Lublin, dnia 30.03.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części w terminie

od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

…… część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:
——————-
——————-

zwołuje na dzień ..…. 2018 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 r.
 7. Informacja na temat sprawozdania z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2017 r.
 8. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie.
 10. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
 11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
 12. Informacja na temat rozliczenia kosztów za 2017 r.:
  – eksploatacji poszczególnych nieruchomości,
  – mienia spółdzielni.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Głosowanie w sprawach:
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2017 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
  – wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
  – odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni.
 15. Odczytanie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 16. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

 1. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania można zapoznać się z:
  – porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2017 r.,
  – sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2017 r.,
  – rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości za 2017 r.,
  – harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.
 2. na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w „Informatorze” Spółdzielni można zapoznać się z:
  – porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 r.,
  – bilansem Spółdzielni sporządzonym na dzień 31.12.2017 r.
  – sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2017 r.,
  – harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust. 1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Informacja dodatkowa

W związku z umieszczeniem w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie prosimy o zgłaszanie pisemnie kandydatur w sekretariacie Spółdzielni, ul. Watykańska 6, w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Data opublikowania: 20:52, 29 marca 2018

Kategorie: 2018