UCHWAŁA Nr /2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2023 r.

 

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. z 2021 r., poz. 638 z póżn. zm. ), oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2023
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……….2023 r.

 

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 72 po ust. 4 dodaje się ust. 5-10 w brzmieniu:

„5. Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej albo Zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając
jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7.  Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8.  Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość się zapewnia Zarząd Spółdzielni”.
10. Do zwoływania posiedzeń Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i warunków podejmowania przez nią uchwał postanowienia ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.”

2) w § 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień § 72 ust. 5-8 Statutu Spółdzielni.”

3) §88a otrzymuje brzmienie :

„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
/Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

4) § 103d otrzymuje brzmienie:
„Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

5) § 113 otrzymuje brzmienie:

„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ……… r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Zobacz >> STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 18:15, 4 kwietnia 2023

Kategorie: 2023