Lublin, dnia 11 marca 2023 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Ul. Watykańska 6 20-536 Lublin

Na podstawie §83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu:
„Odwołanie członków Zarządu SM „Czuby”, którzy nie uzyskali absolutorium”

W załączeniu projekty Uchwał w sprawie odwołania Prezesa SM Czuby – Pana Ryszarda Burskiego, Z-cy Prezesa – głównego księgowego Pana Adama Ziółka , Z-cy Prezesa ds. eksploatacyjnych Pani Bożeny Zielińskiej.

Podpisany przez 10 członków SM Czuby w Lublinie.

 

 

UCHWAŁA Nr /2023
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2023 r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie Pana Ryszarda Burskiego

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2022 r., poz.648 z późn. zm.) oraz § 92 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje Pana Ryszarda Burskiego ze stanowiska Prezesa SM „Czuby”

§2

Prezes Ryszard Burski pełni swoje obowiązki Prezesa do czasu wyboru swojego następcy.

§3

  1. Za odwołaniem głosowało…………… członków Spółdzielni.
  2. Przeciw odwołaniu głosowało……………. członków Spółdzielni.
  3. Wstrzymało się od głosowania………….. członków Spółdzielni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

części Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały podpisany przez 10 członków SM Czuby w Lublinie

Uzasadnienie
Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Prezesa SM „Czuby” Pana Ryszarda Burskiego z powodu utraty zaufania potrzebnego do pełnienia tej funkcji.

Uważamy, że Pan Prezes nierzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków i zarządza Spółdzielnią w sposób dyktatorski nie licząc się z wolą spółdzielców i obligatoryjnymi przepisami. Odwołujemy go za nepotyzm i brak chęci do poznawania nowych przepisów i pozyskiwania środków unijnych i innych dotacji. Mamy dosyć arogancji i poczucia wszechwładności.

 


UCHWAŁA Nr /2023
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2023 r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie Pana Adama Ziółka

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2022 r., poz.648 z późn. zm.) oraz § 92 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje Pana Adama Ziółka ze stanowiska Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego SM „Czuby”

§2

Prezes Adam Ziółek pełni swoje obowiązki Prezesa do czasu wyboru swojego następcy.

§3

  1. Za odwołaniem głosowało ………..członków Spółdzielni.
  2. Przeciw odwołaniu głosowało…………. członków Spółdzielni.
  3. Wstrzymało się od głosowania ……………..członków Spółdzielni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

części Walnego Zgromadzenia

 

Projekt uchwały podpisany przez 10 członków SM Czuby w Lublinie

Uzasadnienie
Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Z-cy Prezesa SM „Czuby” – głównego księgowego Pana Adama Ziółka z powodu utraty zaufania potrzebnego do pełnienia tej funkcji.
Stan zdrowia i liczne zwolnienia powodują, że nie dostrzega błędów w sporządzanych dokumentach, m.in. w załączniku do sprawozdania finansowego.
Toleruje nieprawidłowe rozliczanie kosztów mienia Spółdzielni.


UCHWAŁA Nr /2023
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2023 r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie Pani Bożeny Zielińskiej

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2022 r., poz.648 z późn. zm.) oraz § 92 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje Panią Bożenę Zielińską ze stanowiska Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych SM „Czuby”

§2

Prezes Bożena Zielińska pełnić będzie swoje obowiązki V-ce Prezesa do czasu wyboru swojego następcy.

§3

  1. Za odwołaniem głosowało ………członków Spółdzielni.
  2. Przeciw odwołaniu głosowało ………..członków Spółdzielni.
  3. Wstrzymało się od głosowania członków………… Spółdzielni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały podpisany przez 10 członków SM Czuby w Lublinie

Uzasadnienie
Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Z- cy Prezesa SM „Czuby” Panią Zielińską z powodu utraty zaufania potrzebnego do pełnienia tej funkcji.

Pani Prezes blokuje inicjatywy mieszkańców, podejmuje działania niekorzystne dla mieszkańców. Mamy dosyć arogancji i poczucia wszechwładności. Odwołujemy ją za zatrudnianie niekompetentnych swoich członków rodziny i znajomych, brak chęci do poznawania nowych przepisów i pozyskiwania środków unijnych i innych dotacji. Tolerowanie niewywiązywania się z rzetelnej pracy przez podlegających jej pracowników, tuszowanie nieprawidłowości i lekceważenie woli i zdania spółdzielców.

Data opublikowania: 20:53, 11 kwietnia 2023

Kategorie: 2023