ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2020 rok
(SKRÓT)

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2020 roku prowadzona była w oparciu
o postanowienia zawarte w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.

Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:
1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2020 r. Zarząd Spółdzielni odbył 54 posiedzeń Zarządu. Uczestniczył w 20 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 12 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 6 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

Czynności podejmowane w Sekcji członkowsko-mieszkaniowej w roku 2020 skupione były na usprawnieniu obsługi interesantów w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii. Oprócz bieżącej obsługi interesantów prowadzona była intensywna weryfikacja danych osobowych, w tym najczęściej danych do kontaktu: adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i adresów
e-mail. Dzięki temu można było przy obowiązujących ograniczeniach w kontaktach osobistych, załatwić formalności po nabyciu lokalu, uzyskać zaświadczenie bądź kserokopię dokumentu
– często drogą korespondencji mailowej.

W związku z interpretacjami Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o opodatkowaniu dochodu uzyskanego z tytułu opłat wnoszonych przez osoby nieposiadające członkostwa. Sekcja członkowsko-mieszkaniowa wysłała do takich osób zatwierdzone przez Zarząd informacje o wyżej wymienionym podatku oraz możliwości uregulowania kwestii członkostwa. Informacje zostały rozesłane do blisko 1400 uprawnionych osób. W odpowiedzi złożono 544 deklaracje przystąpienia do Spółdzielni. W wielu przypadkach została uregulowana sytuacja prawna – dostarczono brakujące dokumenty potwierdzające zgon, przeprowadzenie postępowania spadkowego, działu spadku, podziału majątku wspólnego itp.

W ramach obsługi członków zamieszkałych, osób uprawnionych oraz właścicieli i współwłaścicieli niebędących członkami Spółdzielni, zrealizowano:

 • 372 spraw o nabycie lokali – spółdzielczych własnościowych lub odrębnych własności – w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku, umowy dożywocia lub przysądzenia,
 • 27 wydanych zaświadczeń do założenia księgi wieczystej przez sąd,
 • 59 wydanych zaświadczeń o tytule prawnym do lokalu lub jego powierzchni.

Zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz działania informacyjne podjęte w związku z możliwością wprowadzenia wyżej opisanego podatku spowodowały wzrost liczby członków naszej Spółdzielni. Według dokumentów, które wpłynęły do dnia 31.12.2020 r., liczba członków wynosiła 13422. Systematycznie prowadzona była weryfikacja uprawnień do członkostwa oraz korekta w wyniku ustalenia przez Spółdzielnię faktycznych stanów prawnych lokali. Na bieżąco prowadzona była również korespondencja z członkami posiadającymi uprawnienia do więcej niż jednego lokalu – osoby takie muszą dokonać wyboru lokalu, z tytułu którego będą realizować uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub wyborach do Rad Przedstawicieli Nieruchomości.

W 2020 r. do Spółdzielni wpłynęły 64 wnioski o wyodrębnienie. W ramach realizacji wniosków zawarto 69 umów przeniesienia własności w odrębną własność, w tym:

 • 24 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • 40 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • 3 ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu,
 • 2 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2020 r. w zasobach Spółdzielni było 6184 lokali wyodrębnionych w tym:

 • 5897 lokali mieszkalnych,
 • 239 garaży,
 • 48 lokali użytkowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółdzielnia posiadała 37 lokali, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w tym 25 na skutek wykluczenia członka. Wobec osób zamieszkujących w lokalach, do których wygasło prawo, prowadzone były działania windykacyjne. W 20 przypadkach orzeczone są prawomocne wyroki eksmisyjne. Dalsza egzekucja wyroków eksmisyjnych uzależniona jest głównie od złożenia przez Gminę Lublin oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego bądź wskazania pomieszczenia tymczasowego.

W ramach swojej działalności w 2020 r. sekcja członkowsko-mieszkaniowa współpracowała z wieloma instytucjami np.: sądami, kancelariami komorniczymi, notarialnymi, Urzędem Miasta i Urzędem Skarbowym w zakresie spraw mieszkaniowych bądź lokatorskich, a także z pozostałymi działami Spółdzielni: w zakresie pozyskiwania informacji i danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań windykacyjnych oraz podjęcia wszelkich innych czynności koniecznych do prowadzenia skutecznej egzekucji np.: ustanawianie kuratora, postępowania spadkowe, wpisy w księgach wieczystych dot. aktualnego stanu prawnego oraz wpisy hipoteki przymusowej.

Sprawy Sądowe

Zespół Radców Prawnych na przełomie 2020/2021 roku skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego 322 sprawy, w tym:

 • 317 spraw z różnych tytułów, m.in.: normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (w tym 235 w toku z lat poprzednich),
 • 5 spraw eksmisyjnych (w tym 3 w toku z lat poprzednich).

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby Spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2020 stanowiły:

 • 11.176 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 612.838,51 m2
 • 258 lokali użytkowych o powierzchni 20.072,56 m2
 • 626 garaży o powierzchni 10.408,83 m2
 • 1.066.248 m2 ogółem powierzchni terenu, z którego 19.558,61 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej.
Bieżące prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli, a wykonywane przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.
Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo – jezdnych oraz placów zabaw.

Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości nie mieszkaniowe)

 • liczba lokali użytkowych – 42 szt.
 • powierzchnia lokali użytkowych – 5.166,01 m2
 • powierzchnia dzierżawy terenu – 19.011,88 m2

W 2020 roku w budynkach i na terenie stanowiącym mienie Spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne o łącznej wartości 755 482,46 zł:

 1. Remont nawierzchni ulic, chodników, placów i parkingów w osiedlach Skarpa i Błonie ;
 2. Realizacja parkingu przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi;
 3. Doposażenie placu zabaw w huśtawkę w osiedlu Skarpa i wymiana huśtawki w osiedlu Błonie;
 4. Remont prześwitu w budynku mieszkalnym, przy lokalach użytkowych w osiedlu Łęgi;
 5. Przygotowanie pomieszczeń do przyjęć interesantów w administracji ogólnej ul. Watykańska 6;
 6. Prace remontowe (wymiana bram garażowych, wymiana oświetlenia, malowanie pomieszczeń, zakup mebli itp.) w pomieszczeniach Administracji, Zarządu i Domów Kultury;
 7. Drobne roboty remontowe w lokalach użytkowych i budynkach własnych oraz opłaty urzędowe.

Do kosztów utrzymania, remontów i konserwacji mienia spółdzielni należą również:
– Przeglądy instalacji c.o., elektrycznej, odczyty wodomierzy;
– Całoroczne utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych, placów i terenów zielonych;
– Koszty amortyzacji środków trwałych oraz opłaty utrzymania terenów mienia zabudowanych.

Inwestycje i Realizacja

W 2020 roku Spółdzielnia nie zrealizowała żadnych inwestycji.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa SM „Czuby” prowadzona była w 2020 roku w czterech Domach Kultury w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie. Możliwość uczestnictwa w zajęciach od początku trwania pandemii była prowadzona z dostosowaniem do obostrzeń epidemicznych.
Domy Kultury posiadają różne formy zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia te kierowane były do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się organizowane co roku przez nasze Domy Kultury ferie zimowe w ramach akcji „Zima w mieście” oraz półkolonie wakacyjne w ramach akcji „Lato w mieście”, które są finansowane przez Urząd Miasta.

Fundusze na bieżącą działalność Domów Kultury w głównej mierze pochodzą z odpisów na działalność kulturalną lokali w naszych zasobach, jak również z opłat za uczestnictwo w zajęciach czy z wynajmu pomieszczeń.
Dużym wsparciem finansowym dla działalności naszych Domów Kultury jest także Stowarzyszenie Kultura Czubów.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni
SKRÓCONA

INFORMACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI ZA 2020 ROK

Bilans za 2020 rok w wersji sporządzonej na 31.12.2020 rok po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 211 852 768,01

1. Aktywa trwałe na 31.12.2020 stanowią kwotę: 161 861 521,60
z tego
– środki trwałe – 161 675 908,99 zł
– wartości niematerialne i prawne – 68 342,61 zł
– środki trwałe w budowie – zł
– należności długoterminowe – zł
– inwestycje długoterminowe – 117 270,00 zł
W tym
INWESTPROJEKT ( akcje) – 117 270,00 zł

2. Aktywa obrotowe na 31.12.2020 stanowią kwotę: 49 991 246,41
z tego
– należności i roszczenia ( rozrach. krótkoterminowe) – 5 548 890,68 zł
w tym:
* zaległości czynszowe lokale mieszkalne – 4 441 173,24 zł
* kredyty, wkłady, odsetki – 62 597,78 zł
* zaległości czynszowe lokale użytkowe – 437 309,34 zł
* pozostałe – 607 810,32 zł
– środki pienięzne w kasie – 42 724,48 zł
– środki pieniężne w bankach – 43 989 531,55 zł
– papiery wartościowe
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 410 099,70 zł
w tym:
* fundusz remontowy – 126 559,52 zł
* GZM – 183 699,24 zł
* pozostałe – 77 694,10 zł
* inne rozliczenia miedzyokresowe czynne – 22 146,84 zł

3. Kapitały ( fundusze) własne ogółem – 181 525 226,21
– fundusz podstawowy – 134 251 228,95 zł
w tym:
* fundusz udziałowy – 686 597,05 zł
* fundusz wkładów mieszkaniowych – 5 233 711,55 zł
* fundusz wkładów budowlanych – 128 330 920,35 zł
– fundusz zasobowy – 46 176 650,56 zł
– zysk netto – 457 579,19 zł
– niezatwierdzony wynik za 2019 rok – 639 767,51 zł

Fundusze specjalne: 16 003 791,31 zł
w tym:
– fundusz remontowy – 14 946 218,27 zł

4. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2020 r. – 594 348,72
– kredyt długotermionowy – 56 487,21 zł ( na realizację mieszkań ust. o pomocy państwa 1995 r.)
– inne zobowiązania -kaucje wobec wykonawców – 537 861,51 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – 10 647 386,28
w tym:
– z tyt.dostaw, robót, usług – 4 366 405,36 zł
– z tyt.inwestycji (zatrzymane kaucje) – 2 756,54 zł
– wobec budżetu – 565 351,52 zł
– wobec ZUS
– z tyt.wkładów i kredytów – 146 789,65 zł
– wobec członków ( kaucje lok.uż;rozlicz.co-cw;zw) – 2 745 421,79 zł
– nadpłata czynszu – 2 381 867,42 zł
– pozostałe zobowiązania – 438 794,00 zł

6. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów – 3 082 015,50
* długoterminowe – 447 176,76 zł
* krótkoterminowe – 2 634 838,74 zł

7. Przychody:ze sprzedaży, operacyjne, finansowe za 2020 r. – 69 569 340,26

8. Koszty z działalności :eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2020 r. – 69 169 439,52

9. Zysk brutto – 399 900,74

10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r. – 104 948,00

11. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM (+) – 162 626,44

12. Zysk netto za 2020 rok – 457 579,18

Zysk netto za 2020 rok zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z załącznikiem do bilansu obowiązuje prezentacja w szyku rozwartym funduszu remontowego oraz wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Wykazane jest to w załącznikach do informacji dodatkowej:
– Nr 1. Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości stan na 31.12.2020 r.
– Nr 2. Wyniki na eksploatacji i utrzymania nieruchomości stan na 31.12.2020 r.

Czynsze i Windykacje

W oparciu o przedłożone wnioski w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni Zarząd podjął decyzje dotyczące:

 • skierowania spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże – 107
 • skierowania spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję – 3
 • skierowania wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 21
 • wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 83
  w tym:
  11 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2020 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:

 • lokale mieszkalne -1 023
 • garaże – 240
 • lokale użytkowe, dzierżawa terenu – 71
 • wezwania przed egzekucyjne – 21

W roku sprawozdawczym uzyskano 42 nakazów zapłaty zasądzających należności na rzecz Spółdzielni, a w 17 sprawach wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpłynęło 642 916,76 zł., natomiast z tytułu odsetek ustawowych i za zwłokę – 90 498,38 zł.

Według stanu na 31.12.2020 r. zasądzone należności na rzecz Spółdzielni wynoszą 1 946 862 zł.

Zadłużenie Kredytowe (normatyw)

Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek bieżących, wobec Banku finansującego budownictwo mieszkaniowe w latach 90-tych wynosi:

 • na 31.12.2020 r. – 56 505,94 zł. w tym:
  56 487,21 zł. – kredyt
  18,73 zł. – odsetki bieżące

Zadłużenie wobec banku w stosunku do roku poprzedniego zmalało o kwotę 83 871,70 zł.
co stanowi 59,75 %.

Całkowite zadłużenie lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię w 2013 roku zgodnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2021 roku

I. W nieruchomościach osiedli

 1. Remont dźwigów osobowych i hydroforni.
 2. Remont i malowanie klatek schodowych.
 3. Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie), cokołów budynków.
 4. Remont balkonów.
 5. Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.
 6. Remont sieci kanalizacyjnej.
 7. Remont instalacji gazowej.
 8. Remont dachów.
 9. Wymiana okienek piwnicznych.
 10. Wymiana dźwigów.
 11. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
 12. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach Spółdzielni.
 13. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie Spółdzielni

 1. Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów.
 2. Budowa parkingu w osiedlu „Ruta”.
 3. Konserwacja zieleni.
 4. Amortyzacja.

Zarząd Spółdzielni

Lublin, dnia 03.03.2021 r.

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie