyższe dodatkowo potwierdza akt notarialny z dnia 05 września 2019 r. Repetytorium A Nr 6743/2019, zawierający oświadczenie iż powierzchnia części wspólnych nieruchomości przy ul. Romantycznej 8, 10, 12 nie obejmuje powierzchni ww. pomieszczeń gospodarczych.

Członkowie rady po dyskusji, w której głos zabrali: Grażyna Stadnik, Marta Brożyna, Elżbieta Szabała przedstawioną powyżej informację przyjęli większością głosów – 14 za, przy 2 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania.
Ustalono ponadto, że zgłaszająca wniosek ( w tym miejscu umieszczono dane osobowe) w siedzibie administracji osiedla Skarpa zapozna się z dokumentacja dot. pomieszczenia usytuowanego na 11 kondygnacji budynku przy ul. Romantycznej 10. Wgląd do dokumentacji ma na celu umożliwienie jednoznacznego określenia stanu prawnego tego pomieszczenia.

B)

Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła informację dot. spotkania w sprawie utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu.

NOTATKA
ze spotkania w dniu 12 lutego 2020 r w Lublinie, ul. Watykańska 6
w sprawie omówienia możliwości utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu
oraz wzajemnej współpracy spółdzielni mieszkaniowych – kontynuacja rozmów

W spotkaniu wzięli udział prezesi największych spółdzielni mieszkaniowych Lublina wg załączonej listy (Czechów, LSM, Nałkowskich, Motor, Czuby).
Pan Prezes Burski przywitał gości przybyłych na spotkanie.
Omówiono kilka istotnych tematów, m.in.:

 1. Po wymianie zebranych informacji i opinii, tj. m.in. niestabilny rynek, brak możliwości kontroli i decyzji poszczególnych uczestników grupy na wybór sprzedawcy energii, koszty uczestnictwa, zmieniające się przepisy w sposób nieprzewidywalny – postanowiono zawiesić sprawę utworzenia grupy zakupowej do czasu ustabilizowania sytuacji. Ponadto pojawiła się opinia, że łatwiej wynegocjować niższą cenę małym odbiorcom, gdyż zmniejsza się ryzyko strat firmy sprzedającej energię w przypadku dużego wzrostu ceny.
 2. Ponownie poruszono temat montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Żadna ze spółdzielń nie zdecydowała się montaż paneli na dachach budynków.
  Obawy dotyczą: m.in. bezpieczeństwa montażu, wysokich kosztów, problemów z eksploatacją dachu, braku dostępu w celu napraw nieszczelności, zakłócenia w działaniu wentylacji, oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie mieszkańców ostatnich kondygnacji, kosztów utrzymania, konieczności podniesienia opłat eksploatacyjnych.
 3. Poruszono temat montażu wind wewnętrznych w ramach programu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Obecne przepisy praktycznie uniemożliwiają zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji gdyż gwarantem wymaganym przez bank jest weksel in blanco, a zabezpieczeniem majątek spółdzielni, na co zgodę musi wyrazić walne zgromadzenie, nawet jeśli kredyt dotyczy 1 nieruchomości. Dodatkowo projekt musi obejmować kompleksową likwidację barier, w tym np. pochylnie dla wózków zapewniające wjazd do klatki i dostęp do windy.
 4. Wymieniono informacje dot. PPK, zabudowy balkonów, montażu lamp oświetleniowych z panelem fotowoltaicznym i inne. Spotkanie zostało ocenione pozytywnie, uczestnicy zadeklarowali chęć kontynuowania spotkań.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

C)

Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła informacje w sprawie aktualnych problemów dotyczących segregacji odpadów komunalnych.

NOTATKA
ze spotkania w dniu 03 lutego 2020 r w Lublinie, zorganizowanego
przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie
w sprawie aktualnych problemów dotyczących segregacji odpadów komunalnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie.

Spotkanie odbyło się w sali Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Z-ca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Kieroński, przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Ochrony Środowiska, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, przedstawiciele firm wywożących odpady, przedstawiciele mieszkańców.

Omówiono kilka istotnych tematów, m.in.:

 1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin Pani Marta Smal – Chudzik poinformowała, że segregacja odpadów funkcjonuje coraz lepiej na terenie naszego miasta.
  Urząd opracowuje nowy regulamin w sprawie utrzymania czystości, który będzie poddany pod dyskusję mieszkańcom na stronie internetowej. Trwają rozmowy nad zmianą sposobu rozliczania opłat, np. na m2 lub proporcjonalnie do zużycia wody. Zwróciła też uwagę na problem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z jednorazowym odbiorem dużej ilości opon – Spółdzielnie przywożą je samochodami ciężarowymi. Zwróciła się z prośbą by mieszkańcy sami przywozili opony do punktów PSZOK i nie gromadzili ich przy altanach śmietnikowych.
 2. Przedstawiciele Spółdzielń zwrócili uwagę na następujące problemy:
  – duża ilość pojemników powoduje konieczność powiększenia altan śmietnikowych lub wybudowania kolejnych, UM WAiB stwarza problemy w uzyskaniu zgody na nowe lokalizacje,
  – za mała częstotliwość wywozu frakcji z bioodpadami – szczególnie latem,
  – za mała częstotliwość wywozy frakcji zielonej,
  – umożliwienie spółdzielniom składania deklaracji internetowo, szczególnie przy zapowiadanych zmianach dot. deklaracji dla każdej nieruchomości oddzielnie,
  – spowodowanie, by lokale użytkowe same podpisywały umowy na wywóz odpadów,
  – spowodowanie, by mieszkańcy odprowadzali opłaty za odpady bezpośrednio do Urzędu Miasta a nie za pośrednictwem spółdzielni,
  – nakładanie kar solidarnych dla nieruchomości jest nieetyczne w sytuacji, gdy każdy może wyrzucać swoje śmieci w dowolnym miejscu,
  – ilość gruzu podczas remontu pojedynczych mieszkań nie powinna być limitowana,
 3. Przedstawiciele firm wywozowych poinformowali o codziennych problemach, w tym:
  – cena na składowiskach odpadów wrosła o kilkaset %,
  – bardzo duża ilość odpadów zielonych, których nie są w stanie zagospodarować w takim tempie jak wymagają tego spółdzielnie,
  – utylizacja posegregowanych odpadów nie jest łatwa, ponieważ tylko niektóre elementy można ponownie wykorzystać, znaczną część należy spalić.
  – podrożały ceny surowców,
  – gospodarka odpadami jest droga, właściwe wykorzystanie odpadów wymaga wielomilionowych inwestycji, np. budowy spalarni i infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie wytworzonego ciepła,

Spotkanie uznano za udane i potrzebne. Wymiana doświadczeń stwarza szansę na poprawę funkcjonowania gospodarki odpadami w naszym mieście.
Po dyskusji w której głos zabrali Krzysztof Piekniak, Edward Dudek , Elżbietą Szabała przedstawioną powyżej informację przyjęto.
Spółdzielnia po opublikowaniu przez Urząd Miasta nowego regulaminu segregacji odpadów komunalnych, na tablicach ogłoszeń będzie informowała mieszkańców o nowych zasadach segregacji i ich odbioru.

Ad. 4
Przewodniczący rady wyjaśnił, że protokół z posiedzenia odbytego w dniu 29.01.2020 r. został zdjęty ze strony internetowej gdyż zostało ujawnione w nim wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez członków zarządu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia przez członków zarządu, mogą być informowani wyłącznie członkowie spółdzielni.
Umieszczenie tych danych na stronie internetowej, do której mają dostęp wszyscy użytkownicy internetu wymagało wyrażenia zgody przez członków zarządu na ich ujawnienie.
Po wyprowadzeniu z protokołu danych wrażliwych, w dniu jutrzejszym protokół zostanie ponownie dostępny na stronie internetowej spółdzielni.

Członkowie rady ponadto postanowili, że protokoły z odbytych posiedzeń, przed ich przyjęciem przez radę nie będą publikowane na stronie internetowej,
Członkowie rady, którzy udostępnią adresy mailowe, projekty protokołów będą otrzymywali na wskazaną pocztę. Pozostali członkowie będą mogli z projektem zapoznać się w biurze spółdzielni w pokoju nr 21.

Protokół z posiedzenia plenarnego odbytego w dniu 29.01.2020 r. został przyjęty większością głosów – 10 za, przy 6 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania .
W tym miejscu umieszczono Oświadczenie członka rady, przedstawiciel z osiedla Ruta do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 29.01.2020 r – .

Ad. 5
Zastępca prezes ds. eksploatacji poinformowała ,że w dniu 16.02.20019 r. w godzinach popołudniowych w budynku Bursztynowa 30, na osiedlu Widok powstała awaria miejskiej sieci wodociągowej. Zostały zalane korytarze i piwnice lokatorskie do wysokości ponad 1,0 m.

W zdarzeniu uczestniczyły służby MPWiK, Straż pożarna, Policja, Z-d Energetyczny, Z-d Gazowniczy, Inwestprojekt Dźwig i służby Administracji Osiedla „WIDOK”.
Pracownicy administracji – konserwatorzy i gospodarze rejonów, przez 4 dni usuwali zalęgające błoto na całej powierzchni korytarzy piwnicznych. Administracja Osiedla zleciła wykonanie wymiany przykanalika instalacji i kanalizacji sanitarnej, który uległ rozszczelnieniu w wyniku awarii. Na bieżąco spisywane są protokoły z oględzin indywidualnych komórek piwnicznych lokatorskich i przesyłane do firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia odpowiedzialnego za powstałe szkody.

Spółdzielnia zleciła firmie BUDOPROJEKT Biuro Usług Projektowych wykonanie dokumentacji i ekspertyzy technicznej w zakresie piwnic i fundamentów dla budynku Bursztynowej 30 z zalanymi piwnicami w zakresie:
1) badania podłoża gruntowego na terenie budynku Bursztynowa 30 na zewnątrz budynku (6 odwiertów do głęb. 5 m) i wewnątrz budynku (8 odwiertów do głęb. min. 3 m),
2) ekspertyzy technicznej budynku Bursztynowa 30 w zakresie piwnic i fundamentów budynku, z oceną istniejącego stanu technicznego podłoża gruntowego i wpływu na fundamenty budynku oraz opracowanie zakresu i programu robót naprawczych dla przywrócenia w budynku należytego stanu technicznego.

Ad. 6
Nie zrealizowano tego punktu porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 13:21, 5 kwietnia 2020

Kategorie: 2020