Data wpływu 7 kwietnia 2023

W związku ze zwołaniem w dniach 26.04.2023 r. — 14.06.2023 r. Walnego Zgromadzenia Członków S.M. Czuby w Lublinie my niżej podpisani członkowie Spółdzielni składamy Projekty Uchwał o zmianie § 88a oraz § 103d Statutu S.M. Czuby w Lublinie oraz zmianie § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej S.M. Czuby w Lublinie

PROJEKT nr 2.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

W sprawie: zmiany § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 75 pkt 7 oraz pkt 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§1

Dotychczasowy § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nową treść:
„Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U.Nr.200, poz.1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą oddano …………głosów
Przeciw Uchwale ……………………głosów
Wstrzymało się……………………….. głosów

W załączeniu podpisy składających Projekty Uchwał 55 członków S.M. Czuby w Lublinie i 16 osób niebędących członkami.

Data opublikowania: 11:25, 11 kwietnia 2023

Kategorie: 2023