Komunikat o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie
odbyte w 21 częściach w terminie od 12.05.2014 r. do 9.06.2014 r.

LUBLIN, 16.06.2014 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 8 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 12.05.2014 r. do 9.06.2014 r. Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą , jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej działalności za 2013 r. – oddano 462 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 307 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu oddano – 104 głosy,
– wstrzymujących się – 51 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2013 r. – oddano 474 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 306 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 125 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III . W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2013 r. – oddano 478 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 317 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 118 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta Wojciecha Sadowskiego – Biuro Audytorskie w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. Bilans za rok obrotowy 2013 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 267 197 388,33 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złoty i trzydzieści trzy grosze ).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 1 089 998,28 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 4 251 717,38 zł ( słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemnaście złoty i trzydzieści osiem groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 081 952,98 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

1) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 469 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 300 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 153 głosy,
– wstrzymujących się – 16 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz.1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 300 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 153 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 16 członków Spółdzielni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 474 głosy , w
tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 305 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 150 głosów,
– wstrzymujących się – 19 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 305 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 150 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 19 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 472 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 300 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 154 głosy,
– wstrzymujących się – 18 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 300 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 154 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 18 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r. oddano 455 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 333 głosy,
– przeciw podjęciu – 67 głosów,
– wstrzymujących się – 55 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7/2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2013 r. w wysokości 1 089 998,28 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 319 104,53 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie
  funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały,
 2. kwotę 208 500.11zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych -załącznik nr 2 do uchwały,
 3. kwotę 562 393,64 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym (rozliczenie międzyokresowe).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Załącznik 1
do Uchwały Nr 7 /2014
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014r.

Zgodnie § 109 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 319 104,53 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

 

OSIEDLE

kwota

SKARPA

35 644,29

N. SKARPA

2 572,62

RUTA

56 277,10

ŁĘGI 80 573,24
BŁONIE

87 318,30

WIDOK

38 930,76

PORĘBA

17 788,22

RAZEM

319 104,53 zł

 

Załącznik 2
do Uchwały Nr 7 /2014
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

Zgodnie z § 109 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 208 500,11zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

Przykład
Nadwyżka bilansowa podzielona na lokale mieszkalne wg. m2.
Nadwyżka bilansowa za 2013 §1 pkt 2 kwota 208 500,11 zł zostanie podzielona zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie .
208 500,11 zł : 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,334852/m2 – rocznie

 

Osiedle

Pow. Użytkowa

Kwota

SKARPA

141 385,44

47 343,19

N. SKARPA

2,650,30

887,45

RUTA

130 971,41

43 856,00

ŁĘGI

100 972,02

33 810,28

BŁONIE

88 178,18

29 526,63

WIDOK

84 930,25

28 439,06

PORĘBA

73 577,31

24 637,50

RAZEM

622 664,91

208 500,11

 

VI . W głosowaniu w sprawie zmian Statutu:

Uchwala się zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian statutu oddano 436 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 301 głosów,
– przeciw podjęciu – 77 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wynajmować lokale mieszkalne”

2) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia”.

3) Skreśla się § 52

4) W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust. 1, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni” .

5) W § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę , na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu”.

6) Skreśla się w § 59 ust. 2

7) W § 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„ Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej „ .

8) W §78d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia”.

9) W §78e skreśla się ust. 4

10) W § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo
  wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. chwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody,
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

11) § 88 a otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

12) W § 93 pkt 8 dodaje się lit. e w brzmieniu:
e) zawieranie umów o najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu

13) W § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.

14) W § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla” .

15) W § 103a1 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniach członków, o których mowa w § 103 a ust.1”.

16) w § 103 a1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.”

17) W 103b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,

18) W § 103b ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

19) W § 103b ust. 1 skreśla się pkt 8-9

20) W § 103b dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
„16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.

21) Skreśla się §103c

22) § 103d otrzymuje brzmienie:
„Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

23) W § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy”.

24) W § 109 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali o innym przeznaczeniu”,

25) W § 109 ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu :
„6) fundusz mienia”.

25) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.06. 2014 r.”

VII. W głosowaniu w sprawia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 437 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 314. głosów,
– przeciw podjęciu – 65 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie
„Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ), przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.”

2) w § 11 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
„3. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub
pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania.
4. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.”

3) w § 12 skreśla się ust. 4,

4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 16.06.2014 r..”

VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 439 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 308 głosów,
– przeciw podjęciu – 83 głosy,
– wstrzymujących się – 48 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
1. „ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„ Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej , oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
– przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
– opracowywanie projektów sprawozdań na Walne Zgromadzenie,
– przygotowywanie Radzie do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez komisje,
– wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem pracy Rady.”

5) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.”

6) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisje stałe działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

7) § 29 otrzymuje brzmienie:
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 16.06.2014 roku.

IX. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr 18/5/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe – oddano 431 głosów, w tym:

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 73 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 296 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 62 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11 /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 11/2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

UZASADNIENIE

Działka oznaczona nr 24/15, będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, została zagospodarowana zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez przedmiotową działkę uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa), uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców osiedla robót.
Ponadto, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w piśmie z dnia 15 maja 2013 r., powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.

Nadmienić również należy, że mieszkańcy budynku przy ulicy Fantastycznej 21 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2013 r. złożyli protest przeciwko lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie ich nieruchomości.
X. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Oddano 427 głosów, w tym:

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 124 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 258 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 45 głosów.

Walne Zgromadzenie odjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 12/2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 3 ust. 2 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, przyznaje premię Członkom Zarządu Spółdzielni. W przypadku określenia przez Radę Nadzorczą zadań premiowych, zgodnie z § 5 ust. 1 powołanych Zasad, premia zadaniowa dla Członków Zarządu wynosi do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Stosownie do § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania, w wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo na podstawie oceny bieżącej działalności Członków Zarządu i jej wysokość nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni nie określiła zadań premiowych na IV kwartał 2013 r. Na podstawie § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r., zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, na zasadach określonych w ugodzie z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi, wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Bank PKO BP oraz Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię w wysokości 30 %.

XI. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

W wyniku złożonych odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 1. nr 13/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 62/38/2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Skarpa ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło uchylić uchwałę Rady Nadzorczej,
 2. nr 14/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 16/8/2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Ruta ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady
  Nadzorczej,
 3. nr 15/2013 w sprawie odwołania od uchwały nr 21/13/2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Ruta ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło uchylić uchwałę Rady Nadzorczej,
 4. nr 16/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 60/36/2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Poręba ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,
 5. nr 17/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 63/ 39 /2013 w sprawie wykluczenia
  członka zamieszkującego w osiedlu Łęgi ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,
 6. nr 18/2014 w sprawie odwołania od uchwały 47/42/2014 w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w osiedlu Poręba – Walne Zgromadzenie utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,

Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl.

Zarząd Spółdzielni

 

* * *

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 13.06.2011 r.  

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 25.06.2012 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 11.06.2013 r. 

Data opublikowania: 08:59, 4 kwietnia 2016

Kategorie: Walne Zgromadzenie