Przykładowy wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………, legitymujący/a się
dowodem osobistym ser. nr ……………………………………., PESEL …………..…………..
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………..…………,
wpisany/a do rejestru członków pod numerem …………………..,
udzielam pełnomocnictwa
Pani/Panu …………… ………… ………………………………………., legitymującemu się dowodem osobistym ser. nr …………………………,
PESEL ………………….. zam. …………………………………. ………………………………… ……………….…………………… ………;,
do udziału i głosowania w moim imieniu na ……. części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu …………. …. r.

 

…….., dnia …………………………… r.

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS

Mocodawca i Pełnomocnik oświadczają, że mają świadomość o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 223 § 1 Kodeksu karnego)

…………………………………………..
Podpis mocodawcy

……………………………………………….
Podpis pełnomocnika

Data opublikowania: 11:17, 30 marca 2018

Kategorie: 2018