ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2022

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2022 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2022.

Rada Nadzorcza w roku 2022 pracowała w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Bogumiła Baran do 25.10.2022 r.), Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak ,Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2022 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
Odbyła 14 protokołowanych posiedzeń plenarnych ,14 posiedzeń prezydium oraz 8 posiedzeń Komisji.
Posiedzenie Rady Nadzorczej i jej komisji w styczniu, w związku z obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W lutym i marcu, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, RN podjęła decyzję, że posiedzenia odbędą się w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6. Decyzja została podjęta z zastrzeżeniem (zgodnie z opinią prawną z dnia 30 grudnia 2021r), że w posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie RN i niezbędni pracownicy Spółdzielni. RN sformułowała warunki, jakie należy zapewnić, aby spotkanie odbyły się z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:
Od kwietnia do grudnia w posiedzeniach RN mogli uczestniczyć członkowie spółdzielni którzy w swoich wystąpieniach zgłaszali uwagi i wnioski dot. pracy Zarządu i administracji siedli.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z  funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków.

Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2022 r.

Zatwierdziła:

1. Korektę projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

Rada Nadzorcza uchwałą 4/68/2022 z dnia 31 styczna 2022 r zatwierdziła korektę planu gospodarczo – finansowego na 2021 r, dokonaną na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, decyzji Zarządu oraz urealnienia kosztów w osiedlach ,
W planie gospodarczo – finansowym osiedli na 2021 r. nastąpiły zmiany w kosztach działalności eksploatacyjne w związku ze zmianą stawek energii elektrycznej, gazu, odpis na przebudowę instalacji gazowej, odpisu na montaż domofonów, uaktualnienia powierzchni lokali, od których jest odprowadzany podatek od nieruchomości, stawek za odpady komunalne oraz sprzątanie klatek schodowych. Wprowadzono aktualne bilanse otwarcia na funduszu remontowym osiedli.
.

2. Koszty zarządzania na 2023 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu propozycji kosztów zarządzania na 2023 r. tj. wzrost kosztów zarządzania do kwoty 6.467.000 zł, wzrost kosztów osobowych do kwoty 6.334.000 zł. wzrostu kosztów osobowych do kwoty 6.245.000 zł, podjęła uchwałę nr 20/69,/2022 z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r, w której w § 1 zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2023 r. w wysokości 6.245.000 zł.

3. Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na rok 2023.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni zatwierdzenia plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2023 rok sporządzony na podstawie kosztów zarządzania na rok 2023 oraz uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli ustalających stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości, zawarty w uchwale nr 22/71/2022 r. z dnia 20.09.2022 r.

4. Wprowadziła do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2023 propozycji zawartych we wnioskach RPNO.

Rada Nadzorcza .rozpatrzyła propozycje zwarte w uchwałach i wnioskach RPNO: Ruta z dnia 19.05.2022 r. Łęgi z dnia 23.06.2022 r., Skarpa z dnia 8.06.2022 r. Błonie z dnia 29.06.2022r. Poręba dnia,,,,,,,,,,, Domu Kultury Łęgi z dnia 7,07,2022 r, postanowiła – umieścić w planie remontów mienia na 2023 r. Pozycje; Skarpa remont nawierzchni – 20 000,00,-. ŁĘGI remont ciągów pieszych – 120 000,00,- BŁONIE doposażenie placów zabaw, w tym przy ul. Hetmańskie – 70 000,00,- WIDOK malowanie ogrodzenia parkingu przy ul. Szmaragdowej 36 – 8 000,00,-

5. Plan zatrudnienia w Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2022

Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/27/2022 r. z dnia 26.04.2022 r. uchylała uchwałę Nr 18/64/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia na 2022 r. w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 50 etatów.
Przeprowadzona pogłębiona dyskusja na temat poprawy struktury oraz wniosek z lustracji Związku Rewizyjnego SM w Lublinie doprowadziły do decyzji zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 26/26/2021 z dnia 16.11.2021 r. by w strukturze Zarządu i Administracji Ogólnej w roku 2022 funkcjonowało 45,75 etatów.
Rada Nadzorcza wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2022 ( zwiększenia do 50 etatów) rozpatrywała na posiedzeniu 29.03.2022 r. i 10.05.2022 r. Nie wyraziła zgody na uchylenie uchwały26/26/2021 z 16.11.2021r. podjęła, uchwalę nr 14/28/2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia strukturę Organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2022 r. w wysokości 45,75 etatów.

6. Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/29/2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zatwierdziła plan zatrudnienia w SM Czuby na 2022 r, w ilości 198 etatów, zgadzając się ze stwierdzeniem lustratorów RZRSM w Lublinie, że obowiązująca w spółdzielni struktura organizacyjna wraz z określoną liczbą 187,14 etatów na koniec 2020 r zapewnia warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez SM Czuby .

7. Plan zatrudnienia w Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2023

Rada Nadzorcza 20.09.2022 r. podjęła uchwałę nr 21/30/2022 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni na 2023 r. w wysokości 45,5 etatu.

8. Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2023

Rada Nadzorcza 20.09.2022 r. podjęła uchwałę nr 23/31/2022 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2023 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 187,25 etatów .

9. Nowych stawki opłat eksploatacyjnych

1) z dniem 1.06.2022 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 5 w nieruchomości ES 19 w osiedlu Skarpa.

2) z dniem 1.07.2021 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa.

3) z dniem 1.02.2023 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kawaleryjskiej 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie.

4) od 1 .01 2023 roku zryczałtowaną miesięczną opłatę za przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, na inny adres niż adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej” Czuby”. Na dzień podjęcia uchwały w zaokrągleniu przyjęto 2,50 zł.

5) od 1.03.2023 r, zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 22 os. Widok ul. Topazowa 4.- lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego – z 0,30 zł/m2 na 1,00 zł./m2, garaży – z 0.30 zł/m2 na 0,80 zł./m2

6) od dnia 1 sierpnia 2022 roku zmienia się wysokość dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej z 25 zł. miesięcznie za lokal na 50 zł. miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Radości 1,3 oraz Romantycznej 17,19.ES – 20

7) Od dnia 1 sierpnia 2022 roku zmienia się wysokość dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej z 25 zł. miesięcznie za lokal na 50 zł. miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 1.ES – 19

8) Od dnia 1 września 2022 roku zmienia się wysokość dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej z 25 zł. miesięcznie za lokal na 50 zł. miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Radości 1,3 oraz Romantycznej 17,19.

9) Od dnia 1 września 2022 roku zmienia się wysokość dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej z 25 zł. miesięcznie za lokal na 50 zł. miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 1.

10) Od 1 lutego 2023 roku dodatkowy odpis na fundusz remontowy w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Szaserów 9 – z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych.

11) Od 1 lutego 2023 roku dodatkowy odpis na fundusz remontowy w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Kawaleryjskiej 16- z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych .

10. Ostateczne rozliczenie nakładów poniesionych na budowę wielostanowiskowego parkingu przy ul. Rucianej i Stokrotki

11. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2022 r.

12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.

13. Zmiany – w składach Komisje RN

 1. Uchwałą Nr 10/ 11 / 2022 z dnia 26.04.2022 r. skreślono ze składu Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018-2021, nazwisko „Urszula Koszałka” , dodano nazwisko „Jerzy Kaczmarski
 2. Uchwałą Nr 11 / 12 / 2022 z dnia 26.04.2022 r. – skreślono ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018-2021, nazwisko „Jerzy Kaczmarski”

14. Zasady ograniczają liczbę wydruków dokumentów.

Rada Nadzorcza w celu ograniczenia liczby „papierowych” dokumentów przekazywanych członkom Rady Nadzorczej przyjęła do stosowania zasady:
– dokumenty zawarte w protokółach Prezydium RN nie będą powielane i przesyłane jako odrębny materiał, – członkowie RN, którzy zgłosili do wykorzystywania adresy mailowe, będę otrzymywać materiały tylko drogą elektroniczną. Otrzymanie materiałów w formie papierowej będzie możliwe po zgłoszeniu prośby w sprawie konkretnych materiałów.
– dokumenty otrzymane przez RN, zawierające ponadstandardową liczbę stron będą dostępne do wglądu w siedzibie Zarządu (nie będą powielane).

Wyraziła zgodę

 1. Na zakup ciągnika wraz z osprzętem ( uchwała Nr24/3/2022 z dnia 20.09.2022 r. ) w cenie brutto. 180 000 zł dla osiedla Błonie. Kosztami amortyzacji obciążone będzie mienie spółdzielni , gdzie łączna kwota wynosi 25 000zł rocznie.
 2. Na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Radości 2 A i 2B polegającego na ustanowieniu nieodpłatnej służebności polegającej na pozostawieniu i na nieograniczonym dostępie LPEC S.A. do węzła ciepłowniczego i składających się z niego urządzeń ciepłowniczych, wskazanych w umowie darowizny z dnia 17 października 2022r., w celu ich konserwacji, przeglądu, naprawy i wymiany. ( Uchwała nr 35/19 / 2022 z dnia 29.11.2022 r).


Dokonała: zmian w regulaminach

1) Regulaminie odwoływania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

W uchwale nr 7/2/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie Regulaminu odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w celu uproszczenia procedur
odwoławczych usunięto opiniowanie przez Komisję Rewizyjną wniosku o odwołanie. Kompetencje do odwoływania członków Zarządu ma Rada Nadzorcza. Zmieniono zapis „Na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 8 pkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2019 r.”

2) Regulaminie Pracy Zarządu SM Czuby w Lublinie

Rada Nadzorcza w celu dostosowania przepisów Regulaminu Pracy Zarządu zatwierdzonego uchwałą nr 125/1/2010 z dnia 21.12.2010 r do postanowień § 93 statutu spółdzielni, w którym to określono kompetencje Zarządu, podjęła uchwałę Nr 25 / 2 /2022 z dnia 20.09.2022 r. w której między innymi uaktualniono podstawę prawną, wykreślono przepisy dot. możliwość wykluczenia lub wykreślenia członków spółdzielni mieszkaniowych, uzupełniono przepis w § 22 pkt 5 poprzez dodanie „dla członków spółdzielni „

3) Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 29 listopada 2022 r. po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu dot.art.16.1 CIT – świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze , jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. Odpis na fundusz remontowy tworzy się także od lokali użytkowych dokonywane od lokali użytkowych ,ponadto zaproponowane zapisy w projektach uchwał nie są sprzeczne z §108 Statutu Spółdzielni – podjęła uchwałę Nr 32/10 / 2022 w sprawie zmian Regulaminu rozliczana kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali SM Czuby w Lublinie.

4) Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego SM„CZUBY” w Lublinie

W uchwale nr 33/7/2022 z dnia 29.listopada .2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni uszczegółowiono zapisy § 4, nadając im brzmienie:
Ust. 1 Przekroczenie funduszu remontowego danej nieruchomości może nastąpić w szczególności w wyniku: awarii, potrzeby poszerzenia remontu planowanego, wykonania robót remontowych ze względu na zagrożenie życia i mienia mieszkańców, remont instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wykonania remontów wynikających z decyzji organów Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i inne”.
Ust.3 W szczególnych przypadkach dopuszcza się sfinansowanie z funduszu remontowego koniecznych do wykonania prac remontowych, których koszt przekracza posiadane środki w danej nieruchomości”.
Ust.4 Warunkiem możliwości takiego sfinansowania prac remontowych jest podjęcie uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla gwarantującej spłatę kwoty powstałego zadłużenia danej nieruchomości w okresie nie dłuższym niż trzy lata. Spłata kwoty zobowiązania finansowego będzie obowiązywać od 01 stycznia roku następnego”.
Ust.5 W przypadku przekroczenia trzyletniego terminu spłaty- od kwoty pozostałej do spłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe”.
Ust.6 Odpis na fundusz remontowy danej nieruchomości winien gwarantować możliwość spłaty zadłużenia. W przypadku braku takiej możliwości – może być zwiększony do wysokości
gwarantującej jego spłatę.

5) Zasadach dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Rada Nadzorcza w uchwale nr 34/ 7 / 2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach uszczegółowiła zapisy dot. spłaty udzielonego dofinansowania. Postanowiła, że „Gwarantem spłaty kwoty udzielonego dofinansowania powinien być zwiększony odpis na fundusz remontowy umieszczony jako składnik opłat eksploatacyjnych i gwarantujący spłatę zadłużenia rozłożoną na okres nie dłuższy niż 3 lata” oraz „Gwarantem spłaty kwoty dofinansowania będzie fundusz remontowy nieruchomości lub osiedla”.

6) Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku podjęła decyzję w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody. Uchwalą nr 39/20/2022 r. wprowadzono szereg zmian do regulaminu wynikających z obecnie obowiązującego prawa, zmiany mające na celu dostosowanie zapisów regulaminu do obecnej sytuacji w sektorze dystrybucji energii cieplne (Rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r) Zapisy zawarte w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a i b pozostały w brzmieniu z dotychczas obowiązującego regulaminu”.

7) Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza,29.03.2022 r. postanowiła nie wprowadzać do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM Czuby w Lublinie zmian zawartych w pismach i wnioskach.

 1. we wniosku z 6.12.2021 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie,
 2. (sugestie) w piśmie z dnia 21.10.2021 r. (Mieszkanki os. Błonie)
 3. w piśmie z dnia 11.10.2021r mieszkańców budynku Husarska 6 dot. wprowadzenia do regulaminu porządku domowego w § 20 pkt 4 i 5 zmian określających warunki sadzenia kwiatów i krzewów oraz ich pielęgnację przez mieszkańców, po uzyskaniu pisemne zgody administracji osiedla na rodzaj nasadzeń oraz akceptację miejsca ich posadzenia.”
 4. zmiany zgłoszone przez Panią Elżbietę Szabała dot. – wykreślenie z § 20 w pkt. 4 słowa „kwiatowych” oraz
 5. nadania nowego brzmienia pkt 5 w § 20 tj. zabrania się grodzenia przez mieszkańców części terenów zielonych , na wspólnych terenach zielonych.


Rozpatrzyła odwołania członów Spółdzielni od uchwał RPNO

1) Mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 o uchylenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 19.07.2021 r.- Nr 31/2021 , Nr 32/2021 oraz zmiany uchwał Rady Nadzorczej SM Czuby nr 19/55/2021 z dnia 24.08.2021r. w sprawie planu kosztów zarzadzania na 2022 r . w części wynikającej z uchwał nr 31/2021 RPNO Ruta, i nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM Czuby w Lublinie na rok 2022 w części wynikającej z uchwał nr 31/2021 RPNO Ruta

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu dokumentów : wniosków, uchwał i przebiegu kontaktów mieszkańcami nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 – informacji i wyjaśnień Zarząd w tym: informacja Zarządu dot. działania Spółdzielni w celu pozyskania środków unijnych na remonty i termomodernizację zasobów w SM Czuby w tym budynków przy ul. Watykańskiej, podjęła uchwałę nr 1/18 /22 z dnia 31 stycznia 2022 r., w której:

 1. Postanowiła utrzymać w mocy uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 19.07.2021 r. Nr 31/2021 w sprawie miesięcznej stawki opłat na fundusz remontowy nieruchomości Watykańska 4,6,8,10 i uchwalę Nr 32/2021 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo – finansowego osiedla Ruta na 2022 r.
 2. Nie wyraziła zgody na zmianę uchwały nr 19/55/2021 z dnia 24.08.2021r w sprawie planu kosztów zarządzania na 2022 r oraz uchwały nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie
  zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM Czuby w Lublinie na rok 2022.
  Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza może dokonać uchylenia uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o ile są niezgodne z przepisami prawa ,( Statutu , uchwałami Walnego Zgromadzenie i Rady Nadzorczej). a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni,
  Uchylenie uchwały może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale , nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
  Z uwagi na upływ terminu wskazanego w wyżej wymienionym przepisie – brak jest podstaw do uchylenia przedmiotowych uchwał
  Ponadto na podstawie art.4 ust. 4 pkt 2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust.
 3. ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu j remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
  Gospodarkę funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby określają regulaminy: Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego oraz Regulamin rozliczenia kosztów zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

2) od uchwały RPNO Błonie nr 2/52/2022 z dnia 6.03.2022 r. w sprawie zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku w nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu odwołania z dnia 6 marca 2022 r. członków SM „Czuby” od uchwały nr 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 7.03.2022 r. w sprawie zwiększenia kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 postanawia ,utrzymać w mocy uchwałą nr 8/36/2022 r. z dnia 26.04.2022 r . Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 7.03.2022 r. wyjaśniając, że:

RN może uchylić uchwałę RPNO , o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Wykonanie zaplanowanych remontów, w tym wymiana wind w obecnej sytuacji rynkowej i gwałtownego wzrostu cen jest ważne dla mieszkańców nieruchomości EB 04 przy ul. Dragonów 3,14. Wysokość stawki na fundusz remontowy nieruchomości jest największa w osiedlu Błonie a zgromadzone do końca roku 2023 środki gwarantują spłatę kosztów zaplanowanych remontów.

3) uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla: Skarpa

a) Nr 10/2022 z dnia 1.04.2022 r.
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu odwołania z dnia 4 kwietnia 2022 r. od uchwały nr 10/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1,3 oraz Romantycznej 17,19 postanawia, uchwałą nr 12/38/2022 r z dnia 26.04.2022 r, utrzymać w mocy uchwałę nr 10/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r. r w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1,3 oraz Romantycznej 17,19,

b) Nr. 11/2022 z dnia 1.04.2022 r.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu odwołania z dnia 4 kwietnia 2022 r. od uchwały nr 11/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Gościnnej 1 postanawiał, uchwałą nr 11/37/2022 r .z dnia 26.04.2022 r. utrzymać w mocy uchwałę nr 11/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r. w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Gościnnej 1.

Rada Nadzorcza może uchylić uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa postanowiła o zwiększeniu tego odpisu z powodu gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych i dwukrotnego wzrostu kosztów wykonania przedsięwzięcia w stosunku do roku 2017, w którym ustalono pierwotny odpis w wysokości 25 zł/mieszkanie/m-c. Obecnie odpis ten zwiększono do 50 zł/mieszkanie/m-c a koszt przebudowy instalacji gazowej wg cen ofertowych w przeprowadzonych przetargach to ok. 2600 zł/lokal. Przebudowa instalacji gazowej jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i jej zły stan techniczny (mocno skorodowane piony gazowe w miejscu przejścia przez strop).

4) uchwały RPNO Błonie z dnia 29 sierpnia .2022 r. w sprawie umieszczenia na klatkach schodowych informacji o liczbie osób mieszkających w danym lokalu

Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/19/2022 z dnia 29.11.2022 r. uchyliła uchwały RPNO Błonie z dnia 29 sierpnia .2022 r. w sprawie umieszczenia na klatkach schodowych informacji o liczbie osób mieszkających w danym lokalu. Przedmiotowa decyzja sprzeczna jest z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wywieszenie listy zawierającej numer lokalu i liczbę mieszkających w nim osób, nawet bez podania ich imion i nazwisk, stanowi przetwarzanie danych osobowych naruszające jednocześnie prawo do prywatności.

5) Uchwałę RN Nr 26/26/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

Rada Nadzorcza, po analizie uchylonej uchwały Nr 22/67/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w SM „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów , analizie uchwały Nr 26/26/2021 w sprawie: zatwierdzenia planu zatrudnienia w SM „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów, oraz analizie wniosków zobowiązujących Zarząd Spółdzielni do przygotowania projektu struktury organizacyjnej SM Czuby na rok 2022 w wersji uwzględniającej postulaty RN uznała, że zajęte przez RN stanowisko w uchwale nr 26/26/2021 {przyjąć plan zatrudnienia w SM “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów nic nie wnosi dla członków spółdzielni, nie daje żadnych oszczędności.
Odstąpiła od uchylenia uchwały Nr 26/26/2022 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów, gdyż w zatwierdzonym 16.09.2021 r. planie gospodarczo – finansowym dla SM Czyby zabezpieczyła środki finansowe dla 202,25 etatów..

W formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła stanowisko w sprawie:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 29.03.2022 r. ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2021 r., pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r. składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 205.594.106,84 zł., rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący zysk netto w wysokości 843.606,69 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 87.995,36 zł, zestawienia zmian w funduszach własnych za 2021 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 5.710.160,65 zł;

2. Zasady podziału zysku netto za 2021.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2021 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały: Zysk (netto )za 2021 r. w wysokości 843 606,69 zł przeznaczyć:

 1. Kwotę (+) 108 813,36 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla.
 2. Kwotę (+) 18 322,73 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć:
  – na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
 3. Kwotę (+) 716 470,60 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

Rada Nadzorcza wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

3. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2021 r.

Rada Nadzorcza 29.03.2022 r. postanowiła ,że nie będzie przedstawiała Walnemu Zgromadzeniu stanowiska w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2021 r,

Rozpatrzyła wnioski:

1. Pani Elżbiety Szabały – członka Rady Nadzorczej z 17 stycznia 2022 r. o umieszczenie w porządku obrad 6 projektów uchwał.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem dot. umieszczenia w porządku obrad najbliższego posiedzenia sześciu projektów uchwał w sprawie

 1. zatrudniania pracowników wyłanianych w drodze konkursu
 2. informacji o ilości osób zamieszkałych w lokalach pozostających w zasobach SM „Czuby”
 3. przekazania Radzie Nadzorczej informacji na temat majątku Spółdzielni.
 4. wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni
 5. wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni
 6. Rozpatrzenie skargi członka os. Błonie z dnia 9.11.2021 r. na Zarząd Spółdzielni dot. wysokości opłat eksploatacyjnych od 1.01.2022 r.

Przedstawionym przez Zarząd z dnia 25 lutego 2022 r. stanowiskiem prawnym:

 1. projekt uchwały I w sprawie zatrudniania pracowników wyłanianych w drodze konkursu jest sprzeczny z § 5 pkt 7 Regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie (tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 125/1/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 r.), zgodnie z którym do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności ustalanie zasad w sprawach zatrudniania, zwalniania, wynagrodzeń bieżących, awansowania, przeszeregowania, udzielania kar, przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę. Ponadto należy przypomnieć, że do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy między innymi opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury (§ 103b pkt 4 Statutu Spółdzielni);
 2. projektu uchwały III w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej informacji na temat majątku Spółdzielni należy zwrócić uwagę, że żądane informacje zawarte są w załączniku do uchwały nr 11/1/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni;
 3. projekt uchwały IV w sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni w zakresie § 1 pkt 2 sprzeczny jest z art. 221 Kodeksu pracy, wskazującym katalog danych osobowych, których może żądać pracodawca od pracownika. Nie zawiera on informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika;
 4. projekt uchwały V w sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni w zakresie § 1 pkt 1 sprzeczny jest z art. 221 Kodeksu pracy, wskazującym katalog danych osobowych, których może żądać pracodawca od pracownika. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie, jako pracodawca, nie jest uprawniona do gromadzenia danych osobowych pracowników, na podstawie których można by jednoznacznie ustalić stopień pokrewieństwa pracowników.
  postanowiła, że nie będzie wprowadzała projektów uchwał do porządku obrad RN.

2. RPNO dot. zamontowania szlabanów na parkingach na terenie mienia Spółdzielni

Rada Nadzorcza w związku z zgłoszonym przez mieszkańców osiedli problemem zajmowania miejsc parkingowych na parkingach osiedlowych przez różnego rodzaju pojazdy, których właściciele nie są mieszkańcami spółdzielni. przeanalizowała możliwości zamontowania szlabanów na parkingach usytuowanych na terenie mienia spółdzielni.
Na złożoną do 10 firm prośbę o złożenie oferty dotyczącej kontroli wjazdów i korzystania z parkingów na terenie mienia SM Czuby, wpłynęło 6 ofert, w których zaproponowano dwa sposoby zabezpieczenia wjazdów na parkingi tj. system parkomatów lub szlabanów.

Po analizie obu wniosków Rada Nadzorcza postanowiła przesłać przygotowane materiały do konsultacji poszczególnym Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, celu wyjaśnienie kwestii:
które parkingi należy objąć kontrolą wjazdu, na jakich zasadach nastąpi udostępnienie parkingów członkom lub też naszym mieszkańcom, sprawy dostępności, możliwość zarezerwowania środków finansowych na realizację oraz utrzymanie inwestycji, w jaki sposób będą obciążane kosztami poszczególne osiedla, w przypadku braku montażu urządzeń na parkingach na terenie tych osiedli.

Decyzje Rady Nadzorczej miały prowadzić do opracowania regulaminu korzystania z parkingów na mieniu spółdzielni, a także do wprowadzenia do planów gospodarczych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia oraz opłat na pokrycie kosztów utrzymania urządzeń.

Jedynie RPNO Błonie zgłosiła potrzebę montażu szlabanów na parkingach w osiedlu Błonie (ul. Dragonów, Ułanów i Kawaleryjska) usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni w bieżącym roku tj. zorganizowania przetargu na wykonanie tych prac.

Pozostałe RPNO nie wyraziły zgody na uczestniczenie w ponoszeniu kosztów związanych zarówno z budową infrastruktury kontroli wjazdu i korzystania z parkingów, jak i w późniejszych kosztach jej utrzymania.
.
3. Członka RN – Dariusza Jaremka z 10 lutego 2022 r. o umieszczenie w porządku obrad RN projektu uchwały w  sprawie: sfinansowania remontu budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8,10 – wniosek z dniu 10 lutego 2022 r. D Jaremka

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami – stanowiskiem Zarządu SM Czuby w sprawie projektu uchwały dotyczącej sfinansowania remontu budynków przy ul. Watykańskiej 6,8,10,
uznała, że podjęcie proponowanej we wniosku uchwały jest bezprzedmiotowe ze względu na:
– Zaskarżenia do sądu przez grupę mieszkańców podwyżki składnika opłat dotyczącego funduszu remontowego nieruchomości
– remont i docieplenie budynków muszą być odłożone w czasie do czasu ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Oraz, że zgodnie z zaleceniem w Ekspertyzie Technicznej remont i wzmocnienie ścian osłonowych wymaga po ich wykonaniu docieplenia. Dlatego też myśląc o remoncie elewacji budynków, należy brać pod uwagę łączny koszt tych robót.

Brak możliwości pozyskania wsparcia ze strony programów rządowych lub unijnych powoduje, że mieszkańcy zmuszeni są zebrać środki na remont i sfinansować przedsięwzięcie z funduszu remontowego nieruchomości.

Gromadzenie środków na koncie funduszu remontowego nie wyklucza możliwości uzyskania w przyszłości dofinansowania przedsięwzięcia. Ponadto dofinansowanie nie gwarantuje pokrycia kosztów w całości, dlatego też propozycja Spółdzielni – gromadzenie środków na funduszu remontowym – wprowadzone uchwalą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej wydaje się najmniej dolegliwym sposobem umożliwiającym przeprowadzenie remontu – etapami, po uzyskaniu orzeczenia sądu.

4. Członków RN – przedstawicieli osiedla Skarpa z 13.06.2022 r. o zwołanie w trybie art. 35 § 41 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648) posiedzenia RN w celu:

 1. Omówienie pilnego remontu i przekazania do Miasta ulicy Sympatycznej.
 2. Omówienie spraw związanych z budową przy ul. Jutrzenki.
 3. Omówienie spraw związanych z budową stacji paliw przy zbiegu ulic Jana Pawła II i ulicy Nadbystrzyckiej
 4. Omówienia zagospodarowania na Skarpie terenu wąwozu od strony ulicy Nadbystrzyckiej – koncepcja miejska, a także od strony wąwozu.
 5. Omówienie inwestycji planowanych w SM Czuby oraz wykonania planu remontów”

Rada Nadzorcza 20.06.2022 r. w wyniku przeprowadzonych głosowań dot. zatwierdzenia porządku obrad pkt zawartych we wniosku członków RN z osiedla Skarpa, oraz wniosku Elżbiety Szabała o nieumieszczaniu w porządku obrad pkt 2,3,4 ujętych we wniosku członków RN z osiedla Skarpa , większością głosów 9 za przy 8 głosach przeciwnych, postanowiła przyjąć do realizacji porządek obrad w brzmieniu:

 1. Omówienie pilnego remontu i przekazania do Miasta ulicy Sympatycznej.
 2. Omówienie inwestycji planowanych w SM Czuby oraz wykonania planu remontów.

5. Zarządu SM „Czuby” dot. możliwości zwołania Walnych Zgromadzeń w SM Czuby na podstawie przedłożonych – aktualnie obowiązujących przepisów

Rada Nadzorcza przeanalizowała przepisy zawarte w stanowisku prawnym z dnia 9 lipca 2022 r. dotyczącym możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni SM „Czuby” w Lublinie oraz przepisy zawarte w Ustawie z 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw:
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu złożonego przez Zarząd 12.07.2022 r. wniosku, o zwołanie posiedzenia RN w dniu 19.07.2022 r. w celu podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz ustalenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia – zgodnie z § 84 ust. 1 oraz § 87 ust.1 pkt 11 Statutu , zgłosiła szereg uwag do otrzymanych dokumentów, uznając, że procedowanie nad tymi dokumentem, jest nie do przyjęcia z punktu widzenia interesu spółdzielców. Kolejny projekt uchwały z dnia 26.07.2022 r, , nie uwzględniał uwag zgłoszonych 12.07.2022 r..

Rada Nadzorcza uznała, że propozycja organizacji Walnego Zgromadzenia w terminie od 1 do 28 września 2022 roku jest, z wielu powodów, wbrew interesowi spółdzielców. Proponowany termin odbycia WZ uniemożliwia uchwalenie planu finansowo – gospodarczego spółdzielni na rok 2023 w terminie pozwalającym na jego obowiązywanie od 1 stycznia. Opóźnienie to powoduje konieczność podziału planowanych rocznych kosztów na mniejszą (niż 12) liczbę miesięcy, a więc skutkuje zwiększeniem opłat eksploatacyjnych na 2023. Wrześniowy termin jest także zdecydowanie niefortunny, bo wypada na okres powrotów z urlopów, rozpoczęcie roku szkolnego itp. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem spółdzielni, ma obowiązek i kompetencje do podejmowania kluczowych decyzji co do jej funkcjonowania, dlatego powinno się odbywać w terminie dogodnym dla członków.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części.oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
bez wskazania terminu zwołania WZ jest bezprzedmiotowe także, w związku z przepisem § 84 ust.1 Statutu, który stanowi: „Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory”.

6. Zarządu z dnia 26.04.2022 r. dot. pisemnego uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej o nieprzyznaniu premii kwartalnej w okresie od l stycznia 2020 r. do 2022 r.

Rada Nadzorcza odnosząc się do wniosku Zarządu poinformowała,mże w wymienionym okresie (osiem kwartałów) Rada Nadzorcza na koniec każdego kwartału przeprowadzała dyskusję i głosowania nad przyznaniem premii dla członków Zarządu, w tym czterokrotnie z wynikiem pozytywnym. W pozostałych czterech głosowaniach, postawione wnioski o przyznanie premii nie uzyskały wymaganej większości. Stwierdzenie, że Zarząd nie otrzymał premii „w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 2022 r.” jest więc niezrozumiałe i nieprawdziwe.

Decyzje Rady Nadzorczej w sprawie premii dla Członków Zarządu podejmowane są w formie uchwał.

Uchwały RN są podejmowanie kolegialnie (większością głosów- zgodnie z obowiązującym prawem).

Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad uchwałami indywidualnie, biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyniki przeprowadzonej dyskusji. Nie istnieje prawny obowiązek ani zwyczaj, przedstawiania pisemnego uzasadnienia decyzji RN, dlatego motywy indywidualnego głosowania Zarząd może poznać jedynie w drodze personalnych zapytań.
Zarząd uczestniczył i uczestniczy w całości dyskusji w sprawie premii, zarówno w obradach Komisji Rewizyjnej, jak i w obradach plenarnych RN. Nie wydaje się zatem zrozumiałe, że (zresztą – po raz pierwszy) zdarzyło się ze strony Zarządu żądanie pisemnego uzasadnienia dla ośmiu premiowych decyzji (2 lata).

7. Członka RN z 26 lipca 2022 r. o odwołanie Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza 30.082022 rozpatrzyła wniosek Pani Elżbiety Szabały w sprawie odwołanie Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Wniosek skierowany do Rady Nadzorczej w związku z niezadowoleniem z poziomu kierowania przez Prezes Bożenę Zielińską działalnością eksploatacyjną Spółdzielni oraz skierowaniem aktywności na sprawy nie będące w Jej kompetencji. Chodzi tu o:
– formułowanie argumentów w ramach odpowiedzi na zarzuty członków RN, związane z polityką kadrową, płacową/premiową oraz gospodarką finansową spółdzielni,
– odsuwanie odpowiedzialności Zarządu za podejmowane decyzje na innych (np. samorząd Spółdzielni, członków Spółdzielni, jednostki Urzędu Miasta).
– niski poziom przygotowywanych uchwał regulujących bieżące funkcjonowanie Spółdzielni. Przyjęcie zasady rozwiązywania napotykanych trudności poprzez doraźne uchwały Rady Nadzorczej bez refleksji nad potrzebą wprowadzenia rozwiązań systemowych czy propozycji zmiany odpowiednich zapisów w obowiązujących regulaminach.
– nieskuteczność w rozwiązywaniu spraw spornych na gruncie obowiązujących przepisów.

Stwierdzenie, że poziom kierowanej przez Prezes Bożenę Zielińską działalności, budzi niezadowolenie mieszkańców, byłoby tylko subiektywną oceną Jej pracy. Obiektywnym wskaźnikiem tej pracy są natomiast decyzje kolejnych nieruchomości o zmianie zarządzającego i odłączeniu od Spółdzielni.
Pozostali członkowie Spółdzielni w konsekwencji ponoszą wyższe koszty zarządzania.

Jest to niewątpliwie także strata wizerunkowa dla SM Czuby. W tym kontekście naganny jest brak działań prezes ds. eksploatacyjnych co do pozyskania uprawnień do zarządzania nieruchomościami obecnie powstającymi wewnątrz osiedli Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z (pisemną i ustną ) opinią, zastępcy prezesa ds. eksploatacji na przedstawione zarzuty, opinią (pisemną i ustną) Prezesa Zarządu w sprawie oceny pracy Bożeny Zielińskiej jako zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji nie podjęła uchwały o odwołanie w/w z funkcji zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych.. Zgodnie z § 92 ust.2 Statutu uchwała w przedmiocie odwołania Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców zapada większością 2/3 oddanych głosów.Za odwołaniem Bożeny Zielińskiej z funkcji zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych głosowało 10 członków, przeciw odwołaniu 8 członków RN.

8. Zorganizowanie spotkania członków Rady Nadzorczej z przedstawicielami Związków Zawodowych i Reprezentantem Załogi.( 28.02.2022 r. )

Rada Nadzorcza w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2021r, podpisane przez: ZZ Solidarność, ZZ Budowlani i Przedstawicielstwo Pracowników , w którym autorzy pisma domagali się zmian decyzji RN (Uchwała Nr 25/25/2021 i 26/26/2021), postanowiła zaprosić przedstawicieli pracowników na zebrania plenarnego w dniu 28 lutego 2022 r.

Przybyli na spotkanie reprezentanci Związków Zawodowych i Przedstawiciel Załogi, potwierdzili postulaty i zarzuty zawarte w piśmie skierowanym do RN. Zaznaczyli, że są ustawowo upoważnieni do obrony interesów pracowników oraz, że zgodnie z kodeksem pracy, istnieje obowiązek współpracowania z organizacjami reprezentującymi załogę na terenie zakładu pracy. Poruszyli sprawę wynagrodzeń w Zarządzie i administracji ogólnej. Podkreślili fakt, że Rada Nadzorcza nie zwiększyła funduszu osobowego dla tej grupy pracowników na rok 2021 i 2022, co skutkuje brakiem podwyżek wynagrodzeń w tych latach. Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali przedstawioną przez przedstawicieli pracowników argumentację, mającą wzmocnić postulat powrotu do dyskusji o liczbie etatów w strukturze SM Czuby na rok 2022 i podjęcia przez radę decyzji ( 50 etatów w administracji ogólnej i 202,25 etatu w strukturze SM Czuby) zgodnej z przedłożonym wnioskiem Zarządu. Członkowie RN nie zgodzili się ze stwierdzeniem, że pracownicy administracji ogólnej w roku 2021 nie mieli podwyżki płac i nie przewidziano podwyżki w roku 2022 r. Przypomnieli, że na spotkaniu w sierpniu 2021 przedstawiciele ZZ zgodnie przyznali, że w roku 2021 dokonano podwyżki płac zasadniczych pracowników administracji ogólnej średnio o 5%. Zaznaczono również, że zaproponowana przez Zarząd redukcja etatów daje, przy niezmienionej wielkości funduszu osobowego, możliwość podwyżki płac o minimum 4,6% w roku 2022.

Analizowała

1. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:

Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych na posiedzeniach:

– 29.03. 2022 r. – za 20201 r.,
– 12.07. 2022 r. – za I kwartał 2022 r.,
– 20.09. 2022 r. – za I półrocze 2022 r.,
– 28.12. 2022 r. – za III kwartał 2022 r.


2. Informacja dot. decyzji Zarząd Spółdzielni z 15 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenie protokołów przetargu na wykonanie przebudowy instalacji gazowej i wymiany docieplenia w osiedlu Skarpa.

RN po zapoznaniu się z informacją z dnia 11.05 2022 r., że instalacje gazowe w osiedlu Skarpa w budynkach Radości 1,5, Romantycznej 17,19 (ES 20) i Gościnnej (ES 19) i Radości 4 są finansowane
z funduszy remontowych nieruchomości i „odpisu dodatkowego” , a jednocześnie oświadczeniem, że koszty te zostaną „zrefundowane do połowy roku 2026” przez nieruchomości finansują remont instalacji gazowych samodzielnie ale jednocześnie istnieje potrzeba „refundacji” kosztów – Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia wniosku Administracji Osiedla Skarpa o zatwierdzeniu przetargu na wykonanie ocieplenia ściany północnej w budynku Radości 1 oraz uzupełnienia decyzji z 15.03.2022 r. o zdanie: „Brakujące środki finansowe na pokrycie kosztów wymiany instalacji gazowej zostaną uzupełnione z funduszu zasobowego spółdzielni”.

Wskazane w wyjaśnieniu Zarządu z dnia 7.06.2022 r. przepisy „z jakich środków będą realizowane remonty w przypadku braku środków na funduszu remontowym nieruchomości”, to przytoczone przepisy zawarte w § 87 ust, 1 Statutu, kompetencje RN do podejmowania decyzji o zwiększeniu wysokości świadczenia na fundusz remontowy, ustalania wysokości świadczenia, oraz przepisy art. 6 ust. 3 uosm w powiązaniu z dodanym art. 4 ust. 41 uosm, oraz wyjaśnienia do tych przepisów.

Z przytoczonych przepisów wynika że spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek prowadzenia odrębnych dla poszczególnych nieruchomości ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego w ramach jednego funduszu remontowego albo może utworzyć odrębne fundusze remontowe dla poszczególnych nieruchomości.

Obowiązek ewidencjonowania wpłat na fundusz remontowy w podziale na nieruchomości nie oznacza nakazu przeznaczania zgromadzonych środków na remonty wyłącznie tej nieruchomości, której lokatorzy dokonywali wpłat. Finansowanie remontów z tego funduszu odbywa się w sposób zbliżony do zasady solidarności i współdziałania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Może być także wspomagane zyskami spółdzielni, środkami z funduszy zewnętrznych lub kredytami.

W razie konieczności zasilenia funduszu remontowego właściwe organy spółdzielni mogą na niego przeznaczyć nadwyżkę bilansową bądź jej część, zaciągnąć kredyt bankowy, np. zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, jednak spełniając warunki określone w art. 6 ust. 4 i 5 uosm. Mogą również przeznaczyć nadwyżki funduszu remontowego jednej nieruchomości na pokrycie potrzeb remontowych innej nieruchomości:

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyjaśnieniami – informacją, że w przypadku niedoborów w funduszu jednej nieruchomości dokonuje się „czasowych pożyczek” z funduszy remontowych innych nieruchomości, zauważyła że jest to działanie sprzeczne z treść §4 ust 2 Regulaminu Tworzenia i Wykorzystywania Funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie „Środki funduszu remontowego mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby poszczególnych nieruchomości”

Żonglowanie pieniędzmi pomiędzy funduszami remontowymi nieruchomości jest niezgodne z wewnętrznym prawem SM Czuby. Takie przesunięcia środków pomiędzy funduszami nieruchomości mogłoby się odbywać po zmianie przytoczonego regulaminowego zapisu i powinno odbywać się za wiedzą i zgodą mieszkańców nieruchomości oraz przy aprobacie Rady Nadzorczej.

Członkowie RN potwierdzili wolę aby zachować zasadę, że prace remontowe w poszczególnych nieruchomościach wykonuje się „w ramach posiadanych środków” a odstępstwa od tej zasady powinny być dopuszczone (także prawnie) jedynie w sytuacjach krytycznych.

3. Informację – wyjaśnienia na temat uchwalonych przez Zarząd aneksów do zasad rachunkowości (polityki) Zakładowego planu Kont SM Czuby w Lublinie – Aneksu nr 1/2018 z kwietnia 2018 r. Aneksu nr 1/2020 z lutego 2020 r. Aneksu nr 1/2021 z marca 2021 r. Aneksu nr 2/2021 z listopada 2021 r.

Postawione we wniosku RN pytania miały na celu uzyskanie odpowiedzi, czy przeksięgowanie tak dużych środków (kwota ponad milion zł na budowę parkingu w osiedlu Ruta ) pomiędzy funduszami Spółdzielni może się odbywać bez wiedzy (zgody) Rady Nadzorczej oraz dlaczego taki transfer wymagał zmian przyjętych w SM Czuby zasad rachunkowości.
Przedstawiane przez Zarząd spółdzielni wyjaśnienia nie dały w pełni odpowiedzi na postawione pytania Zarząd Spółdzielni wyjaśnienia do pozostałych pytań zgłoszonych przez RN , przedstawi na kolejnym posiedzeniu.

4. Informację dot. przebiegu i wyników wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli odbitych od 12 września do 9 listopada 2022 r. – 104 zebrań, na których wybrano 94 nowych przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, n kadencję 2022 – 2025 r .
Nie dokonano wyboru przedstawicieli w 10 nieruchomościach .

5. Informacje dot. planowanych inwestycji oraz wykonania planu remontów W 2022 r.

6. Informację dot. realizacji wniosku członka RN Elżbiety Szabała z dnia 26.07.2022 r. zawierającą

 1. zestawienia budynków i terenów stanowiących mienie Spółdzielni
 2. koszty utrzymania poszczególnych obiektów i terenów mienia
 3. wpływy z poszczególnych obiektów i terenów mienia
 4. specyfikację remontów i inwestycji należących do mienia Spółdzielni w rozbiciu na poszczególne Osiedla wraz z kosztami ich realizacji od daty utworzenia mienia Sp-ni”

7. Informację dot. realizacji wniosku członka RN Elżbiety Szabała z dnia 26.07.2022 r. zawierającą
– Wykazu lokali własnościowych ze wskazaniem ich statusu prawnego oraz wysokości i struktury ( składników) opłat eksploatacyjnych.
– Wykazu dzierżawionych terenów w nieruchomościach oraz wysokości i struktury ( składników} opłat eksploatacyjnych.
– Wykazu lokali użytkowych w najmie oraz wysokości i struktury ( składników ) opłat eksploatacyjnych.
– Specyfikacji zadłużenia lokali użytkowych i dzierżaw.

Rozpatrzyła skargi

1. Członka SM Czuby z dnia 9 listopada 2021 na działalność Zarząd

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skargą członka z osiedla Błonie , z całością korespondencji w kontekście złożonej przez niego w dniu 9 grudnia 2021r, postanowiła uchwałą nr 2/2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. uznać skargę za niezasadną .

Zarzuty postawione w skardze nie znajdują potwierdzenia w prowadzonej korespondencji, a świadczą jedynie o braku zrozumienia podanych informacji dotyczących tej nieruchomości.
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do uporządkowania dokumentów udostępnianych na stronach internetowych Spółdzielni, uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia wyżej wymienionemu, dlaczego niektóre dokumenty udostępniane są w ograniczonym zakresie (osobiście w siedzibie spółdzielni).

2. Członków SM „Czuby” z 6 maja 2022 r.” w sprawie realizacji prac remontowych w osiedlu Błonie.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze skargą o „pomoc i interwencję merytoryczną” złożoną w dniu 6 maja 2022 r. w sprawie realizacji prac remontowych w osiedlu Błonie postanowiła: uznać skargę członków spółdzielni z nieruchomości EB 04 z osiedla Błonie za zasadną.
Działanie Administracji i Zarządu Spółdzielni w sprawie realizacji, ujętego w planie remontów na 2020 rok, remontu schodów w nieruchomości EB 04 w osiedlu Błonie było zbyt przewlekłe, co doprowadziło do znacznego zwiększenia kosztów wykonania prac remontowych,
Mimo, że po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu w październiku 2021 roku podpisano z wyłonionym wykonawcą umowę (grudzień 2021 r) z terminem realizacji do 30.06.2022, prace nie rozpoczęły się do czasu wpłynięcia skargi (maj 2022 r.). Rada Nadzorcza nie znalazła, w przedstawionych wyjaśnieniach, powodu sześciomiesięcznej zwłoki w podjęciu prac przez wykonawcę. Przytoczone fakty potwierdzają zasadność i skuteczność skargi mieszkańców,

3. Członka z osiedla Błonie z 25.08 2022 r. dot. braku reakcji ze strony Zarządu Spółdzielni na pisemną i ustną skargę na pracę kierownika administracji osiedla Błonie

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją i wysłuchaniu informacji przedstawionych przez skarżącego członka , postanowiła przerwać rozpatrywanie skargi i zwrócić się
do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie o opinię dotyczącą oceny pracy Kierownika Administracji Osiedla Błonie.

4. Członka z osiedla Błonie z 11 października 2022 r, na Zarząd Spółdzielni, za działania na szkodę Członków zlecając usuwanie awarii w zasobach Spółdzielni obsługę obcym firmom

Rada Nadzorcza odroczyła termin rozpatrzenia skargi do czasu otrzymania od Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie opinii dotyczącej oceny pracy Kierownika Administracji Osiedla Błonie, o którą wystąpiła do RPNO Błonie 3 listopada 2022 r..

Zapoznała się i rozpatrzyła wnioski :

8. Członka RN Zbigniewa Ławniczaka z dnia 15 czerwca 2022 r, dot. ustalenia stabilnych dat posiedzenia na cały rok .Najlepszym terminem dla posiedzeń byłby ostatni tydzień miesiąca.

Zgodnie z decyzją członków RN, zebrania plenarne są organizowane w ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 1800, a w sprawach pilnych także w innych terminach
Zawarta we wniosku propozycja, aby posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej zwoływane były w ostatnim tygodniu miesiąca, a w przypadku spraw pilnych ad hoc, jest bezprzedmiotowa. Postuluje bowiem wprowadzenie praktyki, która jest faktycznie realizowana. Równie bezprzedmiotowe jest zastosowanie w treści złożonego wniosku sformułowania „chaos związany z niestabilnymi datami posiedzeń”. .

9. Członka RN Zbigniewa Ławniczaka z dnia 17 czerwca 2022 r. dot. wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin, aby po zakończeniu budowy prowadzanej przez dewelopera na ul. jutrzenki, dewelopera ulicę doprowadzić do stanu pierwotnego

Wniosek zrealizowany.
Zarząd Spółdzielni w dniu 29.06.2022. pismem ( Ldz. EE/5682/22) wystąpił do Pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z prośbą “egzekwowanie od deweloperów będących inwestorami budowy bloków mieszkalnych przy ulicy Jutrzenki, aby po zakończeniu inwestycji uprzątnęli i wyremontowali ulicę, która podczas realizacji inwestycji uległa dewastacji.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej (po złagodzeniu przepisów sanitarnych dotyczących organizacji zgromadzeń) (udział brali członkowie spółdzielni , którzy w swoich wystąpieniach mieli możliwość zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący w większości członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w szczegółowyi na bieżąco informowali te oba gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – . www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.  2021 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie