UCHWAŁA Nr …../2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……… 2023 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2022 r., poz.648 z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2020 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało …….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało …… członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …… członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

UCHWAŁA Nr …../2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……… 2023 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2020 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało …….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało …… członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …… członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

UCHWAŁA Nr …../2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……… 2023 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze(Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2020 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało …….. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało …… członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …… członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wniosek zarządu o udzielenie absolutorium za 2020 r.

Zarząd wnosi o udzielenie absolutorium w związku z prawidłową i terminową realizacją przez Zarząd zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych § 77 ust. 6, 7 i 8 statutu, dobrą kondycją finansową Spółdzielni, pozytywnymi wynikami przeprowadzanych kontroli oraz podjętymi działami na rzecz Spółdzielni, w tym min.:

– pozytywną oceną biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,

– pozytywnym wynikiem kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów,

– podjętych przez zarząd decyzji wynikających z ustawy z dnia 31.03.2020r. i ustawy z dnia 13.05.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. przeprowadzanie dezynfekcji części wspólnych budynków, placów zabaw, wprowadzenie nowej organizacji pracy spółdzielni itp.,

– zorganizowanie punktu przyjęcia interesantów na parterze budynku Spółdzielni,

– zawarcie umowy z Pocztą Polską o niepobieraniu opłat za opłaty eksploatacyjne,

– wnoszenie w kasie spółdzielni opłat przy użyciu kart płatniczych,

– zakończenie budowy parkingu przy ul. Kaczeńcowej w os. Łęgi,

– prowadzenie działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi – konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców,

– realizowanie prac remontowych zgodnie planem gospodarczym (opracowanym wg potrzeb nieruchomości i uchwał organów statutowych),

– prowadzenie działań windykacyjnych i dbałość o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni,

– sprawna i profesjonalna obsługa mieszkańców,

– prowadzenie negocjacji z Urzędem Miasta Lublin w sprawie obniżenia podniesionych opłat za użytkowanie wieczyste działek w os. Łęgi,

– podpisanie porozumień na energię elektryczną (taryfa C) oraz gaz (taryfa W5), dzięki którym spółdzielnia uzyskała gwarancję stałej ceny do końca roku i oszczędności ok. 50.000 zł rocznie, porozumienie dotyczy także zmiany kwalifikacji odbiorcy gazu jak dla gospodarstw domowych – taryfa G, co pozwoliło uniknąć drastycznego wzrostu opłat za gaz (problem dotyczył wielu spółdzielni i wspólnot w całym kraju),

– pozyskanie środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego – w 2020 r miasto wykonało remonty na kwotę ok. 1.800.000 zł (remont ulic Dragonów w os. Błonie, Bocianiej w os. Łęgi, Szafirowej w os. Poręba oraz remont chodników wzdłuż ul. Uśmiechu w os. Skarpa i sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok),

– oraz szereg innych działań, dzięki którym SM Czuby jest postrzegana jako jedna z najlepszych w kraju.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:15, 4 kwietnia 2023

Kategorie: 2023