ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdania z pracy Zarządu SM Czuby w Lublinie

Sprawozdanie (SKRÓT)
z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2021 rok

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2021 roku prowadzona była na podstawie postanowień zawartych w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy

W 2021 r. odbyło się 53 posiedzeń Zarządu. Zarząd uczestniczył w 16 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 11 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 5 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

Czynności podejmowane w Sekcji członkowsko-mieszkaniowej w roku 2021, wzorem roku poprzedniego, skupione były na sprawnej obsłudze interesantów w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii. Oprócz bieżącej obsługi interesantów prowadzona była intensywna weryfikacja danych osobowych, w tym najczęściej danych do kontaktu: adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i adresów e-mail. Dzięki temu można było przy obowiązujących ograniczeniach w kontaktach osobistych, załatwić formalności po nabyciu lokalu, uzyskać zaświadczenie bądź kserokopię dokumentu – często drogą korespondencji mailowej.

W ramach obsługi członków zamieszkałych, osób uprawnionych oraz właścicieli i współwłaścicieli niebędących członkami Spółdzielni, zrealizowano:

 • 458 spraw o nabycie lokali – spółdzielczych własnościowych lub odrębnych własności – w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku, umowy dożywocia lub przysądzenia,
 • 80 wydanych zaświadczeń do założenia księgi wieczystej przez sąd, o tytule prawnym do lokalu lub jego powierzchni, o członkostwie.

Porównując do poprzednich lat, w 2021 r. można było zaobserwować wzrost ilości transakcji kupna oraz znaczny wzrost złożonych informacji potwierdzających zgon osób uprawnionych.
Według dokumentów, które wpłynęły do dnia 31.12.2021 r., liczba członków wynosiła 13136. Systematycznie prowadzona była weryfikacja uprawnień do członkostwa oraz korekta w wyniku ustalenia przez Spółdzielnię faktycznych stanów prawnych lokali.
W 2021 r. do Spółdzielni wpłynęły 82 wnioski o wyodrębnienie. W ramach realizacji wniosków zawarto

 • 80 umów przeniesienia własności w odrębną własność, w tym:
 • 24 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • 49 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • 6 ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu,
 • 1 po przetargu.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2021 r. w zasobach Spółdzielni było 6256 lokali wyodrębnionych w tym:

 • 5968 lokali mieszkalnych,
 • 240 garaży,
 • 48 lokali użytkowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółdzielnia posiadała 38 lokali, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w tym 23 w wyniku uchwały Rady Nadzorczej. Wobec osób zamieszkujących w lokalach, do których wygasło prawo, prowadzone były działania windykacyjne oraz działania zmierzające do uregulowania stanu finansowego i prawnego lokali. W 19 przypadkach orzeczone zostały prawomocne wyroki eksmisyjne.
Dalsza egzekucja wyroków eksmisyjnych uzależniona jest głównie od złożenia przez Gminę Lublin oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego bądź wskazania pomieszczenia tymczasowego.
W ramach swojej działalności w 2021 r. Sekcja członkowsko-mieszkaniowa współpracowała z wieloma instytucjami np.: sądami, kancelariami komorniczymi, notarialnymi, Urzędem Miasta i Urzędem Skarbowym w zakresie spraw mieszkaniowych bądź lokatorskich, a także z pozostałymi działami Spółdzielni: w zakresie pozyskiwania informacji i danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań windykacyjnych oraz podjęcia wszelkich innych czynności koniecznych do prowadzenia skutecznej egzekucji np.: ustanawianie kuratora, postępowania spadkowe, wpisy w księgach wieczystych dot. aktualnego stanu prawnego oraz wpisy hipoteki przymusowej.

Sprawy Sądowe

Zespół Radców Prawnych na przełomie 2021/2022 roku skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego 439 spraw, w tym:

 • 433 sprawy z różnych tytułów, m.in.: o zapłatę opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, normatywu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (w tym 338 w toku z lat poprzednich),
 • 6 spraw eksmisyjnych (w tym 4 w toku z lat poprzednich).

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby Spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2021 stanowiły:

 • 11.173 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 612.633,51 m2
 • 258 lokali użytkowych o powierzchni 20.072,56 m2
 • 621 garaży o powierzchni 10.322,73 m2
 • 1.066.233 m2 ogółem powierzchni terenu, z którego 19.540,08 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej.
Bieżące prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli, a wykonywane przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.

Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo – jezdnych oraz placów zabaw.
Dzięki obserwacji rynku, analizie kosztów oraz dobrej wieloletniej współpracy z przedstawicielami PGE i PGNiG Spółdzielnia podpisała korzystne umowy na dostawy energii i paliwa gazowego.
Porozumienia z PGE na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Spółdzielni gwarantują stałe ceny w latach 2021-2023 i pozwalają na duże oszczędności.

Przyjęte i podpisane przez nas umowy kompleksowe z PGNiG na dostarczania paliwa gazowego wiązały się z przejściem na taryfy dla gospodarstw domowych. Dzięki temu mieszkańcy naszej Spółdzielni uniknęli drastycznych podwyżek cen gazu, które dotykają odbiorców biznesowych.

Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości nie mieszkaniowe)

 • liczba lokali użytkowych – 42 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 5.166,01 m2
 • powierzchnia dzierżawy terenu – 18.993,35 m2

W 2021 roku w budynkach i na terenie stanowiącym mienie Spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne o łącznej wartości 199 182,38 zł:

 • Remont schodów przy pawilonie Stokrotka w osiedlu Ruta;
 • Montaż latarni na parkingu przy ul. Watykańskiej w osiedlu Ruta;
 • Wykonanie remontu lokali użytkowych w osiedlach Skarpa i Łęgi ( m.in. wykonanie wc. instalacji c.o.);
 • Wykonanie instalacji c.o. ul Biedronki 5/1a w osiedlu Łęgi;
 • Roboty naprawcze po wichurze na budynku Zarządu w osiedlu Ruta m.in. podcinka drzew, naprawa obróbki blacharskiej;
 • Naprawa kotła w budynku administracji osiedla Widok;
 • Zakup spychacza hydraulicznego wykorzystywanego przez administrację osiedla Poręba;
 • Remont i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw w osiedlach Łęgi i Błonie;
 • Drobne roboty remontowe w lokalach użytkowych i budynkach własnych oraz opłaty urzędowe.

Do kosztów utrzymania, remontów i konserwacji mienia spółdzielni należą również:
– Przeglądy instalacji c.o., elektrycznej, odczyty wodomierzy;
– Całoroczne utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych, placów i terenów zielonych;
– Koszty amortyzacji środków trwałych oraz opłaty utrzymania terenów mienia zabudowanych.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa SM „Czuby” prowadzona była w 2021 roku w czterech Domach Kultury w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie. Możliwość uczestnictwa w zajęciach od początku trwania pandemii była prowadzona z dostosowaniem do obostrzeń epidemicznych.
Domy Kultury posiadają różne formy zajęć indywidualnych i grupowych . Zajęcia te kierowane były do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się organizowane co roku przez nasze Domy Kultury ferie zimowe w ramach akcji „Zima w mieście” oraz działania wakacyjne w ramach akcji „Lato w mieście”, które dofinansowuje Urząd Miasta.
Fundusze na bieżącą działalność Domów Kultury w głównej mierze pochodzą z odpisów na działalność kulturalną lokali w naszych zasobach, jak również z opłat za uczestnictwo w zajęciach czy z wynajmu pomieszczeń.

Dużym wsparciem finansowym dla działalności naszych Domów Kultury jest także Stowarzyszenie Kultura Czubów.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni
INFORMACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI ZA 2021ROK

Bilans za 2021rok w wersji sporządzonej na 31.12.2021rok po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 205 594 106,84 zł

1. Aktywa trwałe na 31.12.2021 stanowią kwotę: 154 853 508,90 zł
z tego
-środki trwałe 154 684 981,89 zł
– wartości niematerialne i prawne 51 257,01 zł
– środki trwałe w budowie – zł
– należności długoterminowe – zł
– inwestycje długoterminowe 117 270,00 zł
W tym
INWESTPROJEKT ( akcje) 117 270,00 zł

2. Aktywa obrotowe na 31.12.2021 stanowią kwotę: 50 740 597,94 zł
z tego
– należności i roszczenia ( rozrach .krótkoterminowe) 6 383 369,53 zł
w tym:
– zaległości czynszowe lokale mieszkalne 4 278 687,76 zł
– Kredyty, wkłady, odsetki 59 463,64 zł
– zaległości czynszowe lokale użytkowe 392 393,45 zł
– pozostałe 590 992,09 zł
– zaległości z tyt. (co, cw, zw) 1 061 832,59 zł
– środki pieniężne w kasie 58 651,09 zł
-środki pieniężne w bankach 43 885 609,58 zł
– papiery wartościowe
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412 967,74 zł
w tym:
fundusz remontowy 113 683,46 zł
GZM 278 792,73 zł
pozostałe – zł
inne rozliczenia międzyokresowe czynne 20 491,55 zł

3.Kapitały ( fundusze)własne ogółem 175 815 065,55 zł
– fundusz podstawowy 128 631 308,47 zł
w tym:
fundusz udziałowy 636 169,55 zł
fundusz wkładów mieszkaniowych 4 442 518,07 zł
fundusz wkładów budowlanych 123 552 620,85 zł
– fundusz zasobowy 45 242 803,70 zł
– zysk netto 843 606,69 zł
– niezatwierdzony wynik za 2019-2020 rok 097 346,69 zł
Fundusze specjalne: 17 129 058,77 zł
w tym:
– fundusz remontowy 16 091 809,38 zł

4. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2021 r. 463 327,46 zł
– inne zobowiązania – kaucje wobec wykonawców 463 327,46 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 9 290 929,12 zł
w tym:
– z tyt. dostaw, robót, usług 5 227 374,81 zł
– z tyt. inwestycji( zatrzymane kaucje) 42 706,54 zł
– wobec budżetu 753 059,52 zł
– wobec ZUS
– z tyt. wkładów i kredytów 193 430,81 zł
– wobec członków ( kaucje lok. uż; rozlicz. co-cw ; zw) 19 623,24 zł
– nadpłata czynszu 2 512 670,95 zł
– pozostałe zobowiązania 542 063,25 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 895 725,94 zł
długoterminowe 405 233,78 zł
krótkoterminowe 2 490 492,16 zł

7. Przychody :ze sprzedaży, operacyjne, finansowe za 2021 r. 74 594 122,42 zł

8. Koszty z działalności :eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2021 r. 73 657 757,70 zł

9. Zysk brutto 936 364,72 zł

10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 r. 187 204,00 zł

11. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM (+) 94 445,97 zł

12. Zysk netto za 2021rok 843 606,69 zł

Zysk netto za 2021 rok zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia.

Czynsze i Windykacje

W oparciu o przedłożone wnioski w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni Zarząd podjął decyzje dotyczące:

 • skierowania spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże – 95
 • skierowania spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję – 4
 • skierowania wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 25
 • wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 82
  w tym:
  20 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.
  W 2021 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:
  * lokale mieszkalne – 1 163
  * garaże – 154
  * lokale użytkowe, dzierżawa terenu – 30
  * wezwania przed egzekucyjne – 13

W roku sprawozdawczym uzyskano 69 nakazów zapłaty zasądzających należności na rzecz Spółdzielni, a w 20 sprawach wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpłynęło 998 180,50 zł., natomiast z tytułu odsetek ustawowych i za zwłokę – 131 967,89 zł.
Według stanu na 31.12.2021 r. zasądzone należności na rzecz Spółdzielni wynoszą 1.681.825,79 zł.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2022 roku

I. W nieruchomościach osiedli

 • Remont dźwigów osobowych i hydroforni.
 • Remont i malowanie klatek schodowych.
 • Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie), cokołów budynków.
 • Remont balkonów.
 • Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.
 • Remont sieci kanalizacyjnej.
 • Remont instalacji gazowej.
 • Remont dachów.
 • Wymiana domofonów na cyfrowe.
 • Wymiana dźwigów.
 • Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
 • Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach Spółdzielni.
 • Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie Spółdzielni

 • Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów.
 • Budowa parkingu w osiedlu „Ruta”.
 • Konserwacja zieleni.
 • Amortyzacja

Lublin, dnia 07.03.2022 r.

Zarząd Spółdzielni

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych: 2011 r.    2012 r.    2013 r.    2014 r.   2015 r.   2016 r.    2017 r.    2018 r.    2019 r.   2020 r.

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie