Projekt

UCHWAŁA Nr… /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ……..2017 r.


w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 10:39, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017