Projekt


UCHWAŁA Nr /2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia . 2023 r.

 

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr …. /2023
Walnego Zgromadzenia SM „Czuby”
w Lublinie z dnia 2023 r
.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. §5 otrzymuje brzmienie:
  „ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  – przewodniczący Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – członkowie prezydium Rady – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – członek Rady Nadzorczej – 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.
 2. §17 otrzymuje brzmienie:
  „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
  3. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek Zarządu na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
 3. §18 otrzymuje brzmienie:
  „1. Posiedzenie Rady może się odbywać w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
  2. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  3. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się także członków Rady Nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
  4. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość się zapewnia Zarząd Spółdzielni”.
 4. w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „ Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni, za wyjątkiem głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
 5. § 20 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, zawierające czas, miejsce i porządek obrad, powinno być dostarczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
  2. Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków. Porządek obrad powinien zawierać:
  – przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
  – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  – informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
  – inne sprawy merytoryczne.”
 6. w § 24 ust 1 otrzymuje brzmienie:
  „Uchwałę Rady Nadzorczej uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.
 7. § 25 otrzymuje brzmienie”
  „Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 i ust–2 niniejszego Regulaminu”.
 8. §29 otrzymuje brzmienie:
  „Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 2023 r.”

 

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zobacz >> REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie

Data opublikowania: 18:22, 4 kwietnia 2023

Kategorie: 2023