Lublin, dnia 27.02.2018 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI , REGULAMINU
WALNEGO ZGROMADZENIA I REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, związanych z:

1) § 2 – ogłoszenie nowych tekstów jednolitych ustaw,

2) § 6, § 33 – określenie osób, które są lub mogą być członkami spółdzielni
( Art. 3 ust. 1, 2, 3, 31, 33, 5 usm) ,

3) § 7 – określenie chwili powstania członkostwa – ( Art. 3 ust. 31, 32 usm),

4) §8b, § 12 – usunięcie zapisów dot. wpisowego i udziałów ( Art. 1 ust. 9 usm),

5) § 13, § 15, § 17, § 19 ust.2, § 21, § 43, §45 ,§ 47 ust.1 – zastąpienie określenia „członek” określeniem „osoba” ( Art. 9 ,10 , 11 ,18 , 20 i 22 usm ) ,

6) § 19 ust. 1i 2 – doprecyzowanie chwili powstania i wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ( Art. 9 ust. 1 i 4 oraz art. 11 ust. 1 usm),

7) § 23 – dostosowanie zapisów dot. art.15 ust. 3-7 usm (roszczenie o zawarcie umowy o budowę w okresie oczekiwania na spółdzielcze lokatorskie prawo) ( Art. 15 ust. 3-7 usm),

8) § 24, § 25 – usuniecie zapisów dot. wyznaczania terminów przez Spółdzielnię w przypadku rozwodu, w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków – spół. lok. Prawo( Art. 13 i 14 usm),

9) § 25a, §26 – zmiana zapisów dot. wygaśnięcia spół. lokat. prawa (brak postępowania wewnątrzspółdzielczego) ( Art. 11 ust. 11, 12, 14, 2, 2a Art. 15 ust. 2, 21, 4 i 6 usm),

10) § 29 warunki rozliczenia wkładu mieszkaniowego – spół. lokatorskie prawo do lokalu ( Art. 11 ust. 26-29 i ust. 3 usm),

11) § 31 i 36 – członkostwo nabywcy spół. własn. prawa (Art. 171 ust. 6 usm),

12) § 44 – zastąpienie określenia „ekspektatywa odrębnej własności” słowami „ekspektatywa własności”, członkostwo z mocy prawa ( Art. 19 usm )

13) § 46 – zmiana terminów ustanowienia odrębnej własności lokalu ( Art. 21 usm)

14) § 48 – członkostwo przy odrębnej własności lokalu ( Art. 23 ust. 2 usm)

15) §18, § 41 § 42, § 50 ust. 2, § 53 i 54, § 72 ust.4, § 77 ust. 4, § 87 ust.1 pkt 15,22 § 109 ust.3 i 4 , § 113 – zmiana redakcyjna,

16) § 55 – zamiana roszczenia o przyjęcie w poczet członków na roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lok. prawa do lokalu ( Art. 15 w związku z art. 481 usm),

17) § 64 i 65 – ustanie członkostwa w Spółdzielni ( Art. 3 usm),

18) § 78a ust.3, § 78d ust.1 – dodanie zapisów dot. pełnomocnictwa (Art. 3 ust. 2, Art. 83 ust. 11 usm),

19) § 79 pkt 13 – określenie kadencji delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

20) § 66 i 67 i 69 § 81 ust. 4 § 87ust.1 pkt 34 i 35, § 93 pkt 6-7 – usunięcie zapisów dot. wykreślenia i wykluczenia ( Art. 1 ust. 8 usm),

23) §74 ust. 4 ,§ 103a ust. 1, 103a4 ust. 2 usunięcie zapisów dot. członków bez prawa do lokalu ( Art. 3 ust. 2 usm),

24) § 107 ust. 2 – zmiana Art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości – zastąpienie określenia „opinia rewidenta” określeniem „sprawozdanie z badania”

– wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu ,zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonymi projektami.

Rada Nadzorcza

Data opublikowania: 21:33, 29 marca 2018

Kategorie: 2018