UCHWAŁA Nr …… /2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..2023 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648z póżn. zm. ) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości Pana ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 11:35, 4 kwietnia 2023

Kategorie: 2023