Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

My niżej podpisani członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 40 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 638 z póżn. zm.), oraz § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgłaszamy projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni wraz załącznikiem zawierającym treść zmian, i żądamy jego zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

UCHWAŁA Nr… /2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 2023 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 638 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Uchwala się zmiany w Statucie, stanowiące załącznik nr… do niniejszej uchwały.

§2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr … do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały podpisało 13 członków SM Czuby

 


Załącznik Nr… do Uchwały Nr … /2023
Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 2023 r.

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:
1. § 92 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym prezesa zarządu, wybieranych przez Radę Nadzorczą na dwuletnią wspólną kadencję. Czas trwania kadencji liczy się od dnia wyboru pierwszego z członków Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, dokonuje wyboru dodatkowych członków Zarządu na funkcje proponowane przez Prezesa Zarządu, na okres pozostały do końca kadencji.
3. Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba, której Walne Zgromadzenie w okresie ostatnich 6 lat nie udzieliło absolutorium.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, w szczególności gdy Walne Zgromadzenie nie udzieliło mu absolutorium w trakcie trwania kadencji:
a) na wniosek Prezesa Zarządu,
b) z własnej inicjatywy,
c) na pisemny wniosek co najmniej 5% wszystkich członków Spółdzielni, według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym wniosek złożono.
5. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.”
2. po § 92 dodaje się § 92a i § 92b w brzmieniu:
㤠92a
1. Z członkiem Zarządu Rada Nadzorcza zawiera umowę cywilnoprawną w formie kontraktu menedżerskiego albo umowę o pracę. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji, tj. do dnia wygaśnięcia kadencji bądź odwołania z pełnionej funkcji.
2. Wysokość stałej części wynagrodzenia członka Zarządu nie może być wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
3. Wysokość ruchomej części wynagrodzenia członka Zarządu oparta jest wyłącznie na trzech kryteriach:
a) zmniejszenia kosztów funkcjonowania Spółdzielni;
b) zwiększenia przychodów z gospodarowania aktywami Spółdzielni;
c) wielkości zewnętrznych środków finansowych (krajowych i zagranicznych) pozyskanych na działalność inwestycyjną Spółdzielni.
4. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w regulaminie wynagradzania członków Zarządu.
§ 92b
1. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza w obecności co najmniej 4/5 pełnego składu Rady spośród kandydatów legitymujących się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zarządzaniu bądź co najmniej pięcioletnim doświadczenie w doradztwie z zakresu zarządzania.
2. Kandydaci na członków Zarządu oceniani są przez każdego z członków Rady Nadzorczej indywidualnie w zakresie kompetencji koncepcyjnych, społecznych i zawodowych. Ocena kandydatów dokonywana jest na ustrukturyzowanym arkuszu oceny kompetencji menedżerskich o parzystej skali ocen. Na podstawie indywidualnych ocen Rada Nadzorcza ustala w drodze merytorycznej dyskusji wspólną ocenę każdego z kandydatów w ramach poszczególnych kryteriów. Głosowania w sprawie Wyboru członków Zarządu są jawne.
3. Każdy członek Spółdzielni ma prawo obserwowania pracy Rady Nadzorczej na każdym etapie procedury wyboru kandydatów do Zarządu, włącznie z głosowaniem.
4. Szczegółowe zasady i procedury wyboru członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w regulaminie wyboru członków Zarządu.”
3. § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ……2023 r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały podpisało 13 członków SM Czuby

Data opublikowania: 21:08, 11 kwietnia 2023

Kategorie: 2023