LUBLIN, 13.06.2011 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust 8 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 9.05.2011 r. do 6.06.2011 r.

Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 302 głosy, w tym:

– za zatwierdzeniem regulaminu oddano – 287 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 4 głosy ,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

UCHWAŁA Nr 1 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II.
W głosowaniu w sprawie wniosków członków z Osiedla „Skarpa”

Za wnioskiem o treści” odstąpić od głosowania / odrzucić / wnioski mieszkańców osiedla „Skarpa” – oddano 299 głosów, w tym:

– za przyjęciem wniosku oddano – 273 głosy,
– przeciw przyjęciu – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 15 głosów.

III.
W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r. – oddano 283 głosy, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 266 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

UCHWAŁA Nr 2 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.
W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r. – oddano 290 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 269 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 16 głosów.

UCHWAŁA Nr 3 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V.
W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. – oddano 293 głosy, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 271 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 16 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r., bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, dodatkową informacją z objaśnieniami i pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor”, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2010 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2010, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288 667 318,93 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 009 852,22 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 16 244 845,07 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za rok obrotowy 2010.
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI.
W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. oddano 293 głosy z tego:

– za przyjęciem uchwały I oddano – 150 głosów,
– przeciw podjęciu – 132 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

– za przyjęciem uchwały II oddano – 138 głosów,
– przeciw przyjęciu – 150 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 8 głosów.

Uchwała Nr 5 /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł podzielić na:

 1. Zasilenie działalności społeczno –kulturalnej – kwota 40 000,00.zł wg. załącznika.
 2. Pozostałą kwotę 367 102,61zł wg. załącznika do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik
do Uchwały Nr 5 /2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011r.

 

Ad.1 Zasilenie działalności społeczno- kulturalnej kwota 40 000,00 zł z tego:

– Dom Kultury Skarpa 10 000,00 zł

– Dom Kultury Błonie 10 000,00zł

– Dom Kultury Ruta 10 000,00zł

– Dom Kultury Łęgi 10 000,00zł

Ad.2 Do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlach kwota 367 102,61 zł z tego:

 

Nazwa osiedla

Pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

83 035,30 zł

N. Skarpa

2 650,30

1 556,51 zł

Ruta

133 377,58

78 332,30 zł

Łęgi

100 972,02

59 300,60 zł

Błonie

88 178,18

51 786,82 zł

Widok

84 930,25

49 879,32 zł

Poręba

73 577,31

43 211,76 zł

OGÓŁEM

625 071,08 m2

367 102,61 zł

 

367 102,61: 625 071,08m2 = 0,58729738zł/m2
VII.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2010 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu oddano 295 głosów z tego:
– za udzieleniem absolutorium oddano – 253 głosy,
– za nieudzieleniem absolutorium – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 36 głosów.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. zastępcy prezesa ds. eksploatacji Annie Urbanek oddano 259 głosów z tego:
– za udzieleniem absolutorium oddano – 222 głosy,
– za nieudzieleniem absolutorium – 13 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 54 głosy.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi oddano 289 głosów z tego:
– za udzieleniem absolutorium oddano – 235 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 43 głosy.

UCHWAŁA Nr 6 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 253 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 6 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 36 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Pani Annie Urbanek – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 222 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 13 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 54 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 235 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 43 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII.
W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r. – oddano 277 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 207 głosów,
– przeciw podjęciu – 18 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 52 głosy.

UCHWAŁA Nr 9 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 do 12.04.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowany na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX.
W głosowaniu w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie oddano 276 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem regulaminu oddano – 241 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 38 głosów.

UCHWAŁA Nr 10 /2011
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X.
W głosowaniu w sprawie upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno – kulturalną – oddano 274 głosy, w tym:

– za upoważnieniem – 246 głosów,
– przeciw upoważnieniu – 6 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 22 głosy.

UCHWAŁA Nr 11 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 7 Statutu – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI.
W głosowaniu w sprawie rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 – oddano 308 głosów, w tym:

Uchwala I – oddano 303 głosów, w tym:
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 187 głosów,
– za uchyleniem uchwały (przeciw) Rady Nadzorczej – 86 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 30 głosów.

Uchwała II – oddano 308 głosów, w tym:
– za uchyleniem uchwały (przeciw) Rady Nadzorczej – 182 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 89 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 37 głosów

UCHWAŁA Nr 12 /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego Zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik
do uchwały Nr 12/2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

 

UZASADNIENIE

Wyżej wymieniona działka, zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji (objętej planem inwestycyjnym Spółdzielni, zatwierdzonym stosowną uchwałą Rady Nadzorczej SM „Czuby”) konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21. Budowa infrastruktury na przedmiotowej działce nie powoduje wycinki drzew, nie narusza ekosystemu, nie stanowi żadnego zagrożenia i nie obciąża kosztami mieszkańców osiedla Skarpa.

Dodatkowo należy podkreślić, że na mocy przepisu art.27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością wspólną i jednocześnie wyłączone jest działanie przepisów ustawy o własności lokali w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną, w związku z powyższym zaskarżona Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.

XII.
Głosowanie w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
Za wyborem Grażyny Kasprzak na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu oddano 82 głosy.

Za wyborem Janiny Samborskiej na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu oddano 121 głosów.

UCHWAŁA Nr 13 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 72 ust.2 i 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią Janinę Samborska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII.
Głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

Za wyborem niżej wymienionych osób/ członków/ na członka Rady Nadzorczej oddano:

 1. Jadwiga Kulesza – 14 głosów,
 2. Dariusz Siwek – 28 głosów.

W związku z powyższym na członka Rady Nadzorczej SM „Czuby” został wybrany Dariusz Siwek.

Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania, w administracjach Osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

 

Zarząd Spółdzielni

 

Data opublikowania: 08:52, 4 kwietnia 2016

Kategorie: Walne Zgromadzenie