Informacja
na temat realizacji wniosków zgłoszonych
na częściach Walnego Zgromadzenia
obradującego w dniach 27.04.2016 do 31.05.2016

1. Wniosek o ujednolicenie jednakowych opłat za podgrzanie wody od 1.04.2016 r. dla wszystkich członków Spółdzielni – dotyczy to również centralnego ogrzewania od 1.01.2016 r. Nie ma żadnych przesłanek technicznych trzeba z LPEC zliczyć faktury, zsumować i podzielić przez ilość zużytej wody Spółdzielni lub na jednostkę C.O
Wnioskowałem w pismach od ponad roku i nic.

Realizacja:

Powyższa sprawa rozpatrywana była przez Radę Nadzorczą SM,,Czuby” na posiedzeniach plenarnych w dniach 26.01.2016 r. oraz 16.02.2016 r.
Rada po przeanalizowaniu sprawy stwierdziła jednoznacznie, że nie widzi możliwości ujednolicenia ceny wody w zasobach Spółdzielni. Cena wynika z rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów za jej podgrzanie w danej podstacji ciepła. Rozliczenie tych kosztów i ustalanie ceny odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody (§ 2 ust.1 pkt 2 Regulaminu).


2. Wnioskuję o zawiadomienie Administracji o ilości osób zamieszkałych w danych mieszkaniach i wywieszanie na tablicy ogłoszeń.

Realizacja:

Spółdzielnię obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych więc bez zgody poszczególnych mieszkańców informacje takie nie mogą być wywieszane.


3. W związku z narastającym problemem pozostawiania na dłuższy czas nieużywanych pojazdów na wspólnych parkingach mieszkańców S.M. „Czuby” zwracam się z prośbą o stworzenie i wdrożenie regulaminu dla całej SM Czuby regulującego powyższą kwestię. Należałoby w nim również określić warunki parkowania pojazdów na wspólnych parkingach oraz inne niezbędne kwestie dotyczące tego tematu.

Realizacja:

Na ten temat przeprowadzono dyskusję na posiedzeniach Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”. Wypracowano stanowisko, że likwidacja ogólnodostępności parkingów osiedlowych była by zaprzeczeniem pozytywnych cech współżycia mieszkańców i solidaryzmu Spółdzielczego.
Ponadto Spółdzielnia nie ma prawnej możliwości usuwania pojazdów z parkingów i nie może ograniczać mieszkańcom swobodnego korzystania z ich mienia.


4. Zobowiązać Radę Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Ruta” do zwoływania w Domu Kultury „Ruta” co najmniej jednego ogólnego zebrania mieszkańców-członków SM „Czuby”, z których każde ma się odbyć na 3 do l tygodnia:
* przed zebraniami części Walnego Zgromadzenia,
* przed wyborami przedstawicieli nieruchomości.
Zebrania mają być zorganizowane bezpłatnie ze strony mieszkańców.

Realizacja:

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” nie widzi potrzeby organizacji ogólnoosiedlowych zebrań mieszkańców, gdyż osiedle stanowi zbiór indywidualnych nieruchomości, których Przedstawiciele mogą bez żadnych problemów organizować zebrania mieszkańców danej nieruchomości w dowolnym czasie i miejscu. Każdy zainteresowany członek i mieszkaniec osiedla może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.


5. Zobowiązać Radę Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Ruta” do ogłaszania na stronie internetowej i przy wejściach do budynków terminów oraz miejsca jej zebrań. Ogłoszenie może mieć postać listy obejmującej więcej niż jeden termin zebrania.

Realizacja:

Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości zwołuje prezydium Rady w miarę potrzeby, z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości zaplanowania dokładnych terminów posiedzeń Rady na cały rok, gdyż napływające sprawy determinują konkretne terminy.


6. Zobowiązać Administrację Osiedla „Ruta” do zlecenia usługi polegającej na wyeliminowaniu zbyt głośnej „pracy” jednej z wind w bloku przy ul. Stokrotki 3.

Realizacja:

Sprawa usterki dźwigu osobowego została wyeliminowana w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia wniosku. Nie było wcześniejszych zgłoszeń dotyczących głośnej pracy windy do pogotowia dźwigowego ani do Administracji Osiedla.


7. Pozbyć się płyt azbestowych z naszych osiedli z balkonów. W wieżowcach na osiedlu Ruta pomalować te powierzchnie, to ich oddziaływanie nie będzie takie szkodliwe.

Realizacja:

Wymiana osłon eternitowych balkonów w osiedlu jest realizowana w miarę posiadanych środków finansowych na funduszu remontowym danej nieruchomości i po uzyskaniu akceptacji większości mieszkańców nieruchomości.


8. Zmienić sposób parkowania (nie pod kątem prostym di krawężnika) 2 pierwszych pojazdów na parkingu przy ulicy Rucianej, gdyż parkowanie w dotychczasowy sposób ogranicza widoczność przechodzących przez ulicę.

Realizacja:

Ulica Ruciana znajduje się na terenie miejskim. Organizacja ruchu na niej należy do Zarządu Dróg Miejskich w Lublinie. Tam też został skierowany wniosek mieszkańców.


9. Likwidacja organu SM Czuby Rady Przedstawicieli Nieruchomości.

Realizacja:

Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”. Wniosek o zmianę treści § 72 należy złożyć w trybie § 75 ust. 7 Statutu Spółdzielni.


10. Ograniczenie liczby członków Rady Nadzorczej do 6 osób – po jednym przedstawicielu z osiedla.

Realizacja:

Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”. Wniosek o zmianę treści § 83ust.1 należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.


11. Wnioskuję o objecie zarządzaniem wszystkich części wspólnych w tym także klatek schodowych, piwnic części wspólnych garaży.

Realizacja:

Wszystkie części wspólne, w tym także klatki schodowe, piwnice, części wspólne garaży zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych objęte są zarządzaniem przez Spółdzielnię.


12. Zabezpieczyć środki finansowe na remont ciągów pieszych pomiędzy budynkiem Bursztynowa 35 a Bursztynowa 37 wokół placu zabaw pomiędzy tymi budynkami. Są to ciągi piesze prowadzące na plac zabaw, do sklepu Biedronka z którego korzystają mieszkańcy kilku budynków. Ciąg jest w bardzo złym stanie i stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Realizacja:

Ciąg pieszo-jezdny między Bursztynową 35, a Bursztynową 37 należy do terenów nieruchomości EW 24 Bursztynowa 37. W planie remontów na 2017 r. nie ujęto wymienionych we wniosku prac ze względu na brak środków. Decyzja w sprawie realizacji wniosku leży w gestii Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok.


13. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do większego zainteresowania członków Spółdzielni do uczestniczenia w głosowaniu nad projektami z budżetu obywatelskiego – np. dostarczanie do skrzynek pocztowych ankiet i inne.

Realizacja:

Działania podejmowane przez SM Czuby w celu pozyskania jak największej liczby głosów, w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin dają wymierne rezultaty. Głosowania poprzedzone są w Spółdzielni, szeroką akcją informacyjną, m.in. poprzez uzgodnienie projektów na spotkaniach z Radami Dzielnic, Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz dostarczenie do każdego mieszkania ulotek informacyjnych.
Spółdzielnia udostępnia mieszkańcom łącza internetowe w każdej administracji osiedli oraz domach kultury. Ponadto członkowie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz pracownicy administracji bezpośrednio docierają do mieszkańców Spółdzielni zachęcając do głosowania.
O skuteczności podejmowanych przez SM Czuby działań w celu wzbudzenia zainteresowania mieszkańców sprawami dzielnicy i wzięcia udziału w głosowaniu nad zgłaszanymi przez nas projektami do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin świadczą uzyskane w latach 2014 – 2016 wyniki.
Na terenach miejskich w obrębie naszej Spółdzielni Miasto w roku 2015 wykonało prace na kwotę 3,7 mln, a w roku 2016 na kwotę blisko 3 miliony zł.
W roku 2017 r. po raz kolejny wykonane zostaną prace na ponad 3 miliony złotych, gdyż wszystkie nasze projekty zostały umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2017.


14. Zobowiązujemy Zarząd do szczegółowego rozliczenia kosztów utrzymania organów samorządowych z uwzględnieniem ilości posiedzeń, wypłaconych świadczeń (brutto) oraz faktycznych innych kosztów – zakres rzeczowy i finansowy.

Realizacja:

Wysokość diet dla członków Rady Nadzorczej i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla określona jest w § 88a i 103d Statutu Spółdzielni uchwalonym przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby”.
Plan kosztów Rady Nadzorczej ustalany jest w „Planie kosztów zarządzania” stanowiącym załącznik do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni uchwalanego przez Radę Nadzorczą na każdy rok kalendarzowy. Natomiast koszty utrzymania Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli określone są w załączniku do planów gospodarczo- finansowych osiedli „Eksploatacja i konserwacja bieżąca”.
Koszty utrzymania organów samorządowych przedstawiane są w okresach kwartalnych Radzie Nadzorczej jako załącznik do analizy działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni i przekazywane do wiadomości Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Członkowie Spółdzielni z tymi dokumentami mogą się zapoznać w administracjach osiedli oraz Zarządzie Spółdzielni.
Informacja na temat kosztów utrzymania organów samorządowych umieszczana jest w materiałach na Walne Zgromadzenie przekazywanych wszystkim mieszkańcom spółdzielni.


15. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do wyłożenia w Administracji Osiedla „Skarpa” w terminie dwóch tygodni od dzisiejszego zebrania złożenia rozliczenia: kosztów eksploatacji dla poszczególnych nieruchomości, funduszu remontowego wspólnego osiedla mienia Spółdzielni od daty utworzenia tych funduszy w rozbiciu na poszczególne lata.
Rozliczenie powinno zawierać kwotę dokonanych wpłat, ilość wykonanych robót oraz ich zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robót, a w przypadku mienia Sp-ni także nazwę Osiedla.

Realizacja:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” zgodnie z art. 4 ust. 4 (1) u.s.m. od 2007 r. prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję przychodów i kosztów oraz zgodnie z art. 6 ust. 3 cytowanej ustawy ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości. Na ich podstawie sporządza kwartalne analizy działalności gospodarczo-finansowej dla osiedli.
Zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 1 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla sporządzają zbiorcze plany gospodarczo-finansowe dla poszczególnych osiedli, a Rada Nadzorcza (zgodnie z § 87 ust.1 pkt 1 Statutu) uchwala plan gospodarczo-finansowy SM Czuby na dany rok.
Plan utrzymania mienia spółdzielni oraz wykaz remontów mienia spółdzielni w danym roku są częścią składową planu gospodarczo- -finansowego sporządzanego na dany rok kalendarzowy, Członkowie Spółdzielni z planami gospodarczo-finansowym, analizami kosztów na poszczególne nieruchomości, planem utrzymania mienia i wykazem remontów mienia w danym roku mogą zapoznawać się w administracjach osiedli i zarządzie Spółdzielni.
Ponadto informacje dotyczące prac remontowych wykonanych na mieniu spółdzielni umieszczane są w Informatorach wydawanych przez Spółdzielnię, dostarczanych wszystkim mieszkańcom SM Czuby a także umieszczone na stronie internetowej www.smczuby.pl w zakładce Informatory.


16. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do odwołania Zarządu w przypadku nie zrealizowaniu wniosku w dot. funduszy remontowych.

Realizacja:

Wniosek bezzasadny. Brak podstaw.


17. Mieszkańcy bloku Szaserów 9 wnoszą o przygotowanie i wysłanie w odpowiednim czasie pism dotyczących otrzymania Funduszy Europejskich na windę w bloku Szaserów 9.

18. Walne Zgromadzenie Cz. XV zobowiązuje Zarząd do pozyskania środków unijnych na ocieplenie budynków mieszkalnych, stropodachów i stropów piwnic.

19. My niżej podpisani członkowie – mieszkańcy budynku Kawaleryjska 16 w Lublinie niniejszym zgłaszamy wniosek na XV części Walnego Zgromadzenia w dniu 19.05.2016 r. dotyczący rozważenia możliwości instalacji dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kawaleryjskiej 16 w Lublinie a tym samym zobowiązujemy Zarząd Spółdzielni do wystąpienia o pozyskanie na ten cel środków z funduszy unijnych w ramach programu rewitalizacji starych osiedli.

Realizacja:

SM Czuby na bieżąco analizuje zmiany przepisów dot. pozyskiwania środków unijnych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Spółdzielnia prowadzi starania o uzyskanie środków unijnych na modernizację zasobów mieszkaniowych.
Z obowiązujących w tym zakresie przepisów jednak wynika, że o środki z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.3. „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” mogą aplikować jedynie spółdzielnie zlokalizowane poza obszarem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Terytorialnego.
W związku z tym, że nasza Spółdzielnia znajduje się na obszarze ZIT LOF, właściwym programem ubiegania się o fundusze zewnętrzne jest krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.3.2. „Wspieranie Efektywności Energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. Działanie to jest wsparciem tzw. głębokiej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wsparcie w tym zakresie może być udzielone w ramach konkursu projektów w formie instrumentów finansowych, czyli pożyczek i kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach. Jak z tego wynika, po wygraniu konkursu projektów, udzielone wsparcie nie jest wsparciem bezzwrotnym.
Aby wygrać konkurs, należy spełnić wymagania wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
horyzontalne kryteria formalne, merytoryczne I i II stopnia (np. m.in. audyty energetyczne, zwiększenie efektywności energetycznej budynków o co najmniej 25%, podwyższenie standardu energetycznego budynku oraz uzyskać lepszą ocenę od projektów konkurencyjnych.
Ponadto sporządzenie projektu konkursowego o środki unijne z tego programu spowodowałoby konieczność poniesienia przez poszczególne nieruchomości stosunkowo znacznych nakładów finansowych.
Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami i usm spółdzielnia nie może zaciągać kredytów bez zgody osób posiadających tytuł prawny do lokali w danej nieruchomości.


20. Zobowiązujemy Zarząd do zamknięcia parkingu przy ulicy Dragonów tylko dla członków SM Czyby.

Realizacja:

W zasobach SM „Czuby” jest kilkanaście parkingów usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni. Parking przy ul. Dragonów również leży na działce mienia.
Na podstawie obowiązujących przepisów, spółdzielnia nie ma możliwości prawnych i technicznych do realizacji wniosku.


21. Wnioskujemy o przeniesienie Pani Urszuli Ćwiklińskiej na inne stanowisko, ponieważ źle zarządza naszym Osiedlem. Osiedle jest stale brudne i zaniedbane, a wszelkie wnioski i skargi w tej sprawie są lekceważone. Dozorcy pojawiają się na godzinę lub dwie, biorąc pensje za pełny etat.

Realizacja:

Wniosek bezzasadny.
Do Zarządu Spółdzielni wpływają opinie mieszkańców chwalących pracę zarówno pracowników jak i Kierownika Osiedla. Działania podejmowane w ostatnich latach m.in. kolorowe elewacje i docieplenie budynków, modernizacja oświetlenia klatek schodowych i korytarzy piwnic na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach, budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw w kolorowe nowoczesne urządzenia i nawierzchnię bezpieczną, budowa nowych miejsc postojowych, dążenie do uporządkowanie terenów miejskich (m.in. remont chodnika od ulicy Hetmańskiej do Kawaleryjskiej i wzdłuż ulicy Ułanów), pozyskiwanie na terenach miejskich miejsc postojowych m.in. przy ul. Ułanów, Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, Rycerskiej w opinii mieszkańców powodują, iż osiedle zarówno przez nich jak i osoby postronne postrzegane jest jako przyjazne mieszkańcom, zadbane, z dużą ilością zieleni i właściwie zarządzane.


22. Ułożenie płyt dużych wzdłuż ulicy Kawaleryjskiej prowadzącej do bloku 16 i 18, poczty, apteki i sklepów po prawej stronie, celem powiększenia parkingów.

Realizacja:

Ulica Kawaleryjska jak i teren po jej prawej stronie jest terenem miejskim. Działania podjęte przez Spółdzielnię w celu pozyskania miejsc postojowych w osiedlu „Błonie” zaowocowały przegłosowaniem małego projektu obywatelskiego, M -92, w którym ujęte jest pozyskanie miejsc postojowych w osiedlu między innymi przy ul. Kawaleryjskiej. Projekt będzie realizowany w roku 2017.


23. Zrealizować przejście utwardzone – schody łączące osiedle Skarpa w rejonie ulicy Gościnnej z ulicą Nadbystrzycką.

Realizacja:

Wniosek nieprecyzyjny.
W 2015 roku wykonano chodnik i schody terenowe łączące osiedle Skarpa w rejonie ulicy Gościnnej z ulicą Nadbystrzycką.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:08, 6 kwietnia 2017

Kategorie: 2017