Lublin, dnia 14.03.2017 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁ DZIELNI,
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
I REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, związanych z:

1) doprecyzowaniem zapisu statutu dot. przyjęcia w poczet członków osoby fizycznej i osoby prawnej (§ 7 ust. 1)

2) skrócenia okresu wypowiedzenia członkostwa (§ 65 ust.2)

3) doprecyzowanie zapisu dot. wykreślnie z rejestru członków Spółdzielni (§ 67)

4) doprecyzowanie zapisów dot. zgłaszania kandydatów i wyboru członków do organów spółdzielni (§ 78d)

5) uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej (§ 87 ust.1 pkt 38)

6) doprecyzowanie zapisów dot. wyborów przedstawiciele do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (§ 103a ust. 21, ust. 4 oraz w § 103 a4)

7) doprecyzowanie zapisów dotyczących organizacji pracy Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (§ 103e)
– wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonymi projektami.

Rada Nadzorcza SM Czuby

Data opublikowania: 10:52, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017