Projekt


Uchwała Nr… /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY ”
w Lublinie z dnia 2017 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. z 2016 r., poz.21/oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2016 r. w wysokości 960 999,05 zł przeznaczyć na:

1) Kwotę (+) 454 656,06 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 398 933,74 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 107 409,25 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Załącznik
do Uchwały Nr… /2017 Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY ”
w Lublinie z dnia ……………….

Zgodnie § 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę 454 656,06zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu:

 

OSIEDLE

kwota


SKARPA

134 622,46

Niska SKARPA

2 240,03

RUTA

114 648,00

ŁĘGI

67 570,38

BŁONIE

70 903,81

WIDOK

21 505,64

PORĘBA

43 165,74


RAZEM

454 656,06 zł

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Lublin, dnia 4.04.2017 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2016 R.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2016 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie 0 i wnosi o jej przyjęcie, przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:48, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017