Informacja
o realizacji wniosków z lustracji ustawowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej
działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

Wniosek nr 1
W nawiązaniu do ustaleń zawartych w protokole lustracji dotyczących stanu szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji należy podjąć stosowne działania w zakresie ponownego przeglądu stanu instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni i jej wymiany w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

Realizacja

Wniosek z lustracji ustawowej w SM Czuby obejmującej działalność w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r realizowany jest na bieżąco.
Każdego roku Spółdzielnia przeprowadza przegląd instalacji gazowej w swoich zasobach.
Stan techniczny instalacji wskazuje na konieczność podjęcia działań w celu sukcesywnej jej wymiany.
W budynkach, w których właściciele mieszkań wyrazili zgodę, Spółdzielnia, po otrzymaniu pozwolenia na budowę już wymieniła instalację gazową lub rozpoczęła prace związane z wymianą tej instalacji.
Na klatkach schodowych wykonano piony gazowe, w szafkach zainstalowano indywidualne liczniki. Do kuchenek w mieszkaniach gaz doprowadzono lokalówkami w sposób indywidualnie uzgodniony z właścicielami mieszkań.
Do grudnia 2016 r. wymieniono instalację gazową w 7 budynkach w osiedlu Łęgi (Wiklinowa 4, 6; Biedronki 3; Kaczeńcowa 2 Tymiankowa 58; Tatarakowa 2; Tymiankowa 3) – łącznie 504 mieszkania i rozpoczęto prace w 2 budynkach (Radości 5 i Gościnna 11) w osiedlu Skarpa. Ponadto planuje się w roku 2017 r wymianę instalacji w budynkach przy ul. Tymiankowej 56 i 54 (ok. 80 mieszkań).
Warunkiem dalszej wymiany instalacji w pozostałych budynkach jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli mieszkań.

Wniosek Nr 2
Dokonać analizy funduszy podstawowych Spółdzielni pod kątem ich zgodności z treścią ekonomiczną (ujemny fundusz z aktualizacji wartości majątku trwałego), a następnie dokonać stosownych korekt w księgach rachunkowych.

Realizacja

Wniosek zrealizowano. Dokonano analizy kont funduszy podstawowych.
W ciężar funduszy podstawowych odniesiono umorzenie środków trwałych zgodnie z ich źródłem finansowania. Ujemny stan funduszu zasobów mieszkaniowych z przeszacowania Spółdzielni związany jest z ustawowym przeszacowaniem środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.
W wyniku analizy zapisów zaewidencjonowanych na tym funduszu Spółdzielnia sukcesywnie dokonuje stosownych korekt. Do dnia 31.12.2016 roku dokonano korekt dotyczących lokali, dla których ustanowiono odrębną własność.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 10:50, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017