Projekt


UCHWAŁA Nr ……. /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …….. 2017 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….. /2017 Walnego Zgromadzenia SM „Czuby”
w Lublinie z dnia ………… 2017 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 11 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:
„Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów spółdzielni”.

2) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………………… r „.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 10:52, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017