ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z roku 2020

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2020 roku

 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2020.

Rada Nadzorcza w roku 2020 pracowała w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Bogumiła Baran, Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2020 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń plenarnych ,20 posiedzeń prezydium oraz 6 posiedzeń Komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z  funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków.

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r. Prezydium Rady Nadzorczej podjęło decyzję o zmianie organizacji posiedzeń. W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, postanowiono aby ustalenia co do formy obradowania i trybu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą i Komisje zapadały na bieżąco, podczas obrad Prezydium przygotowujących kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej. W celu umożliwienia prowadzenia obrad i podejmowania decyzji w sytuacji pandemicznej, Prezydium zebrało dane od wszystkich członków RN na temat możliwości technicznych komunikowania się na odległość. Następnie przygotowało pakiet dokumentów ułatwiających wszystkim organom samorządowym spółdzielni organizację zebrań i podejmowanie decyzji w trybie indywidualnego zbierania głosów lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 13 maja 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020 poz. 568), Prezydium RN potwierdziło, że do czasu odwołania stanu epidemii o formie obradowania i trybie podejmowania decyzji będzie decydować przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2021 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r.
Na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2020 r.

Dokonała:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

2. Rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok ” SM „Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 24.08.2020 r. odwołania skierowanego przez przedstawiciela nieruchomości Bursztynowa 37 od uchwały Nr 9 / 2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 20.07.2020 r., treści uchwały Nr 9 / 2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK^ z dnia 20.07. 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw oraz przepisów zawartych w obowiązujących „Zasadach i trybie przeprowadzania referendum w SM „Czuby” w Lublinie – na podstawie § 87 ust. 1 pkt 33 Statutu nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały,

W związku z brakiem podstaw do jej uchylenia postanowiła utrzymać w mocy uchwałę nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw
Uchylenie uchwały może nastąpić, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Podjętą przez RN uchwalę Nr 14 / 31/2020 o utrzymania w mocy uchwały 9/2020 RPNO Widok przedstawiciel nieruchomości Bursztynowa 37 zaskarżył do RN.
W odpowiedzi na skierowane zaskarżenie, Rada Nadzorcza poinformowała osobę skarżącą, że nie posiada kompetencji do jego rozpatrzenia. Zgodnie z § 10 ust 4 statutu uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

W związku z uchyleniem przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok uchwały nr 9/2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw — uchwałą Nr 13 / 2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały RPNO Widok nr 9/2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw, Rada Nadzorcza (w dniu 30.10.2020 r.)
Uznała, że uchwała Rady Nadzorczej nr 14/31/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. stała się bezprzedmiotowa.  Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 33 Statutu uchyliła uchwałę Nr 14 / 31/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok SM Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw.

3. Rozpatrzenie odwołania od uchwały nr 207/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.08.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni – utrzymać w mocy Uchwałę nr 207/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.08.2020 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu (29.09.2020 r.) odwołania z dnia 25.08.2020 r. w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, treści uchwały NR 207/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.08.2020r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, zapoznaniu się z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 6 ust.6 Statutu Spółdzielni,
(gdy prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że prawo przysługuje wspólnie małżonkom, niezbędne jest przedłożenie oświadczenia wszystkich uprawnionych o zgodnym wyborze osoby, która nabędzie członkostwo w Spółdzielni),
Uchwałą  nr 15/32/2020 w sprawie odwołania od uchwały nr 207/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.08.2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni — utrzymała w mocy Uchwałę nr 207/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.08.2020 r.

4. Wyraziła zgodę na obciążenia działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie poprzez ustanowienie służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń na rzecz Spółki PGE oraz zawarcia umowy nieodpłatne przeniesienie własności powyższych urządzeń na Spółkę PGE Dystrybucja S.A.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, wyraziła
zgodę na obciążenie działki nr 34/50 położonej przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr LU11/00120490/6, poprzez ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki PGE Dystrybucja S.A.. Służebność polegać będzie na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 0,5 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej na prawie do dostępu wraz z niezbędnym sprzętem w celach m.in.  modernizacji, przebudowy, rozbudowy, remontów, usuwania awarii oraz kontroli i przeglądów.
Wyraziła zgodę na nieodpłatne o przeniesienie własności na Spółkę PGE Dystrybucja
S.A. części sieci elektroenergetycznych, które uległy przeniesieniu, odtworzeniu oraz nowo wybudowanych w ramach usuwania kolizji z zagospodarowaniem powyższej działki pod zabudowę parkingową.

5. Wyraziła zgodę na dofinansowanie ze środków mienia spółdzielni remontu parkingu przy ul. Dragonów 2 w os. Błonie

Rada Nadzorcza na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 w związku §103b ust.1pkt 1 Statutu wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty ok. 50.000,00 zł na remont parkingu przy ul.
Dragonów 2, położonego pomiędzy budynkiem Administracji Osiedla Błonie a podstacją ciepła PC-3. Budynek administracji i część parkingu zlokalizowane na działce nr 4/6 stanowią mienie spółdzielni. Parkingu o powierzchni ok. 507 m2 obejmuje częściowo teren Spółdzielni (mienie Spółdzielni), częściowo teren LPEC-u.
Remont ul. Dragonów wraz z parkingiem, wykonywany będzie w ramach realizacji robót z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przez Firmę KPRD, która na prośbę spółdzielni dokonała wyceny robót- na kwotę 76.240,00 zł netto.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji, LPEC na remont parkingu przekaże kwotę 24.600,00 zł brutto, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie kwotę 24.600,00 zł brutto, brakującą  kwotę 44.575,20 zł brutto, środki z funduszu mienia spółdzielni.
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu jest konieczne dla uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Nawierzchnia mocno zniszczona, głębokie ubytki asfaltu, połamane krawężniki zapadnięcia asfaltu przy studzienkach stwarzają zagrożenie dla pieszych oraz możliwość uszkodzenia pojazdów.

6. Wyraziła zgodę na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu postanowień art. 46 § 1 pkt 3 Prawa Spółdzielczego oraz po zapoznaniu się z interpretacją dotyczącą ważności zawartych przez Zarząd umów na najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu przepisu, który stanowi, że do zakresu działania Rady Nadzorczej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, – uchwała Rady Nadzorczej zezwalająca na obciążenie nieruchomości jest przesłanką ważności umowy, które to umowy zawiera Zarząd Spółdzielni – na podstawie § 93 pkt 8 lit. E Statutu -wyraziła zgodę na zawieranie przez Zarząd Spółdzielni umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawę terenu stanowiących mienie Spółdzielni określone w załączniku do uchwały.

7. Wyraziła stanowisko w sprawie modernizacji systemu komputerowego funkcjonującego w spółdzielni

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, poparła inicjatywę modernizacji systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie spółdzielnią tj.
Systemu Korespondencji Seryjnej oraz Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Wspomagającego Zarządzanie Spółdzielnią.
Zakupu oprogramowania należy dokonać zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowe, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych zatwierdzonym uchwała RN nr 2/14/2019 z dnia 26.02.2019 r. Przedsięwzięcie należy sfinansować z wolnych środków obrotowych.
Potrzeba zmiany oprogramowania wynika z konieczności zagwarantowania bieżących, potrzebnych aktualizacji dla spełnienia wymogów w zakresie nowych opracowań dla potrzeb US, ZUS-u, sprawozdawczości i rozliczeń. Ciągle zmieniające się przepisy wymuszają od autorów systemów bieżących zmian oprogramowania.
W roku 2015 w spółdzielni zmieniono oprogramowanie z dostosowanego na windowsowskie w zakresie FK i czynszów. Zabezpieczono w ten sposób bieżące potrzeby w zakresie sprawozdawczości, ewidencji i rozliczeń w tamtym czasie.

8. Ustaliła tryb organizowania posiedzeń i procedowania rady w okresie pandemii

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa prezydium postanowiło nie organizować zebrań komisji i zebrań plenarnych w formie tradycyjnych spotkań i odbywać je w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Do realizacji porządku obrad, na 7 dni przed terminem posiedzenia, członkowie rady otrzymują na piśmie komplet materiałów w sposób wyrażony w oświadczenia (o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i przekazywanie oświadczeń woli dot. spraw SM CZUBY w formie elektronicznej lub innej) – zawierający informacje, wyjaśnienia oraz projekty uchwał, nad którymi będzie przeprowadzane głosowanie. Realizacja porządeku obrad odbywa się zgodnie z materiami umieszczonymi w protokołach prezydium.
Karty do głosowania członkowie Rady wypełniają, po dokonanej ocenie zawartych w nich rozwiązań i poprzez głosowanie we wskazanych w kartach sprawach, wyrażają swoje stanowisko za podjęciem lub odrzuceniem proponowanego w uchwale rozwiązania.
Wypełnioną kartę głosowań członkowie Rady mogą przekazać Kierownikowi administracji, wrzucić do skrzynek na korespondencje w siedzibie administracji osiedla lub zarządu spółdzielni w godz. urzędowania spółdzielni, lub przesłać na adres annakorzonek@smczuby.pl
Zgłaszane przez członków Rady uwagi w sprawach wniesionych umieszczane na kartach do głosowania wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami, umieszczane są w protokołach prezydium, komisji rady i komisji skrutacyjnej. Tych, które nie są publikowane na stronie internetowej spółdzielni.
W protokołach obrad organów spółdzielni udostępnianych na stronie internetowej, do której dostęp maja wszyscy użytkownicy internetu, umieszczane są tylko treści ustalone obowiązującymi przepisami.
Rada Nadzorcza podejmując decyzje o niepublikowaniu w protokołach ogólnie dostępnych wypowiedzi i opinii przedstawianych przez członków rady, kierowała się z jednej strony obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z drugiej strony odpowiedzialnością za publikowane informacje, prezentowane opinie.

9. Ustaliła sposób procedowania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w przedmiocie przyznawania członkom Zarządu Spółdzielni premii na posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

1. Zasady podziału zysku netto za 2019.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2019 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały:

Zysk (netto) za 2019 r. w wysokości 639 767,51 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 133 318,51 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla. – załącznik nr.1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 245 627,35 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla , przeznaczyć: – na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 260 821,65 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

– Rada Nadzorcza wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

2. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2019 a w szczególności terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych wynikających z § 77 ust. 6 ,7 i 8 statutu, terminowego zakończenia i rozliczenia nakładów na budowę pawilon handlowo – usługowego Radości 2A w osiedlu Skarpa, prowadzonych działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi, przygotowaniem i przebiegiem wyborów przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na nową kadencję, prowadzonych działań windykacyjnych i dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2019 roku.

3. Zmiany Statutu Spółdzielni

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wprowadzonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) zmian zawartych w art. 35 – uregulowań zawartych w § 41–44 w brzmieniu:

„§ 41. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 42. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 43. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 44. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 568
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w § 1 pkt 2–4 i § 3, oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów.”;
2) w art. 46a dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Art. 35 § 41–44 stosuje się odpowiednio.”;
3) w art. 59 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Art. 35 § 41–44 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Art. 91. Przepisy ustawy z dnia 16września 1982r. –Prawo spółdzielcze (Dz.U. z2020r. poz.275) i ustawy z dnia 24czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.532) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do posiedzeń odpowiednich organów zwołanych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.

postanowiła powyższe zmiany umieścić w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu SM Czuby – w § 72 ust. 5-9, w § 88 ust. 3.

4. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 17 ust. 3 ,4 i 5 ,§ 18 ust. 2 i 3 , § 19 ust.1 § 20 ust.1 § 24 ust.1 , § 26 i 29 Regulaminu Rady Nadzorczej podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonym projektem.

5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 216 970 377,72 zł.,
2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w wysokości 639 767,51 zł. ,
3) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 2 255 967,49 zł ,
4) Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 7 022 454,64 zł.

Dokonała zmian w regulaminach:

1) Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby w Lublinie.

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby w Lublinie, Rada Nadzorcza doprecyzowała zapisy poniżej wyszczególnionych § § nadając im brzmienie:

– § 1 ust. 2
„ Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są „mieszkańcy” tj członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu niebędący członkami Spółdzielni, osoby zamieszkujące lub przebywające w lokalu za przyzwoleniem ich właścicieli, np.: współmałżonkowie i inni członkowie rodzin, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu, inne osoby przebywające w lokalu oraz najemcy (podnajemcy) lokali – zwani dalej „mieszkańcami”.

– § 3 ust. 6
„ Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem”.

– § 7 pkt 4
„ gniazd i instalacji RTV, przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w lokalach do zabezpieczeń przedlicznikowych a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej.
Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,

– § 7 pkt 5
„ szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne, podłóg (podłoże i posadzka), stolarki okiennej i drzwiowej, okuć, zamków w użytkowanym lokalu i pomieszczeniach przynależnych. Wymieniona stolarka okienna winna zapewnić infiltrację powietrza do pomieszczeń.
W przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować nawietrzaki okienne zapewniające infiltrację powietrza w lokalu”,

– § 8 ust. 1
„ Remonty w użytkowanych lokalach obejmujące: przebudowę, wymianę stolarki okiennej, stawianie lub rozbieranie ścian działowych, przeróbki instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania itp. należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskując w zależności od specyfiki i rodzaju prac budowlanych odpowiednią zgodę lub pozwolenie od uprawnionych w tym zakresie organów administracji architektoniczno-budowlanych.
Zamiar przeprowadzenia w/w prac remontowych należy zgłosić Administracji Osiedla i w zależności od ich rodzaju uzyskać zgodę na ich wykonanie. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię i obciążają użytkownika lokalu”.

– § 9
„1. Zabrania się bez zgody Administracji Osiedla umieszczania reklam na elewacji budynku oraz na terenie osiedla.
2. Zabrania się montowania krat, żaluzji, rolet, paneli fotowoltaicznych, zabudowy balkonów i logii, w tym ramowego systemu przeszklonych ścianek.
3 Zabrania się zmiany kolorystyki elewacji budynku, m.in. na balkonach, loggiach spodów płyt balkonowych, ścian, balustrad, stolarki okiennej i balkonowej itp”.

– § 18 pkt 10
„ustawianie samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów, garaży oraz zastawianie placów manewrowych garaży”,

Rada Nadzorcza nie uwzględniła w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zmian dot. funkcjonowania zespołów garażowych, zaproponowanych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi w załączniku nr 1 z dnia 26.05.2020 r.

3. Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

W związku z przepisem art. 35 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568 i 695), któremu nadano brzmienie:

„§ 3. Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim przypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków. Do zwoływania posiedzeń tych organów i warunków podejmowania przez nie uchwał przepisy § 41-44 stosuje się odpowiednio”.

Rada Nadzorcza na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 16/10/2019 z dnia 3.09.2019 r. wprowadziła następujące zmiany:

1) § 16 ust 3,4,5 nadano brzmienie:
„3 Członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać zwołania posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Jeżeli przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być zwołane również na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”

2) § 17 ust. 2 nadano brzmienie:
„Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 i 5 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.”

3) § 18 ust. 1 nadano brzmienie:
„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.”

4) § 19 ust. 4 nadano brzmienie:
„Przy obliczaniu kworum uwzględnia się także członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

5) § 20 ust. 3 nadano brzmienie:
„Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu, za wyjątkiem głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6) § 21 ust. 1 i 2 nadano brzmienie:
„ 1. Uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uczestniczących w posiedzeniu. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2 Uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4. Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności

Rada Nadzorcza w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu, przekazanego do dyspozycji spółdzielni, postanowiła wprowadzić na podstawie 87 ust.1 pkt 30 Statutu do Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności stanowiącego załącznik do uchwały nr 31/4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2018 r. poniższe zmiany:

1) § 1 „Podstawę prawną Regulaminu stanowią przepisy art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 11 i art.1711 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1465).”
2) § 2 „Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność, z zastrzeżeniem przypadków określonych w §9 ust.1.”

3) § 3 „Do przetargu mogą przystępować osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki przetargu określone w niniejszym regulaminie.”

4) § 8 ust.7 „Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i wskazuje osobę, która wygrała przetarg.”

5) § 9
„1. W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszczone jest zbycie określonych w § 2 lokali w drodze przetargu pisemnego ofertowego. Do przetargu pisemnego mogą przystępować osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki przetargu określone w niniejszym regulaminie.
2. Podanie przetargu pisemnego do publicznej wiadomości odbywa się zgodnie  z § 4.
3. Ogłoszenie o przetargu pisemnym powinno zawierać informacje określone w § 5.
Dodatkowo powinno zawierać informacje o miejscu i terminie składania ofert.”

6) § 10
„1. Przystępujący do przetargu pisemnego składa wypełnione zgłoszenie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu pisemnym. Do wypełnionego zgłoszenia oferent dołącza w zamkniętej kopercie, z adnotacją określającą przedmiot przetargu pisemnego, ofertę ceny przetargowej (cena przetargowa nie niższa niż cena wywoławcza).
2. Zgłoszenie do przetargu pisemnego powinno być zgodne z § 6 ust.2.
3. Oferta ceny przetargowej powinna zawierać:
– imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,
– jednoznaczne określenie przedmiotu przetargu pisemnego,
– oferowaną cenę przetargową,
– własnoręczny podpis oferenta.
4. Wysokość wadium oraz ceny wywoławczej w przetargu pisemnym ustalana jest zgodnie z § 7.”

7) § 11
„1. Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu pisemnego.
2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego.
3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu pisemnego.
4. Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, czyli najwyższą zaoferowaną cenę przetargową. W sytuacji wystąpienia ofert równorzędnych Komisja zarządza dodatkowy przetarg pisemny z udziałem osób, które złożyły najwyższe oferty.
5. Z przeprowadzonego przetargu pisemnego Komisja sporządza protokół.
6. Wyniki przetargu pisemnego zatwierdza Zarząd.”

8) § 12
„1. Spółdzielnia zawiadamia pisemnie oferentów w terminie 7 dni od zatwierdzenia przetargu o wyniku przetargu pisemnego w zakresie wyłącznie ich dotyczącym.
2 W zawiadomieniu skierowanym do osoby wygrywającej przetarg podaje się sposób i termin załatwienia formalności związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz uprzedza się o skutkach wynikających z § 13 i § 14.
3 Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą nabycia ekspektatywy własności, to jest zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni wyników przetargu.
4 Cena zgłoszona na przetargu nie podlega weryfikacji z tytułu stanu technicznego lokalu mieszkalnego.”

9) § 13 „Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium.”

10) § 14 „Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
2) osoba, o której mowa w art.15 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.”

11) § 15 „Osoba nabywająca prawo do lokalu mieszkalnego ponosić będzie koszty jego eksploatacji od daty zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu.”

12) § 16
„1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet wymaganej do wpłaty ceny zgłoszonej do przetargu.
2 Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu.”

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2020 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
 3. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2021.
  Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r. w wysokości 52,50 etatów.
 4. Koszty zarządzania na rok 2021.
  Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5.682.300 zł
 5. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2021 r.
 6. Zmianę opłat eksploatacyjnych
  Osiedle Skarpa
  – zmieniono w nieruchomości ES 02- Sympatyczna 1 od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r wysokość stawki eksploatacyjnej – funduszu remontowego na 13,20 zł miesięcznie za lokal (wymiana wodomierzy)
  – zmieniono w nieruchomości ES 20 Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19 – od 1 sierpnia 2020 roku wysokość odpisu na fundusz remontowy z 0,39 zł / m2 na 0,75 zł/m2
  Osiedle Widok
  – zmieniono w nieruchomości EW 10 Bursztynowa 24, od 1 września 2020 roku wysokość odpisu na fundusz remontowy lokali mieszkalnych i użytkowych z 0,25 zł / m2 na 0,50 zł/m2 (mycie powierzchni ścian północnych skażonych mikrobiologicznie oraz zabrudzonych powierzchniowo).
  Osiedle Łęgi
  – wprowadzono dla mieszkań przy ul. Tymiankowej 1 ( kl. X), od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. nowy składnik opłat eksploatacyjnych – odpis na montaż instalacji domofonowej w wysokości 25 zł./miesięcznie za lokal

Analizowała poniższe zagadnienia:

1. Ofertę firmy ENERGY EKO zajmującej się doradztwem technicznym , opracowywaniem i realizacją projektów związanych z szeroko pojętą energetyką

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z zaletami oraz wadami elektrowni słonecznej, po przeanalizowaniu plusów i minusów inwestycji, zastanowieniu się: czy osiągnięte korzyści z tytułu zmniejszonych rachunków za prąd zrekompensują wysokie koszty budowy, jaka będzie stopa zwrotu, jak wysokie będą koszty konserwacji i wymiany zużytych elementów
postanowiła zobowiązać Zarząd SM Czuby do:

– obserwacji sytuacji rynkowej i rozwoju fotowoltaiki oraz możliwości zastosowania bezpiecznych, nowoczesnych rozwiązań w budownictwie wielorodzinnym. Zrobić rozeznanie co do możliwości pozyskania środków unijnych na budowę elektrowni słonecznej , nawiązać w miarę możliwości współpracę z Politechniką Lubelską w zakresie opracowania projektu i sposobów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań sposobu wykorzystania w naszych zasobach”

– wystosowania pisma do SM Południe we Wrocławiu oraz SM Przylesie w Sopocie z zapytaniem jaki był koszt dokumentacji , koszt montażu paneli. Sposób zabezpieczenia pokrycia dachowego przed ewentualnym zalewaniem mieszkań, jakiego typu dach są na ich budynkach i czy wymagały wzmocnienia , w jakich latach budynki były budowane , w jakiej technologii jakiej są wysokości, czy wykorzystują energie do ogrzewania wody , jak to jest rozliczane. Czy można pozyskiwać dotacje unijne lub z innych programów,

2. Aktualne problemy dotyczące segregacji odpadów komunalnych

Rada Nadzorcza zapoznała się z problemami omówionymi na spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie z przedstawicielami spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedstawicielami Rady Miasta, Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Ochrony Środowiska, przedstawicielami firm wywożących odpady w sprawie aktualnych problemów dotyczących segregacji odpadów komunalnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie.
Podana została informacja, że na terenie naszego miasta. segregacja odpadów funkcjonuje coraz lepiej.
Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin opracowuje nowy regulamin w sprawie utrzymania czystości, który będzie poddany pod dyskusję mieszkańcom na stronie internetowej. Trwają rozmowy nad zmianą sposobu rozliczania opłat, np. na m2 lub proporcjonalnie do zużycia wody. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mają problemy z jednorazowym odbiorem dużej ilości opon – Spółdzielnie przywożą je samochodami ciężarowymi.
Spółdzielnia powinna poinformować mieszkańców by sami przywozili opony do punktów PSZOK i nie gromadzili ich przy altanach śmietnikowych.

Przedstawiciele Spółdzielń zwrócili uwagę na następujące problemy:
1) duża ilość pojemników powoduje konieczność powiększenia altan śmietnikowych lub wybudowania kolejnych, UM WAiB stwarza problemy w uzyskaniu zgody na nowe lokalizacje,
2) za mała częstotliwość wywozu frakcji z bioodpadami (szczególnie latem) i frakcji zielonej,
3) umożliwienie spółdzielniom składania deklaracji internetowo, szczególnie przy zapowiadanych zmianach dot. deklaracji dla każdej nieruchomości oddzielnie,
4) spowodowanie, by lokale użytkowe same podpisywały umowy na wywóz odpadów a mieszkańcy odprowadzali opłaty za odpady bezpośrednio do Urzędu Miasta a nie za pośrednictwem spółdzielni,
5) nakładanie kar solidarnych dla nieruchomości jest nieetyczne w sytuacji, gdy każdy może wyrzucać swoje śmieci w dowolnym miejscu,
6) ilość gruzu podczas remontu pojedynczych mieszkań nie powinna być limitowana, Przedstawiciele firm wywozowych poinformowali o codziennych problemach, w tym:
– cena na składowiskach odpadów wrosła o kilkaset %,podrożały ceny surowców,
– nie są w stanie zagospodarować tak dużej ilość odpadów zielonych, jak wymagają tego spółdzielnie,
– utylizacja posegregowanych odpadów nie jest łatwa, ponieważ tylko niektóre elementy można ponownie wykorzystać, znaczną część należy spalić.
– właściwe wykorzystanie odpadów wymaga wielomilionowych inwestycji, np. budowy spalarni i infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie wytworzonego ciepła,

3. Działania w związku z panującą epidemią i zagrożeniem koronawirusem COVID-19:

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz decyzjami władz naszego Państwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby podjęła szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Spółdzielni, w tym m.in.:
1. Poinformowano mieszkańców o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia poprzez rozwieszenie informacji na wejściu do klatek schodowych.
2. Zamknięto place zabaw i wywieszono odpowiednie informacje.
3. Przeprowadzono dezynfekcję klatek schodowych, korytarzy, wind i zsypów przez firmę specjalistyczną.
4. Nadal systematycznie przeprowadza się dezynfekcję klamek i pochwytów, wind oraz wejść do klatek schodowych przez służby Spółdzielni, stosowane środki są specjalistyczne i posiadając wymagane certyfikaty.
5. Prowadzona jest na bieżąco kontrola przez pracownika kontroli wewnętrznej i BHP realizowanych zaleceń Zarządu Spółdzielni.
6. Zapewniono bezpieczną obsługę mieszkańców poprzez kontakt telefoniczny, mailowy i listowny ze wszystkimi działami oraz administracjami Spółdzielni.
7. Wyposażono wszystkich pracowników w środki ochronne, takie jak: m.in. maseczki, rękawice, przyłbice, płyny do dezynfekcji, mydło bakteriobójcze wirusobójcze oraz zachowano odpowiednią odległość jednego pracownika od drugiego a w przypadku braku możliwości zastosowano przegrody pomiędzy tymi pracownikami.
8. Przystosowano kasę Spółdzielni do obowiązujących zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem odpowiedniego zabezpieczenia pracowników jak i mieszkańców podczas dokonywania opłat.
9. Zmieniono harmonogram robót remontowych w zasobach Spółdzielni, dostosowując do istniejących warunków,
10. Wystosowano pismo do Rady Miasta Lublin o zwolnienie z podatku od nieruchomości podczas pandemii,
11. Pomimo utrudnień Spółdzielnia pracuje i terminowo realizuje zadania, w tym związane ze sporządzaniem i wysyłką sprawozdań oraz deklaracji, np.:
– roczna ankieta przedsiębiorstwa (do 16 marca)
– ankieta koniunktury gospodarczej (do 10 każdego miesiąca)
– meldunek o działalności gospodarczej (do 5 dnia roboczego po każdym miesiącu)
– sprawozdanie o przychodach, kosztach, i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (raz na kwartał)
– sprawozdanie bilansowe nośników energii infrastruktury ciepłowniczej (do 17 lutego za poprzedni rok)
– kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
– badanie popytu na pracę ( raz na kwartał)
– deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za każdy miesiąc)
– deklaracja na podatek od nieruchomości (za każdy miesiąc)
– deklaracja VAT (do 25 każdego miesiąca)
– rejestry zakupu i sprzedaży JPK (do 25 każdego miesiąca).

4. Organizację Walnego Zgromadzenia w SM Czuby w Lublinie w 2020 r.

Zarząd Spółdzielni zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni, planował zwołać Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części w terminie od 6.05.2020- r do 3.06.2020 r. Zostały sporządzone niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zgromadzenia w zakreślonym terminie tj. porządek obrad , harmonogram zebrań , sprawozdania z działalności w 2019 r. Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2019 r., dokonana została ocena sprawozdania finansowego SM Czuby za 2019 r.- uchwala RN nr 1/34/2020 r. z dnia 26.03.2020r. Rada Nadzorcza zaakceptowała projekt podziału zysku netto za 2019 r. i sposób realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu w 2019 r.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia nie jest teraz możliwe. Jak wynika z obowiązujących przepisów, Zarząd będzie mógł zwołać Walne Zgromadzenie po odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Najbardziej prawdopodobny wydaje się termin „w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.). Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującym prawem, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.

5. Nowelizację prawa spółdzielczego wynikającą z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. tzw. „Tarczą antykryzysową” w zakresie zmian statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wprowadzonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze zmian zawartych w art. 35 – w zakresie zmian statutu i Regulaminu Rady Nadzorcze, postanowiła uchwalone uregulowania umieścić w projektach uchwał dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz wprowadzić nowe uregulowania -zmiany do § 16 ust 3,4,5, § 17 ust. 2, § 18 ust. 1, § 19 ust. 4, § 20 ust. 3, § 21 ust. 1 i 2 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

6. Finanse spółdzielni w związku z zakazem prowadzenia niektórych działalności

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i zakazu prowadzenia niektórych działalności lub też wprowadzonych przez ustawodawcę ograniczeń, Spółdzielnia na wniosek najemców lokali użytkowych zgodziła się na obniżenie części opłat eksploatacyjnych, do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię, na okres 3 miesięcy. Z tego tytułu przychody z lokali użytkowych zmniejszą w tym roku o kwotę ok. 96.000,00 zł.
Zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garażowych do końca marca b.r. zmniejszyło się w porównaniu do grudnia 2019 roku o ok. 10% Analiza stanu zadłużenia w opłatach w drugim kwartale b.r. zostanie przeprowadzona w lipcu lub sierpniu.

Z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19, Spółdzielnia do dnia 31.03.2020 r. poniosła koszty w kwocie ok. 128.000,00 zł. między innymi:
– dezynfekcję części wspólnych, klatek schodowych, wind, zsypów, klamek, pochwytów i przycisków przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną,
– zakup środków do dezynfekcji części wspólnych przeprowadzanych przez naszych pracowników –
– zakup środków do ochrony osobistej tj. masek, rękawic, mydła antybakteryjnego, środków do dezynfekcji pomieszczeń biurowych i administracjach ,
– zakup przegród plastikowych,
– przygotowanie punktu przyjęcia interesantów na parterze budynku Spółdzielni itp.

Przedstawione powyżej działania i poniesione wydatki nie spowodowały obniżenia kondycji finansowej Spółdzielni.
Na podstawie obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, Spółdzielnia nie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów wynikających z pandemii.

7. Zmianę przepisów dot. podatku dochodowego

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020r i Naczelnego Sądu Administracyjnego przychody uzyskiwane przez Spółdzielnię mieszkaniową z tytułu opłat za lokale mieszkalne przez osoby nieposiadające członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
W konsekwencji dochody uzyskiwane od osób , które nie są członkami Spółdzielni , zgodnie z art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych , nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (CIT-8 , 19%).

Opłaty za lokale mieszkalne otrzymane przez Spółdzielnię nie zawsze są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Opłaty od osób niebędących członkami spółdzielni nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin i nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Z uwagi na powyższe kwoty podatku należy uwzględnić w opłatach czynszowych tych osób.
Tylko członkostwo w spółdzielni zwalnia z tego podatku.
Spółdzielnia ma obowiązek rozliczy osoby niebędące członkami na koniec 2020 r.
W związku z powyższym Spółdzielnia zaprasza do złożenia deklaracji przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w formie pisemnej (druk w załączeniu).

8. Nowe sposoby płatności opłat eksploatacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie w dniu 15.05.2020 r. podpisała umowę z Pocztą Polską S.A. w sprawie wysokości opłat i warunków płatności za wpłaty Plus na rachunki bankowe dokonywane w placówkach pocztowych. Od mieszkańców dokonujących opłat eksploatacyjnych placówki pocztowe nie będą pobierały prowizji.

Całkowitą opłatą za czynności związane z przyjęciem i przekazaniem wpłat na wskazane w umowie rachunki bankowe obciążone zostaną koszty funkcjonowania spółdzielni . .
Z dniem 03.06.2020 r. Spółdzielnia przystąpiła do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Wprowadziła możliwość posługiwania się w kasie Spółdzielni Kartą płatniczą

9. Projekty do VII edycji Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Pomimo zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych ograniczeń w realizacji remontów oraz inwestycji miejskich, nasza Spółdzielnia, po przeanalizowaniu warunków nowego regulaminu, stanu technicznego obiektów oraz kosztów prac remontowych, postanowiła zaakceptować niżej wymienione projekty wypracowane z kierownikami administracji osiedli.
Zaproponowała skoncentrować uwagę na jednym projekcie ogólnomiejskim i dwóch dzielnicowych:
O – Remont ulicy Perłowej w os. Poręba oraz remont ul. Kawaleryjskiej w os. Błonie. (łączna wartość robót 1 500 000 zł),
D – Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 350 000 zł),
D – Remont chodników wzdłuż ul. Dziewanny oraz remont chodnika przed Przedszkolem
Nr 72 przy ul. Różanej 9 w os. Ruta oraz oświetlenie ciągu pieszego ze ścieżką rowerową wzdłuż zespołu szkół przy ul. Biedronki w os. Łęgi (łączna wartość robót 350 000 zł).
Wytypowane do remontu obiekty stanowią pewnego rodzaju kompromis oraz spełniają optymalne warunki uzyskania poparcia mieszkańców.

10. Przedłużenie umowy dzierżawy parkingu przy sklepie Stokrotka w osiedlu Skarpa .

Zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2010 r Stokrotka Sp. z o.o. jest dzierżawcą parkingu o pow. 1207,5 m2 położonego na działce nr 24/15 przy ul. Radości w os. Skarpa. Umowa została zawarta na okres 10 lat – do dnia 30 czerwca 2020 r.
Parking jest ogólnodostępny, korzystają z niego mieszkańcy oraz klienci sklepu.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wnioskiem nr 1 z dnia 25.02.2020 r. pozytywnie zaopiniowała prośbę firmy o przedłużenie umowy dzierżawy na dotychczasowych warunkach.
Zarząd przedłużył przedmiotową dzierżawę na kolejne 10 lat. .

11. Sprawę awarii miejskiej sieci wodociągowej w budynku Bursztynowa 30 w os. Widok

W dniu 16.02.20019 r. w godzinach popołudniowych w związku z powstałą awarią miejskiej sieci wodociągowej, zostały zalane korytarze i piwnice lokatorskie do wysokości ponad 1,0 m w budynku Bursztynowa 30 w osiedlu Widok

W usuwaniu skutków awarii uczestniczyły służby MPWiK, Straż pożarna, Policja, Z-d Energetyczny, Z-d Gazowniczy, Inwestprojekt Dźwig i służby Administracji Osiedla „WIDOK”.
Pracownicy administracji – konserwatorzy i gospodarze rejonów, przez 4 dni usuwali zalęgające błoto na całej powierzchni korytarzy piwnicznych .Zlecano wykonanie wymiany przykanalika instalacji i kanalizacji sanitarnej, który uległ rozszczelnieniu.
Na bieżąco spisywano protokoły z oględzin indywidualnych komórek piwnicznych lokatorskich i przesyłano do firmy ubezpieczeniowej.
Firmie BUDOPROJEKT Biuro Usług Projektowych zlecono wykonanie dokumentacji i ekspertyzy technicznej w zakresie piwnic i fundamentów dla budynku Bursztynowej 30 z zalanymi piwnicami w zakresie:
1) badania podłoża gruntowego na terenie budynku Bursztynowa 30 na zewnątrz budynku (6 odwiertów do głęb. 5 m) i wewnątrz budynku (8 odwiertów do głęb. min. 3 m),
2) ekspertyzy technicznej budynku Bursztynowa 30 w zakresie piwnic i fundamentów budynku, z oceną istniejącego stanu technicznego podłoża gruntowego i wpływu na fundamenty budynku oraz opracowanie zakresu i programu robót naprawczych dla przywrócenia w budynku należytego stanu technicznego.

12. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:

Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych na posiedzeniach:

– 26.03. 2019 r. – za 2019 r.,
– 29.06. 2029 r. – za I kwartał 2020 r.,
– 29.09. 2020 r. – za I półrocze 2020 r.,
– 21.12. 2020 r. – za III kwartał 2020 r.

13. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia

W Walnym Zgromadzeniu odbytym w 21 częściach w terminie od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r. 2019 r. udział wzięło 403 członków spółdzielni oraz 241 pełnomocników zastępujących członków. Członkowie spółdzielni pełnomocnictwa do udziału w ich zastępstwie, udzielali członkom rodziny lub najbliższym sąsiadom. Ilość udzielonych pełnomocnictw zmalała z 699 w roku 2018 do 241 w roku bieżącym.
Wszystkie uchwały wynikające z porządku obrad otrzymały wymaganą statutem ilość głosów. Za ich podjęciem opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – ponad 600. Tylko w 3 przypadkach liczba oddanych głosów była niższa i wynosiła 580,579,593 głosów.

Członkowie i pełnomocnicy głosowali zgodnie z własną oceną prezentowanych sprawozdań , koncentrowali uwagę na wynikach ekonomicznych spółdzielni, osiedla i nieruchomości, w której zamieszkują. Aktywnie uczestniczyli w dyskusji o planowanych remontach w swoich nieruchomościach i w osiedlu, o inwestycjach wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego i tych przewidzianych do realizacji przez innych inwestorów.

14. Wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu odbytym od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r.

Rada Nadzorcza analizowała realizacje wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.

1) Dokonanie analizy kosztów zależnych od spółdzielni tj. koszty eksploatacji i utrzymanie mienia Spółdzielni , koszty konserwacji i przeglądy. Wprowadzenie zmian zmniejszających te koszty od 1.01.2020 r
Realizacja
Analiza kosztów zależnych od spółdzielni dokonywana jest każdorazowo przy tworzeniu planów rzeczowo-finansowych na kolejny rok funkcjonowania spółdzielni, jak również po jego zakończeniu. Stawki opłat kalkulowane są zgodnie faktycznymi potrzebami i kosztami poszczególnych nieruchomości. Stawki te uchwalane są przez poszczególne Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2) Wnioskuję o wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kaczeńcowej pomiędzy placem zabaw a przedszkolem.

Realizacja
Rada Nadzorcza SM ,,Czuby” uchwałą nr 25/ 56/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie na 2019 r. przewidziała na realizację tego zadania kwotę 500 000,00 tys.
Żeby inwestycja mogła być zrealizowana Rada Miasta na wniosek Spółdzielni musiała uchwalić zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu.
W obowiązującym planie był to teren zielony. Spółdzielnia wystąpiła o zmianę przeznaczenia tego terenu pod zabudowę parkingową. Uchwałę taką Rada Miasta podjęta w dniu 30.06.2019 r. Uchwała uprawomocniła się w sierpniu 2019 r.
Spółdzielnia zleciła opracowanie projektu i w lutym 2020 roku otrzymała pozwolenie na budowę. Budowa parkingu zostanie rozpoczęta w kwietniu b.r. o ile warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie robót ziemnych.
3) Możliwość indywidualnego ujęcia wody ( tj. wykonanie studni głębinowej na potrzeby mieszkańców bloku nr 5 i odłączenie od sieci miejskiej.

Realizacja:
Wniosek nierealny do realizacji z powodu niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do korzyści. Przykładowe koszty to:
1. Badania geologiczne wg Prawa geologicznego (Dz. U nr 228/2005, poz. 1947) i górniczego.
2. Pozwolenie wodno-prawne zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dż.U 2013, poz. 165).
3. Projekt techniczny ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.
4. Kupno terenu wraz z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej i pośrednie ujęcia wody podziemnej.
5. Budowa stacji uzdatniania wody.
6. Budowa infrastruktury wodociągowej ( lokalna sieć wodociągowa z hydrofornią.
7. Obsługa, konserwacja remonty itp.
Wniosek pozostawiony bez realizacji.
4) Rozważyć możliwość i opłacalność podgrzewania wody gazem poprzez montaż pieca gazowego z uwagi na coraz większe koszty.

Realizacja:
Wniosek nieracjonalny do realizacji z powodu jego nieopłacalności.
W zasobach SM „Czuby” znajdują się dwa porównywalne budynki. Jeden z nich posiada własną kotłownię gazową dostarczającą energię cieplną dla potrzeb c.o. i podgrzania wody. Drugi budynek ogrzewany jest ciepłem dostarczonym przez LPEC. Wieloletnia analiza potwierdziła, że koszt energii cieplnej w budynku z kotłownią gazową jest blisko dwukrotnie wyższy od kosztu ciepła dla potrzeb c.o. i cieplej wody dostarczanego przez LPEC.
Wniosek pozostawiony bez realizacji.
5) Upoważnienie osoby odpowiedzialnej w bloku do okresowego sprawdzania nastawy termostatów w pomieszczeniach wspólnych i suszarniach lub przez pracowników administracji.

Realizacja:
Wniosek realizowany jest na bieżąco.
1. Każdy mieszkaniec korzystający z pralni ma prawo ustawiać temperaturę w pralni i w suszarniach odpowiednio do potrzeby suszenia bielizny. Natomiast społeczny opiekun pralnio odbierając klucze od poprzedniego użytkownika ma obowiązek sprawdzić stan pralni i urządzeń i nie musi na to mieć udzielonego upoważnienia.
2. Pracownicy Administracji okresowo kontrolują stan techniczny, porządkowo-sanitarny pralni i suszarni łącznie z urządzeniami znajdującymi się w tych pomieszczeniach.

6) W piwnicach założyć oświetlenie z czujnikami ruchu.

Realizacja:
Wniosek realizowany na bieżąco. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta ujęła w planie gospodarczym na 2020 rok wymianę oświetlenia w piwnicach na oświetlenie ledowe z czujnikami ruchu dla poszczególnych nieruchomości osiedla – w mirę posiadanych środków.

7) Przed klatkami zamontować kamery.

Realizacja:
Wniosek został rozpatrzony przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta przy opracowywaniu planów gospodarczych dla poszczególnych nieruchomości osiedla na posiedzeniu  w dniu 11.07.2019 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta zapoznała się z wnioskami z Walnego zebrania w 2019 r. i zatwierdziła plany wydatków dla poszczególnych nieruchomości w 2020 r. W planach tych nie ujęto montażu kamer przed klatkami schodowymi, gdyż Przedstawiciele Nieruchomości w os. Ruta zgodnie argumentowali, że większość mieszkańców osiedla jest przeciwna kamerom przed klatkami schodowymi naruszającymi ich prywatność.

8) Wniosek o wotum nieufności dla kierownika administracji i Pani E. Janiak.

Uzasadnienie:
Działania w/w doprowadziły do powstania antagonizmów między mieszkańcami bloków przy ulicy Dziewanny, naruszania zasad użytkowania mienia spółdzielni.

Realizacja:

Wniosek niezasadny. Przedstawiciel nieruchomości i kierownik administracji mieli obowiązek realizacji prawomocnej uchwały nr 26/2018 z dnia 19.09.2018 r. podjętej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta na wniosek większości właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 1 – o zamknięciu ogrodzonego parkingu przynależnego do tej nieruchomości i udostępnienie miejsc postojowych tylko dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych w tej nieruchomości.

9) Wyjaśnienia wniosku mieszkańców nieruchomości ES 06 z 2018 r. dot. sporu mieszkańców Romantyczna 10 w sprawie pomieszczenia na 11 piętrze zwanego AZART -em. .

Realizacja.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby wyjaśnia, że w budynku przy ul. Romantycznej 10 znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze S.M. Czuby o powierzchni 16,00 m2 każde. Miejsce usytuowania tych pomieszczeń precyzuje uproszczona inwentaryzacja budowlana budynku zatwierdzona przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin. Pomieszczenie, w którym funkcjonował przed laty AZART – od samego początku oddania budynku do eksploatacji jest pomieszczeniem spółdzielni (projekt architektoniczny budynku do wglądu w Administracji Osiedla).
Pomieszczenia gospodarcze w budynku przy ul. Romantycznej 10, zostały ujęte w „Zestawieniu tabelarycznym powierzchni lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i lokali użytkowych” – biorą udziału w powierzchni użytkowej nieruchomości.
Powyższe dodatkowo potwierdza akt notarialny z dnia 05 września 2019 r. Repetytorium A Nr 6743/2019, zawierający oświadczenie iż powierzchnia części wspólnych nieruchomości przy ul. Romantycznej 8,10,12 nie obejmuje powierzchni ww. pomieszczeń gospodarczych.

15. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.

W toku przeprowadzonej w dniu 25.10.2019 r. przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2019 r. ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne, a w szczególności :
– czy ewidencja zawiera co najmniej elementy określone w art. 4 ust. 5 ww. ustawy;
– zgodności zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku;
– wyliczenia raty normatywnej i jej rozliczenie;
– rozliczenia nadpłaty i spłaty całkowitej zadłużenia;
– naliczenia i rozliczania odsetek od zadłużenia wobec Banku;
– czy Spółdzielnia: wywiązuje się z obowiązku powiadamiania, w terminie do końca marca każdego roku, swoich członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek bieżących.
– sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

16. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie.

W dniach 4 – 27.02.2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie przeprowadziła kontrolę w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów dot. nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia a ponadto w ograniczonym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności dot. badań lekarskich, szkoleń bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Zaakceptowała realizację zgłoszonych przez RN wniosków.

1) w sprawie utworzenia grupy zakupowej energii . elektrycznej i gazu

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskami ze spotkania zorganizowanego przez Zarząd SM Czuby z udziałem prezesów największych spółdzielni mieszkaniowych Lublina w sprawie omówienia możliwości utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu oraz współpracy spółdzielni mieszkaniowych. Postanowiono:
1. Zawiesić sprawę utworzenia grupy zakupowej do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku oraz opinii, że łatwiej wynegocjować niższą cenę małym odbiorcom, gdyż
zmniejsza się ryzyko strat firmy sprzedającej energię w przypadku dużego wzrostu ceny.
2. Zgłoszono obawy związane z montażem paneli fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych dotyczące : m.in. bezpieczeństwa montażu, wysokich kosztów, problemów z eksploatacją dachu, braku dostępu w celu napraw nieszczelności, zakłócenia w działaniu wentylacji, oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie mieszkańców ostatnich kondygnacji, kosztów utrzymania, konieczności podniesienia opłat eksploatacyjnych.
3. Kontynuować rozmowy w tym temacie.

2) w sprawie zmiany struktury wiekowej pracowników SM Czuby

Rada Nadzorcza w celu ograniczenia liczby pracowników zatrudnionych w SM Czyby w Lublinie, pobierających świadczenie emerytalne w stosunku do pozostałych pracowników, zobowiązała zarząd do przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2020 r. sposobu zmiany tych proporcji w strukturze w 2021 r. i latach następnych.
Uzgodniono, że Spółdzielnia w 2020 r, nie będzie zawierała umowy o prace na czas nieokreślony z pracownikami ,którzy nabędą uprawnienia emerytalne, a wyrażą wolę dalszego zatrudnienia.
Decyzje w powyższych sprawach Spółdzielnia podejmować będzie po dokonaniu oceny pracy i przydatności pracownika. Rozwiązanie umów o prace z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych nie będzie następowała z dnia na dzień , a po upływie czasu ,w którym nowy pracownik zostanie przyuczony do wykonywania konkretnych obowiązków.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – zgodnie z przepisem § 89 ust. 3 statutu. Uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni, dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującym prawem, wypełnia swoje obowiązki w zakresie nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni poprzez dokonywanie okresowych ocen z wykonania przez Zarząd Spółdzielni zadań gospodarczych. Ocenia także współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą, Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i indywidualnymi członkami. Wyniki tych działań są na bieżąco publikowane w postaci protokołów z posiedzeń i uchwał umieszczanych na stronie internetowej, w biuletynie i na tablicach ogłoszeń. W ramach pełnienia obowiązków członkowie Rady Nadzorczej spotykali się z mieszkańcami podczas dyżurów, w  czasie posiedzeń Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli a także podczas nieformalnych spotkań.

Obecnie, w okresie pandemicznym, organizacja spotkań jest bardzo utrudniona, dlatego członkowie Rady Nadzorczej starają się prowadzić dialog z mieszkańcami wykorzystując dostępne w tym okresie formy komunikacji. Trudno sobie wyobrazić skuteczne wypełnianie mandatu członka Rady Nadzorczej bez bieżącego słuchania uwag, argumentów i intencji mieszkańców. Dlatego Rada Nadzorcza chce w tym miejscu bardzo podziękować za uczestnictwo w takim dialogu wszystkim zainteresowanym dobrem naszej Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś-Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

* * *

SPRAWOZDANIA z lat ubiegłych:
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie