Komunikat o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie
odbyte w częściach w terminie od 6.05.2013 r. do 5.06.2013 r.

LUBLIN, 11.06.2013 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 8 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 6.05.2013 r. do 5.06.2013 r. Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:
I. Głosowanie w sprawie projektów uchwal spełniających wymogi formalne określone w art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, które zostały na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wyłożone do wiadomości członków:

1) w sprawie powołania Komisji Statutowej oddano 415 głosów, w tym:

– za powołaniem Komisji Statutowej oddano – 72 głosów,
– przeciw powołaniu – 270 głosów,
– wstrzymujących się – 73 głosy.

2) w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części oddano 433 głosy, w tym:

– za podjęciem uchwały oddano – 87 głosów,
– przeciw podjęciu – 275 głosów,
– wstrzymujących się – 71 głosów.

3) w sprawie opłat za odbitki kserograficzne dokumentów oddano 426 głosów, w tym:

– za podjęciem uchwały oddano – 103 głosy,
– przeciw podjęciu – 262 głosy,
– wstrzymujących się – 61 głosów.

4) w sprawie pozbawienia premii zarządu i Kierowników Administracji w 2013 r.
za działania łamiące prawa członków i niezgodne z przepisami ustaw spółdzielczych oddano 444 głosy , w tym:

– za podjęciem uchwały oddano – 74 głosy,
– przeciw podjęciu – 290 głosów,
– wstrzymujących się – 80 głosów.

II. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r. – oddano 439 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 340 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 26 głosów,
– wstrzymujących się – 73 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2012 r. – oddano 436 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 347 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 20 głosów,
– wstrzymujących się – 69 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06. 2013 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2012 r. – oddano 442 głosy, w tym:

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 347 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 19 głosów,
– wstrzymujących się – 76 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r., bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta Wojciecha Sadowskiego – Biuro Audytorskie w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2012 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2012, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 274 056 715,28 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazuj zysk netto w wysokości 1 187 270,55 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5 905 013,83 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 3 264 033,36 złotych.
 6. Dodatkowej informacji i objaśnienia za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2012 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów :

1) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2012 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oddano 452 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 336 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 51 głosów,
– wstrzymujących się – 65 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści :

UCHWAŁA Nr 4 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2012 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1992 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm.) oraz § 79 pkt 3 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2012 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 336 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 51 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 65 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2012 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oddano 450 głosów , w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 353 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 23 głosy,
– wstrzymujących się – 74 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06. 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2012 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1992 r. – Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity – Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm.) oraz § 79 pkt 3 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2012 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 353 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 23 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 74 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Za udzieleniem absolutorium Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oddano 453 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 332 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 37 głosów,
– wstrzymujących się – 84 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06. 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2012 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1992 r. – Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity – Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm.) oraz § 79 pkt 3 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2012 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 332 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 37 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 84 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r. :

1) w sposób zaproponowany w projekcie I uchwały oddano 421 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 37 głosów,
– przeciw podjęciu – 339 głosów,
– wstrzymujących się – 45 głosów.

2) w sposób zaproponowany w projekcie II uchwały oddano 423 głosy, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 19 głosów,
– przeciw podjęciu – 383 głosy,
– wstrzymujących się – 21 głosów.

3) w sposób zaproponowany w projekcie III uchwały oddano 441 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 371 głosów,
– przeciw podjęciu – 53 głosy,
– wstrzymujących się – 17 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7 /2013
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze / Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2012 r. w wysokości 1.187.270,55 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 9.553,94 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami, rozliczyć zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku następnym;
 2. kwotę 270.747,31 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce mieniem Spółdzielni, przeznaczyć na fundusz mienia Spółdzielni;
 3. kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 1 do uchwały;
 4. kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 2 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 7/2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

Kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznacza się do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób następujący:

 

OSIEDLE

kwota (w zł)

SKARPA

69 600,32

RUTA

(-) 138,03

ŁĘGI

(-) 138,03

BŁONIE

31 379,60

WIDOK

44 310,89

PORĘBA

28 171,41

RAZEM

254 280,00

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 7/2013
Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

Kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznacza się do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w następujący sposób:

652.689,30 zł : 544.263,95 m2(powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących odrębną własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, garaży – osób będących członkami Spółdzielni ) = 1,19921464 zł/m2 – rocznie.

Przykład – dot. mieszkania o pow. użytkowej 50m2:
50 m2x 1,199 zł/m2 = 59,95 zł/rocznie
59,95 zł : 12 m-cy = 4,997 zł/ miesięcznie

Osiedle

Pow. Użytkowa (m2)

Kwota (zł)

SKARPA

119 911,37

143 799,47

N. SKARPA

2,194,70

2 631,92

RUTA

117 086,22

140 411,51

ŁĘGI

89 699,22

107 568,62

BŁONIE

76 980,68

92 316,36

WIDOK

76 652,07

91 922,28

PORĘBA

61 739,69

74 039,14

RAZEM

544 263,95

652 689,30

VII. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu:

1) Wykreślenie w § 87 ust. 1 pkt 6 Statutu, oddano 406 głosów, w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 19 głosów,
– przeciw podjęciu – 311 głosów,
– wstrzymujących się – 76 głosów.

2) Wykreślenia z załącznika do uchwały pkt 2 tj. propozycji zmiany w § 12 ust. 8 oddano 397 głosów w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 50 głosów ,
– przeciw podjęciu – 273 głosy,
– wstrzymujących się – 74 głosy.

3) zmiana § 103a Statutu, dodanie § 103a1-§ 103a5 Statutu oddano 396 głosów, w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 331 głosów,
– przeciw podjęciu – 5 głosów,
– wstrzymujących się – 60 głosów.

4) § 103 b w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały oddano 406 głosów, w tym:

– za przyjęciem zmiany oddano – 20 głosów,
– przeciw podjęciu – 358 głosów,
– wstrzymujących się – 28 głosów.

5) Uchwala się zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej ( z wyłączeniem § 103b oddano 401 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 352 głosy,
– przeciw podjęciu – 6 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8/2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.”

2) w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w § 6 ust. 2 Statutu.”

3) § 79 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości”

4) § 84b ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

5) § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 30. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 31. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 32. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 33. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 36. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

6) § 93 otrzymuje brzmienie:
„Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 1. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 5. sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
 6. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 7. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 8. zawieranie z członkami umów:
  a) o budowę lokalu,
  b) o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c) o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d) o przeniesienie własności domów lub lokali,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
 10. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 11. udzielanie pełnomocnictw,
 12. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 13. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 14. występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu,
 15. wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.”

7) § 103a otrzymuje brzmienie:

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innej nieruchomości.
 5. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w ust. 1, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który utracił mandat, członkowie, o których mowa w ust. 1, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

8) dodaje się § 103a1:

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w ust. 1.
 2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.
 4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości
  kolejne zebranie.

9) dodaje się § 103a2:

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

10) dodaje się § 103a3:
Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

11) dodaje się § 103a4:

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

12) dodaje się § 103a5:
Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania oraz kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

13) § 103c otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia Statutu dotyczące Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla obowiązywać będą od dnia ich wyboru.

14) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06. 2013 r.”

VIII. W głosowaniu w sprawia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 408 głosów , w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 375 głosów,
– przeciw podjęciu – 5 głosów,
– wstrzymujących się – 28 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06 2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9/2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości”

2)§ 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

3) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 11.06.2013 r.”

IX. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 404 głosy , w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 372 głosy,
– przeciw podjęciu – 9 głosów,
– wstrzymujących się – 23 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10/2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10 /2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 8 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno- oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 30. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 31. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 32. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 33. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 36. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty
jej uchwalenia.

2) § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

3) § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
Porządek obrad powinien zawierać:
– przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
– informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
– inne sprawy merytoryczne.

4) § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Wybory i odwołanie Członków Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, na podstawie zasad określonych w Regulaminie wyboru i w Regulaminie odwoływania członków Zarządu SM Czuby” w Lublinie uchwalonych przez Radę Nadzorczą.”

5) § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 • a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 • b/ listę obecności,
 • c/ porządek obrad,
 • d/ zgłoszone wnioski,
 • e/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 • f/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
 • g/ oświadczenia złożone do protokółu,
 • h/ podpis przewodniczącego i sekretarza.”

6) § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 11.06.2013 roku.”

X. W głosowaniu w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oddano – 335 głosów , w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 326 głosów,
– przeciw podjęciu – 5 głosów,
– wstrzymujących się – 4 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11 /2013
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06. 2013 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią Janinę Samborską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. W głosowaniu w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 99/1/2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działce nr 24/13 i nr 24/15 przy ulicy Radości oddano 391 głosów, w tym :

– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 254 głosy,
– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 103 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 34 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 /2013
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 12/2013

Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

UZASADNIENIE

Działki oznaczone nr 24/13 i nr 24/15, będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zostały zagospodarowane zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Na powołanych działkach znajdują się pawilony usługowo-handlowe i parkingi, zarówno dla potrzeb usług jak i mieszkańców sąsiednich nieruchomości, całkowicie pozbawionych miejsc do parkowania. Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sankcjonuje faktyczne przeznaczenie i wykorzystanie wyżej wymienionego terenu.

Przedmiotowe nieruchomości nie spełniają wymagań technicznych i sanitarnych określonych przepisami dotyczącymi prowadzenia handlu obwoźnego, w tym między innymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi.

Nadmienić również należy, że ewentualne urządzenie targowiska na przedmiotowym terenie spowoduje likwidację parkingu, zaś kosztami budowy i utrzymania targowiska będą obciążeni wszyscy członkowie Spółdzielni.

Dodatkowo należy podkreślić fakt funkcjonowania targowiska miejskiego w bliskim sąsiedztwie osiedla Skarpa, położonego przy ulicy Jutrzenki przy kładce pieszej łączącej osiedla Skarpa i Ruta. Jest to teren, na którym zainteresowane osoby mogą sprzedawać swoje produkty na stołach przenośnych lub w kioskach handlowych. Miejsce targowiska jest dość atrakcyjne, położone przy ruchliwym ciągu pieszym, w sąsiedztwie przychodni zdrowia i apteki, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej, z dojazdem od ulicy Jutrzenki.

XII. W głosowaniu w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 54/13/2012 w sprawie kosztów zarzadzania – oddano 401 głosów, w tym:

– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 280 głosów,
– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 78 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13 /2013
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 13 /2013

Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

UZASADNIENIE

Zatwierdzony uchwałą nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. wzrost kosztów zarządzania z 0,3499 zł/m2 w 2012 r. na 0,43 zł/m2 w 2013 r. tj. o 0,08 zł/m2, wynika ze struktury rozliczania kosztów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Przykładowy lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Gościnnej 15 o powierzchni użytkowej 50,0 m2będzie obciążony z tego tytułu kwotą 4,00 zł w skali miesiąca, a w skali roku – kwotą 48 zł, co stanowi łączne obciążenie budynku Gościnna 15 w kwocie 2.115,84 zł w skali roku. Natomiast sam wzrost kosztów zarządzania na 2013 r. w części dotyczącej podniesienia wynagrodzeń pracowników Zarządu Spółdzielni wynosić będzie 0,01 zł/ m2/ miesięcznie.
Na koszty zarządzania składają się nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale również koszty utrzymania organów samorządowych, podatki i opłaty, badanie bilansu i lustracja, zakup środków trwałych oraz koszty administracyjne.

Zaznaczyć należy również, że przewidziana Statutem Spółdzielni możliwość kwestionowania uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji ma charakter względnej nieważności, co oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w tym przedmiocie, powołana uchwała ma moc prawną i podlega wykonaniu.

Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl .

Zarząd Spółdzielni

 

* * *

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 13.06.2011 r.  

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 25.06.2012 r.

Data opublikowania: 08:58, 4 kwietnia 2016

Kategorie: Walne Zgromadzenie