Uchwała Nr 6/37/ / 2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.03.2022 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w funduszu własnym za 2021r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

  1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  2. Dodatkowej informacji i objaśnień do bilansu za 2021r.,
  3. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 205 594 106,84 zł ,.
  4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący zysk netto w wysokości 843 606,69 zł,
  5. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 87 995,36 zł,
  6. Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 5 710 160,65 zł .

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust.1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

postanowili zgłosić do RN wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Data opublikowania: 09:09, 5 kwietnia 2023

Kategorie: 2023