Projekt


UCHWAŁA Nr….. /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …………… 2017 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….. /2017 Walnego Zgromadzenia SM „Czuby”
w Lublinie z dnia ………06.2017 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:
„podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia kosztów rozliczenia inwestycji”,

2) § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ………………….. roku”.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 10:55, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017