UCHWAŁA Nr /2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………. 2023 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z poźn. Zm. ) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 10:20, 4 kwietnia 2023

Kategorie: 2023