Protokół Nr 04/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 03.04.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Dariusz Siwek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Informacja na temat przeprowadzonej przez Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie lustracja ustawowej obejmującej działalność za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 4. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2011 r.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.
 6. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie:
  a) wniosków z lustracji ustawowej,
  b) zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  c) uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
  d) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2011 r.
  e) zmian statutu,
  f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”:
  a) Nr 7/2012 z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty planu rzeczowo- finansowego w poz. kosztów na budowę 10 miejsc parkingowych,
  b) Nr 8/2012 z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty naliczeń funduszu remontowego w pozycji zmiany wielkości obciążenia mieszkańców funduszem remontowym.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyłączenie kosztów eksploatacji ze składnika opłat „eksploatacja i zarządzenie” w garażach osiedla Widok,
  b) zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych w funduszu remontowym osiedla Widok,
  c) wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 06.03.2012 r.
 10. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 11. Uchylenie uchwał Rady nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 13. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2012 r.
 14. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 20.03.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 3.04.2012 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. Postanowili, że na posiedzeniu plenarnym w dniu 3.04.2012 r. do materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie zaproponują by Rada Nadzorcza zajęła następujące stanowiska:
W tym miejscu w protokole umieszczono:

– STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2011 r.

– STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2011 R.

– STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI – STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI

– STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZMIAN REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

– STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZMIAN REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

Ad. 3
Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Józef Furtak, Bolesław Rykwa i Jerzy Wójcicki omówili wyniki lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

Lublin, dnia 3 kwietnia 2012 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

W wyniku zwartej w dniu 18 stycznia 2012 roku umowy między Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie w dniach od 20 stycznia 2012 roku do 30 marca 2012 roku została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Lustracją Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie objęte zostały zagadnienia ujęte w protokole lustracji tj.:

 1. Informacje wstępne dotyczące Spółdzielni oraz realizacja wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji.
 2. Podstawy prawne i organizacja Spółdzielni.
 3. Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni.
 6. Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali.
 7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 8. Gospodarka remontowa Spółdzielni.
 9. Działalność inwestycyjna.
 10. Działalność społeczna i oświatowo- kulturalna.
 11. Rachunkowość, finanse oraz sprawozdawczość finansowa.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorom oraz wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu, Kierowników Administracji Osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Lustratorzy sporządzili protokół, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 2 kwietnia 2012 r.
Protokół lustracji wraz z niniejszą syntezą ustaleń lustracyjnych stanowi integralną całość.
Poprzednia lustracja pełna Spółdzielni została przeprowadzona przez lustratorów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i obejmowała okres jej działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Wnioski polustracyjne z lustracji pełnej – jak wynika z dokumentów – zostały rozpatrzone i przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 20 czerwca 2009 r.
Wnioski polustracyjne zostały zrealizowane.
Przeprowadzone w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” kontrole z zewnątrz w okresie objętym lustracją nie wykazały żadnych uchybień.

 

Przeprowadzona obecnie lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z treści protokołu – wykazała, co następuje:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” we właściwych terminach i zakresie zgłaszała wymagane przepisami zmiany do rejestracji w KRS.
  Aktualnie obowiązujący w Spółdzielni Statut został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12 czerwca 2010 r.
  Treść Statutu jest dostosowana do postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 września 2010 r., uchwalone zmiany Statutu zostały wpisane do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w póz. 5.
 2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Spółdzielni zostały uchwalone i zatwierdzone przez statutowo uprawnione organy.
  W oparciu o postanowienia obowiązującego w Spółdzielni od 20 września 2010 r. Statutu: Walne Zgromadzenie uchwaliło Regulamin Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza uchwaliła: Regulamin Zarządu Spółdzielni, Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Regulamin najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, Regulamin najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu, Regulamin przetargu na ustanawianie odrębnej własności lokalu, Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne i konserwacyjne oraz usługi i dostawy, Regulamin gospodarki finansowej, Regulamin porządku domowego, Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego, Regulamin przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań.
  Zarząd Spółdzielni uchwalił Regulamin Organizacyjny oraz dokonał zmian w Regulaminie Pracy.
 3. Organy statutowe Spółdzielni tj. Zebrania Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd, Zebrania Grup Członkowskich, Rady Osiedli, Walne Zgromadzenie w częściach oraz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, były zwoływane w terminie, podejmowały uchwały i decyzje zgodnie z postanowieniami Statutu i z regulaminami obrad organów. Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się w okresie objętym lustracją najistotniejszymi sprawami dotyczącymi działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, a w szczególności sprawami ekonomicznymi oraz wypełnianiem funkcji kontrolno-nadzorczej.
  Zarząd właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz i zajmował się sprawami, które nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
  Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Zarządu Spółdzielni w zakresie przygotowania i zrealizowania nowej inwestycji mieszkalnej przy ul. Dziewanny 14. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Spółdzielni. Dokumentacja z prac organów statutowych Spółdzielni była prowadzona starannie i w sposób właściwy przedstawia treść ich obrad i podjęte uchwały. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach poszczególnych organów Spółdzielni.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych była zatwierdzana przez Radę Nadzorczą wraz z uchwalaniem planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni. Obowiązująca w 2011 roku struktura organizacyjna wraz z ilością etatów była kompletna i zapewniała warunki prawidłowej realizacji zadań statutowych przez Spółdzielnię.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest uregulowany. Spółdzielnia w swoim władaniu posiada ogółem 109,03 ha gruntów. Spółdzielnia posiada notarialnie ustanowione tytuły prawne do gruntów, w tym: prawo własności do 93,38 ha gruntów i prawo wieczystego użytkowania do 15,65 ha gruntów. Prowadzona przez Spółdzielnię dokumentacja w tym zakresie była właściwa.
 6. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe były prowadzone i dokumentowane poprawnie. Spółdzielnia posiadała w tym zakresie stosowne regulaminy i prowadziła przewidziane prawem rejestry członków w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu.
 7. Proces związany z ustanawianiem odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z ustaleń zawartych w protokole – przebiegał zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” zawarła ogółem 5585 aktów notarialnych odrębnej własności.
  Wyodrębnionych zostało w tym okresie 5325 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, co stanowiło 46,98% ogółu mieszkań w Spółdzielni.
  W wyniku ustanowionych notarialnie odrębnych tytułów do lokali, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na dzień 31 grudnia 2011 r. powierzchnia gruntów przypadająca na rzecz wyodrębnionych właścicieli łącznie wynosiła 45,15 ha. Wyodrębnianie lokali na tą skalę spowodowało znaczne obniżenie stanu majątku trwałego, kapitałów podstawowych i sumy bilansowej.
 8. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi była prowadzona w 6 organizacyjnie wydzielonych Osiedlach i była zgodna z wewnętrznymi unormowaniami prawnymi dotyczącymi organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
  Przeprowadzony w trakcie lustracji przegląd losowo wybranych Osiedli, tj. Osiedla Ruta, Osiedla Łęgi i Osiedla Błonie wykazał, iż są one utrzymane w należytej czystości i dobrym stanie estetyczno – porządkowym oraz technicznym. Przegląd zasobów w/w Osiedli wykazał, iż pomieszczenia ogólnego użytku (klatki schodowe, korytarze i piwnice), otoczenie wokół budynków, dojścia do klatek, ciągi pieszo – jezdne i parkingi w zakresie ładu i porządku są utrzymane w należytej czystości.
  Sprawdzona dokumentacja techniczna i administracyjna budynków w/w Osiedli – o których mowa w protokole lustracji – wykazała, iż:
  – przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie były wykonywane w zakresie i terminach zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego,
  – książki obiektów budowlanych były prowadzone właściwie. Wpisy były dokonywane przez osoby uprawnione i na bieżąco prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 64 Prawa budowlanego.
 9. Umowy o świadczenie usług komunalnych w badanych Osiedlach – jak wskazuje ich analiza – były zawarte prawidłowo i zapewniły należytą ochronę interesów Spółdzielni.
 10. Koszty i przychody działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” były prawidłowo ustalane w planach gospodarczo-finansowych na każdy rok przez uprawnione organy statutowe Spółdzielni. Uchwalane wysokości opłat za lokale mieszkalne wynikały z uchwalanych przez Radę Nadzorczą rocznych planów działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni. W latach 2009 – 2011 Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów względem poniesionych kosztów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Opłaty za używanie lokali użytkowych – jak wykazała analiza umów, o których mowa w protokole lustracji – Spółdzielnia ustaliła w sposób racjonalny.
 11. Podejmowane i prowadzone były – w okresie objętym badaniem lustracyjnym – przez Zarząd i Radę Nadzorczą wspólne działania windykacyjne w stosunku do zadłużonych lokali mieszkalnych i użytkowych.
  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” winny dalej kontynuować skuteczne działania windykacyjne w celu dalszego obniżania poziomu zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych wykorzystując w tym zakresie wszystkie przewidziane prawem działania.
 12. Potrzeby remontowe w Spółdzielni były ustalane na podstawie przeprowadzanych przez Administracje Osiedli przeglądów zasobów, zgłaszanych wniosków przez członków na posiedzeniach Rad Osiedli, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz na Walnym Zgromadzeniu odbytym w częściach.
  Administracje Osiedli przedkładały Radom Osiedli w 2009 r. i w 2010 r. oraz w 2011 r.
  Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do uchwalenia projekty planów remontowych w wymiarze rzeczowo-finansowym.
  Rada Nadzorcza uchwalała plany działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni na lata 2009, 2010 i 2011, w tym plany remontów dla poszczególnych Osiedli wynikające z planów uchwalonych przez Rady Osiedli na 2009 r. i na 2010 r. i przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na 2011 r.
  Akumulowane środki finansowe na remonty, których podstawowym źródłem były odpisy na fundusz remontowy pozwalały Spółdzielni na ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami remontowymi w ramach uchwalonymi w poszczególnych Osiedlach.
  Z analizy dokumentów wynika, iż w latach 2009 – 2011 największymi pozycjami wydatków remontowych były prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w badanym okresie dociepliła ściany zewnętrzne budynków o łącznej powierzchni użytkowej 125 437 m2 i wydała na ten cel 16 348 071,59 zł.
  Ponadto wydatki remontowe poniesione przez Spółdzielnię dotyczyły remontu instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu i malowania klatek schodowych, remontu dachów, remontu jezdni i ciągów pieszo-jezdnych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” posiadała na funduszu remontowym kwotę 10 208 548,83 zł.
 13. Pozyskiwanie obcych wykonawców robót remontowych i dostawców materiałów dokonywane było w Spółdzielni w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie zamówień na roboty remontowo-budowlane.
  Jak wynika z dokumentów postępowanie przetargowe w Spółdzielni przeprowadzała Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielni.
  W oparciu o protokoły Komisji przetargowych z poszczególnych Osiedli, tj. Ruta, Łęgi i Błonie – o których mowa w protokole lustracji – Zarząd Spółdzielni zawierał umowy z wykonawcami na realizację robót remontowych.
  Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd Spółdzielni zawierał umowy, w których były zawarte postanowienia chroniące interesy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
  Do gospodarki remontowej lustratorzy nie wnieśli zastrzeżeń.
 14. Prowadzona przez Spółdzielnię działalność inwestycyjna w latach 2009 – 2010 była przedmiotem przeprowadzonych lustracji częściowych i ich ocena była przedstawiona Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
  Obecną lustracją pełną objęto całość zagadnień dotyczących prowadzonej działalności inwestycyjnej w Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  Z analizy dokumentów wynika, iż w 2011 roku nastąpiło rozliczenie budynku mieszkalnego przy ul. Dziewanny 14. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymali rozliczenia obejmujące ostateczny koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zajmowanych lokali.
  Cały proces inwestycyjny związany z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem budynku przy ul. Dziewanny 14 był zgodny z postanowieniami Statutu i uchwalonymi regulaminami w tym zakresie.
  Realizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 oraz Zespołu garażowo-parkingowego przy ul. Filaretów 52 z przyczyn formalno-prawnych nie była prowadzona w 2011 roku. Spółdzielnia posiada dokumentację dotyczącą jedynie prac przygotowawczych w/w inwestycji.
 15. Merytoryczna działalność społeczna i oświatowo-kulturalna była prowadzona w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na bazie 4 Domów Kultury.
  Lustracją niniejszą objęto pracę Domów Kultury działających w wybranych Osiedlach, tj. Dom Kultury „Ruta” z siedzibą przy ul. Różanej 8, Dom Kultury „Błonie” z siedzibą przy ul. Dragonów 2 i Dom Kultury „Łęgi” z siedzibą przy ul. Tatarakowej 28.
  Z analizy dokumentów wynika, iż w/w trzy Domy Kultury w latach objętych lustracją, tj. 2009 – 2011 prowadziły szeroką działalność obejmującą swoim zakresem zarówno stałe formy pracy jak również formy cykliczne.
  Prowadzone formy pracy przez Domy Kultury były co roku adresowane do wszystkich grup wiekowych, tj. dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Prowadzona dokumentacja potwierdza, iż organizowane zajęcia stałe i cykliczne cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.
  Dobra była współpraca Domów Kultury z Administracjami Osiedli, z Radami Osiedli i z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
  Formy i metody prowadzonej w Domach Kultury: Ruta, Łęgi i Błonie – w badanym okresie – działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w ocenie lustracji uznaje się za bardzo dobre.
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” posiada prawidłowe wewnętrzne unormowania prawne dotyczące rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
  Za lata objęte lustracją sprawozdania finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podlegały badaniu przez uprawniony do tej czynności podmiot a następnie były zatwierdzane przez Zebrania Przedstawicieli w 2009 r. i 2010 r. oraz przez Walne Zgromadzenie w częściach w 2011 r.
  Zatwierdzone sprawozdania finansowe były terminowo składane w Sądzie Rejestrowym i w Urzędzie Skarbowym oraz ogłaszane w Monitorze Spółdzielczym.

W badanym okresie Spółdzielnia prawidłowo gospodarowała środkami finansowymi będącymi w jej dyspozycji i na bieżąco regulowała zobowiązania wobec budżetu i kontrahentów.
W 2011 r. w stosunku do 2009 r. nastąpiło w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” nastąpiło obniżenie sumy bilansowej o kwotę 48 552 042,29 zł głównie na skutek ustanawiania odrębnej własności lokali stosownie do postanowień znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., a także z tytułu bieżących odpisów umorzeniowych rzeczowego majątku trwałego.
Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji należy stwierdzić, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie , tj. 2009 – 2011 była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne wynikające z ustaleń lustracji zawartych w protokole:

 1. Dokonać zmiany § 103 b Statutu, tak by kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie ograniczały uprawnień organów Spółdzielni wymienionych w art. 35 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze.
 2. Dokonać szczegółowej analizy osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególnych nieruchomościach, a następnie wnioski z tej analizy uwzględnić przy ustalaniu jednostkowych stawek opłat eksploatacyjnych.
 3. Dokonać analizy a następnie rozliczenia wkładów zaliczkowych w zestawieniu z aktualnym członkostwem w Spółdzielni osób, których wkłady te dotyczą.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postawień § 25 ust. 5 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 1 lipca 2010 r. (Uchwała Nr 9/ 2010), Zarząd Spółdzielni jest obowiązany zamieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia informację o powyższym piśmie polustracyjnym.

Stosownie do art. 93 § 1b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.
Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.

Z poważaniem

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionych informacji nie zgłosili uwag.

Ad. 4
Biegły rewident Jacek Oster przedstawił i omówił protokół z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.

RASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
  278.921.993,22 zł
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 (za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. ), wykazujący wynik – zysk netto 447 741,94 zł
 4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.404.387,49 zł
 5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 4 408.978,62 zł
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 póz. 1223, z późniejszymi zmianami )
 2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenęprzedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2011 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono bilans spółdzielni za 2011 r.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji i opinii nie zgłosili uwag.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. z opinią biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Projekt

Uchwala Nr… /… / 2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia. 03.04.2012 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2011 r. – uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Bilansu Spółdzielni za 2011 r. , który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 278 921 993,22 złotych.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 475 918,86 zł.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2011 r. 20 653 823, 69 złotych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. l pkt 8 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałą nr 41/19/2012 z dnia 3.04.2012 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6

A) Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– W tym miejscu w protokole umieszczono list regionalnego Związku rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie z dnia 3.04.2012 r. zawierający wnioski z lustracji.

– projektem uchwały dla Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …. /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………… 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierza się odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wnioski:

– by zajęła następujące stanowisko w sprawie przedłożonych wniosków:

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskami zawartymi w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 uznała, że w formie opinii zaproponuje, aby Walne Zgromadzenie SM „Czuby” przyjęło wnioski polustracyjne.

Oraz

– zobowiązała Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań zmierzających do likwidacji w SM „Czuby” grupy członków oczekujących na lokale mieszkalne, przygotowała niezbędne dokumenty i analizy do podjęcia stosownych uchwał.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła w formie opinii przekazać Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie wniosków z lustracji w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole oraz zobowiązać Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań zmierzających do likwidacji grupy członków oczekujących.

B) Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt I

UCHWAŁA Nr …. /2012
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……………. 2012 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2011 r. w wysokości 194 365,94 zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wg. załącznika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik
do Uchwały Nr…../2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ———— 2012 r.

Nadwyżka bilansowa za 2011r w kwocie 194 365,94zł zostanie podzielona zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie

194 365,94zł : 641 888,29 m2 (powierzchni użytkowej mieszkań, lokali użytkowych własnościowych i garaży) = 0,302803zł/m2 – rocznie

Osiedle

Pow. użytkowa

Kwota

Skarpa

141 676,34

42 900,07

N. Skarpa

2 650,30

802,52

Ruta

139 497,76

42 240,39

Łęgi

104 616,62

31 678,26

Błonie

88 479,00

26 791,75

Widok

89 440,15

27 082,78

Poręba

75 528,12

22 870,17

——————————————————————————————————–

Razem

641 888,29

194 365,94

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Projekt II

UCHWAŁA Nr …. /2012

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….. 2012 r.

w sprawie: zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 t. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 5 w związku z § 109 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala następujące zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej:

§ 1

Ustala się następujące zasady podziału nadwyżki bilansowej:

 1. podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali członków o innym przeznaczeniu,
 2. kwotę nadwyżki bilansowej, ustalonej według zasad określonych w pkt 1, dzieli się na członków według udziałów członka w nieruchomości wspólnej na podstawie uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości,
 3. członkostwo w Spółdzielni przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 2

Kwotę nadwyżki bilansowej za 2011 r. przeznacza się na fundusz remontowy danej nieruchomości z uwzględnieniem treści § 1 pkt 2 uchwały.

§ 3

Osoby niebędące członkami wnoszą równowartość kwoty wynikającej z § 1 pkt 2 według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

Projekt II – podział nadwyżki bilansowej

Wyjaśnienie:

Podział nadwyżki bilansowej za 2011 r na podstawie §1 projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiał się będzie następująco:

 1. Nadwyżka bilansowa w kwocie 194 365,94zł : 552 570 ,65m2 ( powierzchnia użytkowa mieszkań , lokali użytkowych własnościowych i garaży członków spółdzielni ) = 0,3517485zł/m2– rocznie

  Kwota roczna 0,3517485zł/m2 : 12 m-cy = 0,029312zł/m2 – miesięcznie

  Lokal mieszkalny o powierzchni 50m2 x 0,029312zł/m2 = 1,46zł / miesięcznie

  Rocznie – 0,3517485zł/m2 x 50m2 = 17,58zł
 2. Po przeliczeniu stawki 0,3517485 zł/m2 na powierzchnię użytkowa mieszkań lokali użytkowych własnościowych , garaży w nieruchomościach poszczególnych osiedli otrzymamy:

Osiedle

kwota lok.miesz.

kwota garaże

kwota lok. użyt.własnośc

Skarpa

43 148,73

17,31

401, 49

Ruta

39 868,68

959,73

964,90

Łęgi

30 775,12

1 044,20

110,38

Błonie

27231,86

33,10

Widok

25 731,82

983,66

1 139,21

Poręba

21 234,44

306,27

415,04

——————————————————————————————————–

Razem

187 990,65

3 311,17

3 064,12

Lublin, dnia 03.04.2012 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ
ZA 2011 R.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r., zawartych w projektach uchwał dla Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej zaproponowany w projekcie I i w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia wnosi o jej przyjęcie, zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła stanowisko w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C) Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

UCHWAŁA Nr …. /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….. 2012 r.

w sprawie: uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Spółdzielnię w ramach ustalonych opłat eksploatacyjnych, zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia


Wyjaśnienie:
Podjęcie uchwały o uczestnictwie członków spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno-oświatową prowadzoną w ramach opłat eksploatacyjnych wynika z zapisów ustawy o spółdzielniachmieszkaniowych art. 4 ust. 5.
Spółdzielnia prowadzi taką działalność poprzez Domy Kultury działające na rzecz naszych członków, jak również poprzez organizację wielu różnych imprez i festynów na terenie osiedli, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem działalności.
Ustalenie wysokości stawki na rzecz działalności kulturalno-oświatowej będzie uzależnione, tak jak dotychczas m.in. od decyzji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zatwierdzone stosowną uchwałą Rady Nadzorczej zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Spółdzielni i obowiązującym regulaminem.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE UCZESTNICTWA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
W KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ
KULTURALNO – OŚWIATOWĄ

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółdzielń projektu uchwały w sprawie uczestnictwa członków spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia wnosi o jej przyjęcie.

po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie oceniła projekt uchwały i wniosła o jej przyjęcie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

D) Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2012 r.


w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2012 r.


w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2012 r.


w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Pani Annie Urbanek – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2011 r. do 20.05.2011 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2012 r.


w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 29.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ….. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Lublin, dnia 03.04.2012 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2011, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2011, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r., analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2011 roku.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła w sprawie absolutorium stanowisko w brzmieniu umieszczonym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2011 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

E) Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2012 r.


w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni.
 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …/2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….. r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 61 otrzymuje brzmienie:
  „1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
  2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.
  3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
  4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
  5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.

  6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
  7. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
  8. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.
  9. Opłaty określone w ust. 1 – 3 i 5, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.”
 2. § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego pod dniu zgłoszenia wystąpienia.
  Na uzasadniony wniosek członka okres ten może ulec skróceniu.
 3. § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Organami Spółdzielni są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd,
  4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
 4. § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”
 5. § 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 6. § 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.”
 7. § 77 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  „Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”
 8. § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.”
 9. § 78g ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

  § 78g ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.”

 10. § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.”
 11. § 84d ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:
  „1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
  3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”
 12. § 85 otrzymuje brzmienie:
  „1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
  2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
  3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.”
 13. § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej , oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,

  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  12) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków ( nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  22) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  25) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  26) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,

  28) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  29) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  30) uchwalanie innych regulaminów,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,

  36) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
 14. § 93 otrzymuje brzmienie:
  „Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
  1) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
  2) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
  3) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  4) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
  5) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
  6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  7) zawieranie z członkami umów:
  a/ o budowę lokalu,
  b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
  8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
  9) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  10) udzielanie pełnomocnictw,
  11) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
  12) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  13) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu.”
 15. Skreślić podrozdział E. Rady Osiedli (§ 100-103).
 16. W § 103b otrzymuje brzmienie:
  „1. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1) uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
  5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury
  6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno- oświatowych w osiedlu,
  8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
  9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
  10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
  15) opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów.
  2. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty dotyczące Administracji danego Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.”
 17. § 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.”
 18. § 108 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „fundusz kulturalno-oświatowy.”
 19. § 109 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
  2. Ustala się następujące zasady podziału nadwyżki bilansowej:
  4) podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali członków o innym przeznaczeniu,
  5) kwotę nadwyżki bilansowej, ustalonej według zasad określonych w pkt 1, dzieli się na członków według udziałów członka w nieruchomości wspólnej na podstawie uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości,
  6) członkostwo w Spółdzielni przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  3. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego
  Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:
  1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
  2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
  3) fundusz kulturalno-oświatowy,
  4) fundusz zasobowy,
  5) fundusz świadczeń socjalnych.
  4. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
  1) funduszu zasobowego
  2) funduszu udziałowego
  3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
  4) funduszu kulturalno-oświatowy.”
 20. § 109a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie § 4 ust. 3 Statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 61 Statutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
 21. § 113 otrzymuje brzmienie:
  Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ………………………………….. .

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Lublin, dnia 3.04.2012 r.

Stanowisko Rady Nadzorczej
w sprawie zmian Statutu Spółdzielni

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni ujętych w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do znowelizowanych przepisów prawa spółdzielczego, ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo-finansowych, działalności kulturalno-oświatowej, zastąpieniem Rad Osiedli przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (skreślenie podrozdziału dot. Rad Osiedli), doprecyzowaniem postanowień Statutu w zakresie zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, uzupełnieniem kompetencji Rady Nadzorczej, uszczegółowieniem postanowień dotyczących kadencji członków Rady Nadzorczej – wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.

Członkowie Komisji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła w sprawie zmian statutu stanowisko w brzmieniu umieszczonym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian statutu w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

F) Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …/2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….. r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
  Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”
 2. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 3. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.”
 4. § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  „Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”
 5. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Otwierający obrady przeprowadza wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.”
 6. § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
  „ 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy

  4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

 7. § 23 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
  „1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
  3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.
 8. § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Lublin, dnia 3.04.2012 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał dotyczące zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie w których to projektach zawarte są propozycje zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu Spółdzielni.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia przyjęła stanowisko w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zaproponowanym w protokole powyżej.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia . w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

G) Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. i Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr … /2012

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …/2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….. r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
  2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
  3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.”
 2. § 8 otrzymuje brzmienie:
  1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej , oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,

  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  12) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków ( nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  22) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  25) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  26) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,

  28) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  29) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  30) uchwalanie innych regulaminów,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,

  36) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
 3. § 13 ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:
  „1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
  3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”
 4. § 29 otrzymuje brzmienie:
  „Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ……………… roku.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Lublin, dnia 3.04.2012 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN REGULAMINU RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian i zmian Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał dotyczące zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, w których to projektach zawarte są propozycje zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu Spółdzielni.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia przyjęła stanowisko w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w brzmieniu zaproponowanym w protokole powyżej.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 7

A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– zaskarżeniem

W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka skarżącego uchwałę.

Lublin 26.02.2012 r.

RADA NADZORCZA SM. CZUBY

ZASKARŻENIE

Występując w obronie żywotnych interesów mieszkańców członków SM „Czuby”, niniejszym w oparciu o par. 8 pkt.13 i § 10 pkt 1 statutu SM Czuby, zaskarżam w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym Uchwałę Rady Nieruchomości osiedle Widok nr. 7/2012 z 20.02.2012 w pozycji kosztów na budowę 10 miejsc parkingowych. Powodem jest ekstremalnie wysoki koszt 1 stanowiska wynoszący – 5250 zł.
Decyzję podjęto bez stosownych konsultacjach Sprawa dotyczy jedynie ewentualnych 10 użytkowników, posiadaczy samochodów nawet bez gwarancji że będą to samochody mieszkańców adresu szmaragdowa 16.

– W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałą Nr 7/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomej/Osiedla „WIDOK” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 20.02.2012 r.

po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, że w związku z wniesionym sprzeciwem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 lutego 2012 r., znak: AB-ID-II.6743.1.112.2012 w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu 10 miejsc postojowych przy budynku Szmaragdowa 16 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uchwałą nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. postanowiła skreślić z zakresu rzeczowo-finansowego robót remontowych budowę 10 miejsc postojowych przy budynku Szmaragdowa 16, przyjętego do planu na 2012 uchwałą nr 7/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. – oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

„Odpowiadając na Pana odwołanie od uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” nr 7/2012 z 20 lutego 2012 r. w sprawie budowy 10 miejsc postojowych na nieruchomości przy ulicy Szmaragdowej 16, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” uprzejmie informuje.

W dniu 27 lutego 2012 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uchwałą nr 9/2012 skreśliła z zakresu rzeczowo-finansowego robót budowę przedmiotowych 10 miejsc postojowych. Pismo zatytułowane przez Pana jako „zaskarżenie” wpłynęło do siedziby Spółdzielni w dniu 01 marca 2012 r., tj. w 3 dni po uchwale nr 9/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”.
Z tego też powodu Pana zaskarżenie jest bezprzedmiotowe i zostaje złożone do zbioru dokumentów Rady Nadzorczej SM „Czuby”.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła wystosować odpowiedź na zaskarżenie w brzmieniu umieszczonym powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– zaskarżeniem

W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka skarżącego uchwałę.

Lublin 26.02.2012 r.

RADA NADZORCZA SM. CZUBY
ZASKARŻENIE

Występując w obronie interesów mieszkańców, członków SM. Czuby, niniejszym w oparciu o § 8 pkt.13 i § 10 pkt.1 statutu SM Czuby, zaskarżam w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym Uchwałę Rady Nieruchomości os. Widok nr 8/2012 z 20.02.2012 w pozycji zmiany wielkości obciążenia mieszkańców funduszem remontowym, w przypadku Szmaragdowa 16 z dotychczasowego obciążenia w wysokości 0,25 zł/m2 na 0,83 zł/m2 tj. o 0,58 zł/m2 więcej co stanowi wzrost o ponad 200 %. Spowoduje to wzrost naliczeń czynszu o 40~70 zł/ miesięcznie (w zależności od wielkości mieszkania).
Wzrost ten jest niczym nieuzasadniony i nie był konsultowany z Członkami Spółdzielni mieszkającymi przy ul. Szmaragdowa 16. Nie przewidywano żadnych robót remontowych wymagających takich nakładów finansowych czego dowodem jest brak uchwał zebrania nieruchomości.

Tak poważne obciążenie, przy jednoczesnej niefrasobliwości administracji Spółdzielni i osiedla w gospodarowaniu funduszami mieszkańców (wykonanie dociepleń budynków Szmaragdowa 36 i Bursztynowa 32 o 7096 drożej niż analogiczne budynki wykonane 2 lata wcześniej, co spowodowało wydłużenie spłaty za usługę docieplenia o 13 -14 miesięcy i podniosło obciążenie każdego mieszkania średnio o 1000 zł) świadczy o tym że statutowo powołane do tego Organa Spółdzielni nie prawidłowo realizują kontrolną funkcję przewidzianą statutem.

Uwzględniając powyższe wnoszę jak na wstępie.

Do wiadomości:

 1. Rada Nieruchomości oś. Widok
 2. Mieszkańcy oś Widok
 3. Redakcja Nasze Miasto

– W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałą nr 8/2012 z dnia 20.02.2012 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr…/… /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 8/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty stawki naliczeń funduszu remontowego.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 26 lutego 2012 r. od uchwały nr 8/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie korekty stawki naliczeń funduszu remontowego dla nieruchomości EW 04 Szmaragdowa 16 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uzasadnienie

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uchwałą nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. w nieruchomości EW 04 Szmaragdowa 16 – postanowiła skreślić z uchwalonego planu budowę 10 miejsc postojowych, wprowadzając w to miejsce – na wniosek przedstawiciela nieruchomości – do zakresu rzeczowego robót remontowych na 2012 r. wymianę drzwi z domofonem w 17 klatkach schodowych.

Stawka odpisu na fundusz remontowy – 0,83 zł/m2 od 01 października 2012 r. wynika z uchwalonego przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” planu remontów dla nieruchomości EW 04 – na 2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków, którym na zasadzie zaufania członkowie Spółdzielni powierzyli wykonywanie zadań określonych w Statucie i Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. W związku z zaprzestaniem z dniem 01 października 2012 r. naliczania odpisu na fundusz dociepleniowy w wysokości 1,60 zł/m2 – stawka odpisu na fundusz remontowy nieruchomości we wszystkich budynkach objętych harmonogramem dociepleń została urealniona do faktycznych potrzeb remontowych, których wcześniej nie można było zrealizować z uwagi na obciążenie w opłatach odpisem na fundusz remontowy.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 42/27/2012 r. z dnia 3.04.2012 r. w uchylenia uchwały Nr 8/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty stawki naliczeń funduszu remontowego w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 8

A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2012 r.

w sprawie: wyłączenia kosztów eksploatacji ze składnika opłat eksploatacyjnych „eksploatacja i zarządzanie” w garażach w osiedlu Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 2/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20.02.2012 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wyłącza się ze składnika opłat eksploatacyjnych „eksploatacja i zarządzanie” koszty dotyczące eksploatacji, a pozostawia koszty zarządzania w wysokości 0,3499 zł/m2 w garażach w osiedlu Widok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– W tym miejscu w protokole umieszczono uchwała nr 2/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20.02.2012 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 43/47/2012 r. z dnia 3.04.2012 r. w sprawie wyłączenia kosztów eksploatacji ze składnika opłat eksploatacyjnych „eksploatacja i zarządzanie” w garażach w osiedlu Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2012 r.

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w nieruchomości 17ES w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 9/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 14.03.2012 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych „odpis na budowę miejsc postojowych” w wysokości 10 zł/lokal/m-c w nieruchomości 17ES w osiedlu Skarpa od dnia 1.08.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– W tym miejscu w protokole umieszczono uchwała nr 9 /2012 Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 27.02.2012 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji j zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 44/48/2012 r. z dnia 3.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w nieruchomości 17ES w osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.03.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

projekt

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2012 r.

w sprawie: zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w funduszu remontowym osiedla Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 6, 8/2012 z dnia 20.02.2012 r. i Nr 10/2012 z dnia 27.02.2012 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”– Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje się składnik opłat eksploatacyjnych „odpis na docieplenie” we wszystkich nieruchomościach w osiedlu Widok z dniem 01.10.2012 r.

§ 2

Zmienia się stawki opłat „odpis na fundusz remontowy” z dniem 01.10.2012 r. w poniższych nieruchomościach:

EW 01 Szmaragdowa 46 z 0,23 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 02 Szmaragdowa 30, 34 z 0,23 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 03 Szmaragdowa 36 z 0,23 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 04 Szmaragdowa 16 z 0,25 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 05 Szmaragdowa 4 z 0,23 zł/m2 na 1,23 zł/m2
EW 06 Bursztynowa 34 z 0,23 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 08 Bursztynowa 32 z 0,23 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 09 Bursztynowa 30 z 0,23 zł/m2 na 0,83 zł/m2
EW 10 Bursztynowa 24 z 0,23 zł/m2 na 1,23 zł/m2
EW 11 Bursztynowa 41 z 0,30 zł/m2 na 1,30 zł/m2
EW 12 Bursztynowa 35 z 0,23 zł/m2 na 0,63 zł/m2
EW 24 Bursztynowa 37 z 0,23 zł/m2 na 0,50 zł/m2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałą nr 6/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 20.02.2012 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po s dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 45/49/2012 r. z dnia 3.04.2012 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w funduszu remontowym osiedla Widok. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 9
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 6.03.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 10
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie zwołane na dzień 24.04.2012 r. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:

– omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia,
– dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych należących do SM „Czuby”,
– przeanalizowanie proponowanych zmian do projektu Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 11
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 12
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 13
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 2.04.2012 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2012 r. biorąc po uwagę wyniki ekonomiczne spółdzielni za 2011 r. opinię biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2011 r. wyniki przeprowadzonej lustracji ustawowej za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2012 r. brak skarg na działania Zarządu, pismo PKO BP SA Oddziałał 4 w Lublinie potwierdzające przekazanie zgodnie z zawartą w umowie ugodą czterdziestej dziewiątej raty z tytułu kredytu wykorzystanego na budowę lokali użytkowych w wysokości 43 459,25 zł, terminowe realizowanie zadań wynikających z zapisów statutowych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznanie premii za I kwartał 2012 r. dla członków Zarządu w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przyznać – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowania w sprawie przyznania i wysokości premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad. 14
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat Walnego Zgromadzenia zwołanego w częściach w dniach od 7.05.2012 r. do 4.06.2012 r.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

 

Data opublikowania: 09:58, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012