PROJEKT

UCHWAŁA Nr ….. /2018
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …….06.2018 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….. /2018
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …..06. 2018 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm,) przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu”.

2) § 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości. Kadencja delegata na zjazd związku trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się w sposób określony w § 85 ust. 1 Statutu”;

3) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości”,

4) § 4 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu danej części Walnego Zgromadzenia. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika”,

5) § 7 ust.4 wykreśla się pierwsze zdanie,

6) § 8 skreśla się ust.3,

7) § 9 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków”,

8) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków i pełnomocników obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania”,

9) § 24 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały”,

10) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………………… r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 21:30, 29 marca 2018

Kategorie: 2018