Lublin, dnia 7.06.2017 r.


KOMUNIKAT

 

Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdzić, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą , jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia , a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzeni odbytego w dniach od 26.04.2017 r. do 31.05.2017 r. przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r. – oddano 354 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 334 głosy,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 9 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 1 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r. – oddano 353 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 337 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 8 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 8 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 2 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06 2017 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalność w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


III. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. – oddano 362 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 348 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 9 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


Uchwała Nr 3 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie , na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r –Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r, poz..21 ) oraz § 79 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych , zestawieniem zmian w kapitale / funduszy / własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego , dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Badanie Sprawozdań Finansowych ,Doradztwo Podatkowo – Prawne Lublin , uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250 399 136,23 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złoty i dwadzieścia trzy grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 960 999,05 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złoty i pięć groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 1 886 725,15 zł ( słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złoty i piętnaście groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 2 582 154,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złotych i trzydzieści sześć groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


IV. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2016 r. Ryszardowi Burskiemu prezesowi Zarządu – oddano 354 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 316 głosów ,
– za nieudzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 23 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 4 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2016 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 316 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 15 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 23 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2016 r. Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych – oddano 360 głosów , w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 321 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 17 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 22 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 5 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2016 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 321 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 17 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 22 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


VI. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2016 r. Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 361 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 325 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 13 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 23 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 6 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2016 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 325 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 13 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 23 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


VII. W głosowaniu w sprawie zasad podziału zysku (netto ) za 2016 r. – oddano 355 głosów, w tym:

– za – 343 głosy
– przeciw – 2 głosy ,
– wstrzymało się od głosowania – 10 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


Uchwała Nr 7 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r – Prawo Spółdzielcze /Dz U. z 2016r., poz.21/oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie , uchwala co następuje:

§1

Zysk (netto )za 2016r. w wysokości 960 999,05 zł przeznaczyć na:

1) Kwotę (+) 454 656,06 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 398 933,74 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 107 409,25 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 7 /2017
Walnego Zgromadzenia S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 7.06.2017r.

Zgodnie § 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę 454 656,06zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu :

OSIEDLE kwota

SKARPA 134 622,46
Niska SKARPA 2 240,03
RUTA 114 648,00
ŁĘGI 67 570,38
BŁONIE 70 903,81
WIDOK 21 505,64
PORĘBA 43 165,74
==================================================================
RAZEM 454 656,06 zł


VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu Spółdzielni oddano 351 głosów, w tym:

– za – 311 głosów,
– przeciw – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 29 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 8 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 8 /2017
Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji.
Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,PESEL, nr telefonu lub e-mail, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, KRS, NIP , adres lokalu, z tytułu którego ubiega się o przyjęcie w poczet członków, ilość zadeklarowanych udziałów, oraz dane dotyczące wkładów.
Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni i wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały.
Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel”.

2) § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 7 dni i rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wystąpienia. Na uzasadniony wniosek członka okres ten może ulec skróceniu.

3) § 67 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania sądowego lub egzekucyjnego”,

4) § 67 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„członkowi, ani też małżonkowi członka nie przysługuje w Spółdzielni żadne prawo do lokalu, ani też nie ubiega się o ustanowienie takiego prawa”.

5) w § 78 d dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów spółdzielni”.

6) w § 87 ust.1 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów Inwestycji”.

7) § 103a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się zebranie, na którym członkowie dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego Przedstawiciela” .

8) w § 103a1 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„Wybory przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w danej nieruchomości są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 3 uprawnionych do głosowania”.

9) § 103a1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie, na którym członkowie dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela”.

10) § 103a4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udostepnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej lub mailowej”

11) dodaje się § 103e w brzmieniu:

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego gronaprzewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady.
 2. Rada wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, kulturalno – oświatową lub inne według potrzeb dla wykonania zadań określonych w § 103 b Statutu.
 3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Rozpatrują i opiniują przekazane przez prezydium rady sprawy będące przedmiotem obrad posiedzeń rady.
 5. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

11) § 113 otrzymuje brzmienie:

„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu …………. r.”


IX. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 355 głosów, w tym:

– za – 322 głosy ,
– przeciw – 4 głosy ,
– wstrzymało się od głosowania – 29 głosów .

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 9 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2017
Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 11 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

„Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów spółdzielni”.

2) § 25 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………………… r „.

X. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oddano 355 głosów, w tym:

– za – 307 głosów,
– przeciw – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 10 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06. 2017 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10/2017
Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów inwestycji”,

2) §29 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu …………… roku” .

XI. W głosowaniu w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni ( Agatowa ) – oddano 356 głosów, w tym:

– za – 323 głosy,
– przeciw – 14 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 19 głosów.


UCHWAŁA NR 11 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt. 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Agatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 arkusz 11 obręb 27 – Rury Bonifraterskie, o powierzchni 166 m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia (działka nr ewidencyjny 12/4,
a.11.o. 27) zlokalizowana jest poza terenem administrowanym przez SM Czuby.
Zbyt mała powierzchnia nieruchomości (166 m2) i brak dostępności do drogi publicznej uniemożliwia jej zabudowę.
Zbycie przedmiotowej działki spowoduje zaprzestanie generowania kosztów przez Spółdzielnię w postaci podatku od nieruchomości i kosztów utrzymania zieleni tego terenu.


XII. W głosowaniu w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasa drogowego ul. Jutrzenki – oddano 356 głosów, w tym:

– za – 341 głosów ,
– przeciw – 3 głosy ,
– wstrzymało się od głosowania – 12 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA NR 12 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie: zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasa drogowego ul. Jutrzenki.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie w użytkowanie wieczyste części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/8, ark. 10, obręb 30.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomość przeznaczona do nieodpłatnego rozwiązania umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste dotyczy części działki o nr ewid. 52/8, a.10, o. 30 jaka zostanie wydzielona pod nowy przebieg pasa drogowego ul. Jutrzenki.
Zmiana lokalizacji pasa drogowego spowodowana jest zamiarem przebudowy przez UM ul. Jutrzenki która przyczyni się do złagodzenia niebezpiecznego zakrętu na odcinku od skrzyżowania ul. Jutrzenki z ul. Watykańską do Przychodni Zdrowia.


XIII. W głosowaniu w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni – oddano 347 głosów, w tym:

– za – 266 głosów ,
– przeciw – 62 głosy ,
– wstrzymało się od głosowania – 19 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 13 /2017

 

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie: udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje Zarząd do udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06..2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r obowiązują nowe przepisy prawa finansowego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych Dz.U poz 1544), które uniemożliwiają funkcjonowanie parkingów społecznych na dotychczasowych zasadach.

Osoby, które dotychczas miały zagwarantowane miejsca na parkingach społecznych , za pośrednictwem wytypowanego przedstawiciela, wpłacały do Spółdzielni niewielkie kwoty pokrywające jedynie podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntu, tj. kilka złotych/miesiąc/miejsce. Osoby te nadal są zainteresowane korzystaniem z tych parkingów na dotychczasowych warunkach i nie wyrażają zgody na podwyższenie opłat do kwot określonych w uchwale Nr 74/7/2014 Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2014 r. w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę terenu w SM Czuby.

Nadto należy zauważyć, że osoby dotychczas prowadzące tzw. parkingi społeczne nie zawierały ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie żadnych umów cywilnoprawnych, a więc odpowiedzialność odszkodowawcza w trybie art. 415 Kodeksu cywilnego, za zdarzenia mające miejsce na tych terenach, spoczywa na zarządcy, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, a nie na osobach faktycznie prowadzących parking.

Udostępnienie terenu parkingów społecznych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni spowoduje:
– zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
– likwidację grup uprzywilejowanych mieszkańców,
– jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni, ponoszących solidarnie koszty utrzymania mienia Spółdzielni w comiesięcznych opłatach,
– zlikwiduje przyczynę niezadowolenia znacznej części mieszkańców, pozbawionych możliwości parkowania na preferencyjnych warunkach,
– ograniczy wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia parkingów przez Spółdzielnię – na mieniu Spółdzielni.

Utworzenie zamkniętych parkingów na terenie mienia Spółdzielni spowodowałoby:
– ograniczenie swobodnego dostępu do terenów należących do wszystkich członków Spółdzielni,
– zabezpieczenie interesu uprzywilejowanej grupie mieszkańców,
– wzrost zatrudnienia i kosztów utrzymania związanych z prowadzeniem parkingów przez Spółdzielnię, w tym zawieranie umów, rozliczanie kosztów, egzekwowanie i windykację należności, fakturowanie,
– brak możliwości egzekwowania i usuwania pojazdów z miejsc parkingowych w przypadku nieregularnego wnoszenia opłat,
– kontrowersje wynikające z braku możliwości zapewnienia miejsc postojowych wszystkim mieszkańcom,
– kontrowersje spowodowane koniecznością ustalenia zasad kwalifikacji członków korzystających z ogrodzonych parkingów oraz ustalenia wysokości opłat,

Ponadto należy zaznaczyć, w przypadku tzw. parkingu społecznego usytuowanego na nieruchomości gruntowej będącej we współwłasności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz właścicieli lokali wyodrębnionych niemożliwe jest ich prowadzenie na dotychczasowych zasadach. Konieczne jest ich udostępnienie wszystkim członkom Spółdzielni i właścicielom niebędącym członkami Spółdzielni posiadającymi lokale w nieruchomości, na której usytuowany jest tzw. parking społeczny.

Zarząd Spółdzielni

* * *

Komunikaty o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 07.06.2016 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 24.06.2015 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 16.06.2014 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 11.06.2013 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 25.06.2012 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 13.06.2011 r.

Data opublikowania: 12:35, 29 marca 2018

Kategorie: Walne Zgromadzenie