Projekt


UCHWAŁA Nr… /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …….. 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało …… członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …… członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Projekt


UCHWAŁA Nr ….. /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …….. 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2016 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Projekt


UCHWAŁA Nr …. /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w
Lublinie z dnia ……….. 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w
Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września
1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt
3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala
co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2016 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania …….. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Lublin, dnia 4.04.2017 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2016, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zaangażowanie członków Zarządu w akcję zbierania podpisów na projekty zgłaszane do budżetu miasta na 2017 r. realizowane na terenach miejskich w obrębie naszej spółdzielni – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2016 roku.

Data opublikowania: 10:37, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017